Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 9/12 Starosty Hajnowskiego

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Rokitnik" w Białowieży w 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Rokitnik" w Białowieży w 2012 roku w wysokości 2 883,88 zł ( słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złotych 88/100).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Hajnowski


Włodzimierz Pietroczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe