Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/83/2012 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo 2 x 400 kV Łomża - Ostrołęka) na terenie gminy Śniadowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 141 i Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153 poz. 901) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 2 nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo, uchwalonego Uchwałą Nr III/21/02 Rady Gminy Śniadowo z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego Uchwałą Nr VII/57/2011 Rady Gminy Śniadowoz dnia 29 września 2011 r.

§ 2. 1. 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo 2 x 400 kV Łomża-Ostrołęka) na terenie gminy Śniadowo, zwany dalej planem, w granicach określnych na rysunku planu jako obszar objęty uchwałą.

2. Plan składa się z następujących części, stanowiących integralną część niniejszej uchwały:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na arkuszach oznaczonych literami od A do C,

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§ 3. Podstawę opracowania planu stanowi:

1) Uchwała Nr IV/30/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Narew na terenie gminy Śniadowo,

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo, uchwalone Uchwałą Nr III/21/02 Rady Gminy Śniadowo z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienione Uchwałą Nr VII/57/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 29 września 2011 r.

§ 4. Przedmiotem planu są ustalenia zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, jeśli z treści przepisów nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikającez prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 KPA),

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na arkuszach oznaczonych literami od A do C, sporządzony na mapie w skali 1:2000,

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7) projektowanej linii - należy przez to rozumieć projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo 2 x 400 kV Łomża - Ostrołęka), która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

8) pasie technologicznym - należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70 m, tj. po 35 m po obu stronach od osi linii 400 kV,

9) osi linii - należy przez to rozumieć oś linii przebiegającą przez środek grupy przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV,

10) słupie - należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Definicje innych określeń i pojęć użytych w uchwale zawarte są we właściwych przepisach szczególnych.

§ 6. 1. 1 Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z ich symbolami literowymi,

3) przebieg i klasyfikacja dróg,

4) oś projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami informacyjnymi.

Rozdział 2.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.

§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami R , RZ , W i N przeznacza się pod tereny rolne i nieużytki, w tym: R - grunty orne, RZ - łąki i pastwiska, W - rowy, N - nieużytki wraz z zadrzewieniami, ciekami wodnymi oraz drogami gruntowymi. Przeznaczenie tych terenów jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) obowiązek konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i użytkowanie ich zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

3) zasady zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §17.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeń melioracji wodnych,

2) lokalizację i utrzymanie istniejących dróg dojazdowych,

3) wycinkę istniejącego zadrzewienia w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem WP przeznacza się pod tereny wód powierzchniowych - rzeki. Przeznaczenie jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem tego terenu i obejmuje wody płynące rzek: Łomżyczka i Dopływu D.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) ochronę wód wraz z ich obudową biologiczną,

2) dostęp do rzek w sposób umożliwiający ich konserwację, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym linii, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §17.

§ 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem WS przeznacza się pod tereny wód powierzchniowych stojących. Przeznaczenie jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem tego terenu.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) ochronę wód wraz z ich obudową biologiczną,

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym linii, zgodnie z rysunkiem planu,

3) zasady zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §17.

§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL/TL przeznacza się pod tereny lasów. Dopuszcza się wylesienia na potrzeby realizacji i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze słupami.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

2) zasady zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §17.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację i utrzymanie istniejących dróg dojazdowych,

2) trwałą wycinkę leśną drzewostanu wysokiego,

3) zachowanie poszycia leśnego i zakrzewień.

§ 11. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL przeznacza się pod tereny lasów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

2) zasady zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §17.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych.

§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TN przeznacza się pod tereny rolne.

2. Dopuszcza się możliwość zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 i włączenia do terenów przyległych, przewidzianych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny inwestycyjne, w tym pod zieleń niską, parkingi i inne funkcje nie kolidujące z linią elektroenergetyczną 400 kV i uzgodnione z dysponentem linii.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się:

1) teren biologicznie czynny - minimum 20% terenu,

2) obsługa komunikacyjna terenów od drogi - 3KD-L ,

3) wskaźnik dotyczący miejsc postojowych - nie wyznacza się,

4) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

5) pozostałe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §17,

6) sposób zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1 i 2, który jest jednocześnie pasem technologicznym linii 400 kV przebiegającej przez ten obszar, musi być zgodnyz przepisami szczególnymi oraz uzgodniony z właścicielem linii 400 kV.

§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KD-Z przeznacza się pod drogę publiczną - zbiorczą. Droga powiatowa nr 1946B (Wierzbowo-Chomentowo).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 20 m,

2) droga o przekroju jednojezdniowym (1x2),

3) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §17.

§ 14. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2 KD-L i 3 KD-L przeznacza się pod drogi publiczne - lokalne.

2. Drogi istniejące klasy "L" - lokalne, o których mowa w ust. 1:

1) 2KD-L - droga powiatowa nr 1954B (Uśnik-Wszerzecz),

2) 3KD-L - droga powiatowa 1942B (Koziki-do drogi 677).

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m,

2) droga o przekroju jednojezdniowym (1x2),

3) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §17.

§ 15. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 4 KD-D i 5 KD-D przeznacza się pod drogi publiczne - dojazdowe.

2. Drogi klasy "D" - dojazdowe, o których mowa w ust. 1:

1) 4KD-D - droga gminna,

2) 5KD-D - droga gminna.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m,

2) droga o przekroju jednojezdniowym (1x2),

3) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §17.

§ 16. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od Nr 6 do Nr 18 KDW przeznacza się pod drogi wewnętrzne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających od 3 do 9 m - zgodnie z rysunkiem planu,

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §17.

§ 17. 1. Na terenach, o których mowa w §7-§16 ustala się przebieg dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo 2 x 400 kV Łomża - Ostrołęka) - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wraz z pasem technologicznym tej linii.

2. W obrębie pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV ustalone zostały przeznaczenia terenów, o których mowa w §7-§16.

3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się możliwość budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, a także możliwość rozbiórki linii, na zasadach określonych w ust. 4-10.

4. Pas technologiczny, licząc po obu stronach od osi projektowanej linii wynosi po
35 m szerokości.

5. Na terenie pasa technologicznego, stanowiącego jednocześnie cały teren planu zakazuje się:

1) lokalizowania obiektów budowlanych kubaturowych,

2) tworzenia hałd, nasypów,

3) wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej bezpośrednio pod linią i w odległości 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego.

6. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania ustala się następujące parametry i wskaźniki:

1) możliwość lokalizowania słupów elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami szczególnymi,

2) nakaz zachowania minimalnej wysokości zawieszenia dolnego skrajnego przewodu linii nad powierzchnią ziemi, zgodnie z warunkami szczególnymi,

3) w celu ochrony cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych ustala się lokalizację słupów linii 400 kV w odległości nie mniejszej niż:

a) 10 m od krawędzi skarp cieków wodnych,

b) 5 m od krawędzi skarp rowów melioracji szczegółowych,

4) wykonanie skrzyżowań linii elektroenergetycznej 400 kV z drogami, zgodnie z przepisami szczególnymi o zachowaniu skrajni drogowej, a przy równoległym usytuowaniu przebiegu linii względem dróg - obowiązek zachowania odległości wymaganych w obowiązujących przepisach,

5) linia elektroenergetyczna 400 kV nie może naruszać skrajni drogowej i pasa drogowego drogi ekspresowej,

6) obowiązek uzgodnienia z właścicielem infrastruktury drogowej rozwiązań technicznych skrzyżowań linii elektroenergetycznej 400 kV, o których mowa w pkt 4,

7) lokalizacja słupów linii 400 kV oraz innych obiektów budowlanych (niekubaturowych) przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi:

a) droga ekspresowa - co najmniej 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ekspresowej,

b) droga powiatowa i wojewódzka poza terenem zabudowy - 20 m (licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni),

c) droga gminna poza terenem zabudowy - 15 m (licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni).

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację, utrzymanie i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Wszystkie obiekty (słupy) o wysokości 50,0m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

9. Dopuszcza się wykonanie oświetlenia przeszkodowego przewodów i słupów linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

10. Pozostałe ustalenia ogólne dla całego terenu objętego planem znajdują się w rozdziałach 3-15.

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 18. Na całym obszarze objętym planem, który jest jednocześnie terenem pasa technologicznego linii 400 kV ustala się zakaz lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych.

Rozdział 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 19. 1. Określa się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) na obszarze objętym planem nie występują tereny prawnie chronione na podstawie przepisów szczególnych,

2) wycinka drzewostanu w pasach technologicznych linii może się odbywać w niezbędnym zakresie do budowy i prawidłowej eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) tereny wód powierzchniowych stojących i rzeki oznaczone na rysunku planu symbolem WS, WP i przeznaczone zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem podlegają ochronie na podstawie przepisów szczególnych,

4) na terenie pasa technologicznego, tj. na całym obszarze planu ustala się następujące warunki oddziaływania linii 400 kV:

a) natężenie pola elektrycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć wartości 10 kV/m,

b) natężenie pola magnetycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć wartości 60A/m,

c) dopuszczalna wartość progowa poziomu hałasu, zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Nie ustala się zasad ochrony krajobrazu kulturowego.

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 20. 1. Teren objęty miejscowym planem nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują w jego obrębie zabytki nieruchome (poza stanowiskami archeologicznymi o których mawa w ust. 2) wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków i obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. Na obszarze objętym planem występują zabytki - stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, które zostało ujęte w tabeli poniżej, a jego lokalizacja została naniesiona na rysunku planu. Stanowisko archeologiczne wymienione poniżej w planie obejmuje się ochroną konserwatorską.

Nr stanowiska na obszarze

Nr stanowiska w miejscowości

Nr obszaru

Klasyfikacja chronologiczno-kulturowa znalezisk

Funkcja obiektu

Kultura

Bliższa chronologia

8

38-75

ślady osadnictwa

mezolit-okres nowożytny

3. W przypadku prowadzenia prac ziemnych na terenie, o którym mowa w ust. 2, należy postępować zgodnie z wymogami przepisów szczególnych w tym zakresie.

4. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Śniadowo.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 21. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych wchodzą drogi: 1KD-Z , 2KD-L , 3KD-L , 4KD-D i 5KD-D .

§ 22. Szczegółowe zasady zagospodarowania dróg, wymienionych w ust. 1 zostały określone w §13-§15 i §27.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 23. 1. Na terenach objętych planem występuje stanowisko archeologiczne przedstawione na załączniku graficznym. Ustalenia dla stanowiska zawarto w §20 ust. 2 i 3.

2. Na terenach objętych planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, inne niż wymienione w pkt 1.

3. Na terenach objętych planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym.

§ 24. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Określa się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) ustala się, że linie rozgraniczające ulic stanowią podstawę do przeprowadzenia podziału w miejscu ich przebiegu,

2) dopuszcza się wtórny podział oraz scalanie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 25. Na obszarze objętym planem szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania zostały określone w rozdziale 2 i 4.

§ 26. Na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz realizacji kubaturowych obiektów budowlanych.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 27. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

1) parametry dla dróg występujących na terenie planu zostały określone w §13 - §16,

2) rozwiązania techniczne dróg i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi - w uzgodnieniu z ich zarządcami,

3) obsługę komunikacyjną linii elektroenergetycznej 400 kV z istniejących dróg oraz w razie potrzeb - poprzez wyznaczenie na gruntach odpowiednich służebności przejazdu, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 28. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej na obszarze planu pod warunkiem, że nie koliduje (zgodnie z przepisami szczególnymi) z liniami 400 kV,

2) budowę, przebudowę lub dostosowanie infrastruktury technicznej do nowych warunków pracy - zgodnie z przepisami szczególnymi i na warunkach gestora sieci,

3) wykonanie skrzyżowań linii elektroenergetycznej 400 kV z infrastrukturą techniczną (podziemną i naziemną) - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych,

4) obowiązek uzgodnienia z właścicielem infrastruktury technicznej rozwiązań technicznych skrzyżowań linii elektroenergetycznej 400 kV, o których mowa w pkt 3,

5) pozostałe ustalenia dotyczące poszczególnych systemów infrastruktury technicznej są zawarte w §30-§32.

§ 29. W zakresie systemu gazowniczego ustala się:

1) przebieg projektowanej trasy gazociągu wysokiego ciśnienia od Łomży w kierunku Śniadowa wraz ze strefą ochronną (kontrolowaną) o szerokości 6 m,

2) po realizacji gazociągu zakaz podejmowania wszelkich działań mogących zagrozić trwałości gazociągu w czasie jego eksploatacji,

3) słupy linii elektroenergetycznej oraz uziemienie słupów należy lokalizować pozą strefą ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia,

4) roboty ziemne w strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia należy uzgodnićz gestorem gazociągu,

5) charakter i sposób zagospodarowania strefy ochronnej, o której mowa w pkt 1 określają przepisy szczególne.

§ 30. W zakresie systemu elektroenergetycznego dotyczącego linii 400 kV ustalenia szczegółowe zostały zawarte w §17.

§ 31. W zakresie systemu telekomunikacyjnego na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - w rozumieniu i na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 11.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 32. 1. Ustala się, że do chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu, poszczególne tereny będą użytkowane w sposób dotychczasowy.

2. Dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenu pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV w celu budowy linii.

3. Po zakończeniu prac budowlanych, o których mowa w ust. 2 ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia tego terenu do stanu pierwotnego, w części nie zajętej pod stanowiska słupów.

Rozdział 12.
Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem TN ustala się stawkę procentową 5%, która będzie służyła naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2. Dla pozostałych terenów nie wymienionych w ust. 1, położonych w granicach obszaru objętego planem nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości tych terenów.

Rozdział 13.
Ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony przeciwpożarowej

§ 34. Ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu potrzeb obronnościi bezpieczeństwa państwa:

1) słupy o wysokości 50,0m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

2) dopuszcza się wykonanie oświetlenia przeszkodowego przewodów i słupów linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 35. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek projektowania liniii zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Rozdział 14.
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne

§ 36. Na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (Decyzja znak: DMG.III.7151.32.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.) przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne lasów niepaństwowych o łącznej powierzchni 3,6497 ha.

Rozdział 15.
Przepisy końcowe

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/2012
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 31 stycznia 2012 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/2012
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Sposób realizacji

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo 2 x 400 kV Łomża -Ostrołęka) na terenie gminy Śniadowo inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Śniadowo ustala, co następuje:

1) na podstawie projektu planu miejscowego ustalono, iż nie zachodzi potrzeba budowy nowych elementów infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

2) nie wystąpią obciążenia finansowe gminy, ponieważ realizowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i wszystkie koszty związane z przejęciem i korzystaniem z nieruchomości, budową infrastruktury technicznej i obsługę planistyczną ponosi inwestor.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe