Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 7/12 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz uchwały Nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2012, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w bieżących dochodach budżetowych zadań zleconych na kwotę 610zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuję zmian w bieżących wydatkach budżetowych zadań zleconych na kwotę 610 zł oraz przeniesień między rozdziałami

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem

11 438 911

w tym:

dochody

bieżące

10 490 411

majątkowe

948 500

b) wydatki ogółem

11 082 911

w tym:

wydatki

bieżące

10 489 411

majątkowe

593 500

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/12
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 27 lutego 2012 r.

Zmiany w dochodach budżetowych na 2011 rok

Rodzaj: Bieżące Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

010

Rolnictwo i łowiectwo

610,00

1095

Pozostała działalność

610,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

610,00

- zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - w kwocie 610 zł

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/12
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 27 lutego 2012 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2011 rok

Rodzaj: Bieżące Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

750

Administracja publiczna

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 1 000,00

Rodzaj: Bieżące Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

010

Rolnictwo i łowiectwo

610,00

01095

Pozostała działalność

610,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

598,00

4300

Zakup usług pozostałych

12,00

Objaśnienia:

- w dziale 010 - zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - w kwocie 610 zł

- w dziale 750 - przeniesienie między paragrafami na zabezpieczenie środków na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - w kwocie 1 000zł

Burmistrz


inż. Józef Piątek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe