Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 12/12 Wójta Gminy Radziłów

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 12 Uchwały nr XVIII/119/12 Rady Gminy Radziłów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2012 Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.931 ,00 zł

2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.831,00 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów 17.260.698,00 zł z tego:

a) bieżące 13.823.724,00 zł,

b) majątkowe 3.436.974,00 zł,

2) Plan wydatków 16.014.454 ,00 zł z tego:

a) bieżące 13.260.318,00 zł,

b) majątkowe 2.754.136 ,00 zł,

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Robert Ziemkiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 28 lutego 2012 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 817 000,00

1 100,00

1 818 100,00

85295

Pozostała działalność

0,00

1 100,00

1 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 100,00

1 100,00

Razem:

1 894 898,00

1 100,00

1 895 998,00

Wójt Gminy


Robert Ziemkiewicz


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 28 lutego 2012 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

505 390,00

0,00

505 390,00

40002

Dostarczanie wody

505 390,00

0,00

505 390,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

181 884,00

- 617,00

181 267,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 519,00

617,00

14 136,00

600

Transport i łączność

290 404,00

0,00

290 404,00

60016

Drogi publiczne gminne

280 921,00

0,00

280 921,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 983,00

- 20 000,00

20 983,00

4300

Zakup usług pozostałych

32 517,00

20 000,00

52 517,00

710

Działalność usługowa

256 337,00

0,00

256 337,00

71095

Pozostała działalność

118 437,00

0,00

118 437,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

69 732,00

- 1,00

69 731,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 036,00

1,00

4 037,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

111 634,00

0,00

111 634,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

111 234,00

0,00

111 234,00

4260

Zakup energii

5 000,00

- 456,00

4 544,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 388,00

456,00

7 844,00

801

Oświata i wychowanie

6 220 844,00

0,00

6 220 844,00

80101

Szkoły podstawowe

3 725 185,00

0,00

3 725 185,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 833 055,00

-298,00

1 832 757,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

127 410,00

298,00

127 708,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

468 937,00

0,00

468 937,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

318 914,00

- 74,00

318 840,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 822,00

74,00

18 896,00

80110

Gimnazja

1 661 235,00

0,00

1 661 235,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

77 000,00

-300,00

76 700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

300,00

600,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

292 986,00

0,00

292 986,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 448,00

- 1,00

26 447,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 222,00

1,00

2 223,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

903 130,00

0,00

903 130,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

260 430,00

0,00

260 430,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 666,00

- 78,00

36 588,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 980,00

78,00

6 058,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 384,00

- 6,00

30 378,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 600,00

6,00

1 606,00

Razem:

14 118 456,00

14 118 456,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 817 000,00

1 100,00

1 818 100,00

85295

Pozostała działalność

0,00

1 100,00

1 100,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

1 100,00

1 100,00

Razem:

1 895 998,00

1 895 998,00

Wójt Gminy


Robert Ziemkiewicz


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 28 lutego 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 - Opieka Społeczna - na kwotę 1.100 , 00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2012 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. Powyższe środki z rezerwy celowej zaplanowanej w części 83, poz. 25 przeznacza się na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 600- Transport i łączność, 710 - Działalność usługowa, 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 801- Oświata i Wychowanie, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 21.831,00 w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu materiałów i usług, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego- zgodnie z wnioskami jednostek budżetowych

.

PRZENIESIENIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Kwota w

Dział

Rozdział

§

Kwota w

400

40002

4010

617,00

400

40002

4040

617,00

ZK

710

71095

4010

1,00

710

71095

4040

1,00

ZK

801

80113

4010

1,00

801

80113

4040

1,00

ZK

900

90003

4010

78,00

900

90003

4040

78,00

ZK

4210

6,00

4500

6,00

ZK

600

60016

4210

20 000,00

600

60016

4300

20 000,00

UG

754

75412

4260

456,00

754

75412

4300

456,00

UG

801

80110

4210

300,00

801

80110

4410

300,00

GR

801

80103

4010

38,00

801

80103

4040

38,00

SP-K

4010

19,00

4040

19,00

SP-M

80101

4010

30,00

80101

4040

30,00

SP-M

4010

268,00

4040

268,00

SP-S

80103

4010

17,00

80103

4040

17,00

SP-S

Razem:

21 831,00

Razem:

21 831,00

Wójt Gminy


Robert Ziemkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe