Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 1 marca 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2011 rok

Tekst pierwotny

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Hajnówce działa na zasadach określonych przepisami art. 38 a - 38 c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

W 2011 roku Komisja odbyła jedno posiedzenie zgodnie z przyjętym planem pracy komisji, które poświęcone było ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz analizie sytuacji pożarowej na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Ponadto Komisja dokonała analizy budżetu na 2011 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu hajnowskiego. Pozytywnie zaopiniowała budżet w tym zakresie .

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce prowadziła następujące działania w zakresie:

- działalności prewencyjno-wychowawczej dotyczącej zapobieganiu pożarom,

- bezpieczeństwa komunikacyjnego,

- bezpieczeństwa związanego z letnim i zimowym wypoczynkiem dzieci imłodzieży,

- innych zagrożeń kryzysowych.

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce prowadzi szereg przedsięwzięć nakierowanych na:

- poprawę poczucia bezpieczeństwa osobistego i mienia,

- podniesienie efektywności w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczościgospodarczej,

- poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,

- podniesienie skuteczności w rozpoznawaniu, ujawnianiu, ściganiu sprawcówprzestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie,

Komenda Powiatowa Policji realizuje programy prewencyjne :

- Razem Bezpieczniej,

- Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy miejskiej Hajnówka na lata 2008-2011,

- Stop Patologiom,

- Uwaga Zagrożenie,

- inne programy profilatyczno-edukacyjne: Bezpieczna droga do szkoły/domu, Bezpieczne Wakacje-Ferie, Nie ufaj bezGranicznie, Nie bądźmy obojętni, Program wspierania ofiar przestępstw, NIELETNI, Dni otwartejednostki, Stop 18.

Na terenie powiatu miało miejsce 24 wypadki tj, o 2 więcej, w których 4 osobyponiosły śmierć. Ujawniono 568 przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Nieletni popełniali najczęściej przestępstwa:

- kradzieże z włamaniem

- kradzieże mienia

- rozboje i wymuszenia rozbójnicze.

Odnotowywana przestępczość nieletnich wskazuje na rozwój patologii społecznych. Niejednokrotnie wiąże się z nią agresywność zachowań. Przedstawione przez KPP dane wskazują, że na terenie powiatu hajnowskiegozagrożenie przestępczością kształtowało się na zbliżonym poziomie do lat ubiegłych. Jednak w poszczególnych kategoriach nastąpiły wahania. Spadek zagrożenia odnotowano w kategoriach: przestępstwa rozbójnicze o 5; z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii o 46; przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu o 39. Natomiast wzrost odnotowano w kategoriach: kradzież cudzej rzeczy o 35; kradzież z włamaniem o 45; uszczerbek na zdrowiu o 14; bójka i pobicie o 7. Wynika między innymi to ze wzrostu ogólnej liczby przestępstw o 97 . Nastąpiłnieznaczny spadek liczby wypadków, co wskazuje na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach. Wciąż duża jest jednak liczba kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz w stanie po użyciu alkoholu.

Ponadto funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej i pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej przeprowadzili kontrole kolonii,obozów,zimowisk oraz innych form wypoczynku pod kątem przestrzegania stosownych przepisów porządkowych,przeciwpożarowych i innych.

Starosta Hajnowski


Włodzimierz Pietroczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe