Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 386/2012 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach w 2012 roku w wysokości 7.651,76 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe