Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1/2012 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146. Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz.U. Nr 185 poz. 1092, Dz.U. Nr 201 poz. 1183, Dz.U. Nr 234 poz. 1386, Dz.U. Nr 291 poz. 1707, Dz.U. Nr 240 poz. 1429) zarządza się, co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.000 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000 zł

3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 11.649.639 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 0

b) Dochody bieżące 11.649.639 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.383.801 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

4) Wydatki budżetowe ogółem: 10.973.133 zł w tym:

a) Wydatki majątkowe 586.050 zł

b) Wydatki bieżące 10.387.083 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.383.801 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 0

5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 676.506 zł przeznacza się na spłatę kredytów:

6. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę na najbliższej Sesji.

7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 28 lutego 2012 r.

Zmiany w planie dochodow budżetowych na 2012 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 586 000,00

2 000,00

1 588 000,00

85295

Pozostała działalność

77 000,00

2 000,00

79 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 000,00

2 000,00

Zlecone

0,00

2 000,00

2 000,00

Razem:

11 647 639,00

2 000,00

11 649 639,00

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 28 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 946 720,00

2 000,00

1 948 720,00

85295

Pozostała działalność

112 000,00

2 000,00

114 000,00

3110

Świadczenia społeczne

95 000,00

2 000,00

97 000,00

Zlecone

0,00

2 000,00

2 000,00

Razem:

10 971 133,00

2 000,00

10 973 133,00

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2012
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 28 lutego 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

a) Zwiększono dotację w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe