Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/77/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milejczyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 ,Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241;z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675;z 2011r Nr 117,poz.679, Nr134,poz.777), art. 30 ust.6 i 6a ,art.49 ust.2 oraz art. 54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689,Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1812; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213,poz.1650, Nr 219, poz.1706) Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milejczyce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/87/09 Rady Gminy Milejczyce z dnia 24 kwietnia 2009r w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc


Załącznik do Uchwały Nr X/77/2012
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milejczyce

Rozdział 1.
Przepisy wstępne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i tryb oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycielskich określają przepisy ustawy oraz właściwych rozporządzeń.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),

3) szkołach - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Milejczycach,

4) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,

5) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Milejczyce

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Prawo do dodatku za wysługę lat,w tym do wyższej jego stawki, powstaje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył to prawo,a jeżeli nabycie tego prawa nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - to od tego dnia.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, w zależności od osiąganych wyników pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Podstawą przyznania dodatku motywacyjnego są wyniki pracy nauczyciela osiągane w półroczu poprzedzającym jego przyznanie.

§ 6. 1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z pełnionym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) efektywne przygotowywanie się do wykonywania przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy,

h) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym, w ramach środków pozabudżetowych;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

c) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza czynnikami wymienionymi w ust. 1, uzależnione jest również od spełniania następujących warunków:

1) uzyskiwanie przez uczniów szkoły wysokich wyników w ocenianiu zewnętrznym,

2) samodzielność w wykonywaniu zadań i pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,

3) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi, racjonalne gospodarowanie mieniem szkoły, prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

4) tworzenie pozytywnego klimatu wychowawczego szkoły, przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, uzależnieniom,

5) współpraca z rodzicami, organizacjami pozarządowymi i innymi organami działającymi na rzecz szkoły,

6) dbałość o pozytywny wizerunek szkoły.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego powinna być zróżnicowana w zależności od stopnia spełniania kryteriów, o których mowa w § 6 ust.1.

§ 7. 1. W ramach środków planowanych w budżetach szkół, ustala się odpis na dodatki motywacyjne w wysokości 5% środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje Dyrektor, a Dyrektorowi - Wójt, w ramach przyznanych na ten cel środków finansowych

3. Kwota dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

4. Dodatek motywacyjny ustala się kwotowo.

5. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego sporządza się w formie pisemnej.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi szkoły - do 25% wynagrodzenia zasadniczego,

2) wicedyrektorowi szkoły - do 15% wynagrodzenia zasadniczego,

3) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły - od 10% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu - w wysokości 50,00 zł miesięcznie, za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece

2) powierzenia wychowawstwa klasy- w wysokości 60,00 zł miesięcznie za każdą klasę,

3) sprawowania funkcji nauczyciela konsultanta- w wysokości 40,00 zł miesięcznie.

3. Dodatek funkcyjny, dla osób, o których mowa w ust. 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych w ust. 1 ustala dla dyrektora Wójt, a dla pozostałych uprawnionych nauczycieli - dyrektor.

5. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:

1) liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników,

2) obciążenie obowiązkami wynikającymi z liczby kadry kierowniczej,

3) warunki organizacyjne szkoły,

4) stopień złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

6. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

§ 9. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca, to dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 10. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę w warunkach określonych szczegółowo w rozporządzeniu.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą pracę z dziećmi i młodzieżą, u której nastąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn szczegółowo określonych w § 32 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).

§ 11. 1. Za każdą godzinę przepracowaną przez nauczyciela w warunkach określonych w § 10 ust. 1 i 2, przysługuje dodatek w wysokości 20 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za warunki pracy ustala dyrektor szkoły na podstawie miesięcznego wykazu godzin przepracowanych przez nauczyciela w tych warunkach.

§ 12. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków za warunki pracy, nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 13. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy, jeżeli praca w tych godzinach realizowana była w warunkach uprawniających do tego dodatku.

2. Obliczenia stawki za jedną godzinę ponadwymiarową dokonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 14. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową .

§ 15. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje jedynie w przypadku faktycznego ich przepracowania.

§ 16. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw ustala dyrektor szkoły na podstawie miesięcznego wykazu przepracowanych godzin.

Rozdział 7.
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze

§ 17. 1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2. Środki funduszu przeznacza się na:

1) nagrody Wójta - 20% środków finansowych;

2) nagrody Dyrektora - 80% środków finansowych.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom, po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

§ 18. 1. Nagrody Wójta przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej :

1) nauczycielom, zwłaszcza za:

a) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, szczególnie w ramach nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych, osiągane w:

- olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

- egzaminach i sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

- dziedzinach artystycznych, dyscyplinach sportowych i innych - na terenie szkoły i wykraczające poza jej obręb,

b) szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz:

- rozwijania zainteresowań i talentów uczniów,

- pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

- organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób uwzględniający ich zainteresowania oraz potrzeby wychowawcze, profilaktyczne i zdrowotne,

c) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych,

d) utrzymywanie ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka,

e) wdrażanie i propagowanie nowatorskich metod pracy,

f) działalność na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza integrującą społeczność szkoły i środowiska,

g) wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

h) zaangażowanie w doskonaleniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

i) aktywność w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

2) nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze - za efektywną pracę organizacyjno - menedżerską, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego wypełniania przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwłaszcza za:

a) wyróżniające organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego,

b) opracowanie i wdrożenie programu, którego realizacja przyniosła pozytywne efekty organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze,

c) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kształtowania jej pozytywnego wizerunku,

d) wzbogacanie bazy szkoły oraz szczególną troskę o stan majątku szkoły,

e) efektywne działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków na działalność szkoły, w tym przede wszystkim opracowywanie projektów unijnych i kierowanie tymi projektami,

f) opracowanie i wdrożenie programu zmniejszającego koszty funkcjonowania szkoły,

g) oszczędne oraz zgodne z prawem i zasadami dyscypliny finansów publicznych gospodarowanie środkami budżetu szkoły,

h) zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w tym opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur postępowania w przypadkach zagrażających temu bezpieczeństwu.

2. Nagrody Wójta mogą być przyznawane nauczycielom/dyrektorom, którzy posiadają co najmniej cztery spośród zasług, o których mowa w ust. 1 odpowiednio w pkt 1 i pkt 2. Zasługi wymienione pod tiretami poszczególnych liter traktuje się odrębnie.

§ 19. 1. Ustala się następujący tryb zgłaszania kandydatów do nagród Wójta oraz tryb przyznawania tych nagród:

1) nagrody dyrektorom przyznaje Wójt z własnej inicjatywy;

2) nagrody nauczycielom, w tym zajmującym inne niż dyrektor stanowiska kierownicze, przyznaje Wójt na wniosek dyrektora szkoły - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu;

3) nagrody nauczycielom Wójt może przyznać też na wniosek organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli,

4) nagrody nauczycielom Wójt może przyznać również z własnej inicjatywy.

2. Wnioski o nagrody, należy składać nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem przyznania nagrody.

§ 20. 1. Nagrody Dyrektora przyznaje nauczycielom dyrektor z własnej inicjatywy, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej określone w § 18 ust. 1, przy czym warunkiem przyznania tej nagrody jest posiadanie przez nauczyciela co najmniej trzech spośród zasług wskazanych w ww. przepisie, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w § 18 ust. 2 zdanie drugie.

2. Przyznanie nagrody Dyrektora nie wyklucza możliwości przyznania nauczycielowi w tym samym roku również nagrody Wójta, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród, przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach , nagroda może być przyznana w innym terminie,np. z okazji święta szkoły, innej uroczystości szkolnej lub środowiskowej, bezpośrednio po uzyskaniu konkretnego osiągnięcia lub sukcesu.

Rozdział 8.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 21. 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się zamieszkujących wspólnie z nauczycielem :

1) małżonka,

2) dzieci, do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia oraz niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

§ 22. 1. Miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 10,00zł na każdą uprawnioną osobę.

2. Nauczycielowi i jego małżonkowi będącemu nauczycielem i stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

3. O zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w § 21 ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek mieszkaniowy obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor - Wójta. Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy podlega zwrotowi.

4. W razie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje do końca miesiąca, który był ostatnim miesiącem pracy nauczyciela

§ 23. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a dyrektorowi - Wójt.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 23. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 24. Zmian regulaminu dokonuje się w takim samym trybie, jaki jest wymagany do jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc


Załącznik do Uchwały Nr X/77/2012
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 31 stycznia 2012 r.

(WZÓR)

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA)

1. ...........................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko nauczyciela, któremu wnioskuje się o nagrodę )
2. ...........................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
3. ...........................................................................................................................................
(nazwa szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony)
4. ...........................................................................................................................................
(wykształcenie)
5. ...........................................................................................................................................
(staż pracy pedagogicznej)
6. ...........................................................................................................................................
(stanowisko służbowe)
7. ............................................................................................................................................
(przedmiot, którego nauczyciel naucza w największym wymiarze)
8. Nagroda Ministra ................................................................................................................
Nagroda Kuratora ...............................................................................................................
Nagroda Wójta ....................................................................................................................
Nagroda Dyrektor.................................................................................................................
(otrzymane nagrody i rok ich otrzymania)
9. Uzasadnienie wniosku(wypełnia wnioskodawca podając co najmniej cztery - w przypadku nagród Wójta lub trzy - w przypadku nagród dyrektora zasługi, spośród wymienionych
w § 18 ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich dwóch lat)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Milejczyce, dnia ................................. r. ................................................................
(podpis wnioskodawcy)
11. Opinia Rady Pedagogicznej 1
Rada Pedagogiczna ........................................, na posiedzeniu w dniu......................................
zaopiniowała.............................................wniosek o nagrodę Wójta
Pani/Panu ......................................................, nr protokołu ......................................................
Milejczyce, dnia ........................... r. ...............................................................
(podpis przewodniczącego RP)
1 - dotyczy wyłącznie wniosków o nagrodę Wójta , gdy wnioskodawcą jest dyrektor

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe