Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.46.2012.AŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 1 marca 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/77/2012 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milejczyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281)

stwierdzam nieważność

§ 15 załącznika do uchwały Nr X/77/2012 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milejczyce.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 31 stycznia 2012 r. Rada Gminy Milejczyce podjęła uchwałę Nr X/77/2012 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milejczyce. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 7 lutego 2012 r.

Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, iż § 15 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milejczyce stanowiącego załącznik do wskazanej wyżej uchwały został podjęty z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 21 lutego 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jego nieważności.

Rada Gminy w § 15 Regulaminu określiła, iż: "Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje jedynie w przypadku faktycznego ich przepracowania."

W ocenie organu nadzoru, taka regulacja jest niezgodna z art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż Rada Gminy Milejczyce posiada kompetencje do określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw, nie posiada natomiast delegacji do stanowienia zasad przyznawania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowoadministarcyjnym tj.: w wyroku z dnia 21 sierpnia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu IV SA/Wr 294/08, który w uzasadnieniu stwierdził, iż: "Uchwalony regulamin nie może być przepisem szczególnym w rozumieniu art. 80 Kodeksu pracy, co do określania warunków zachowania lub utraty prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe lub doraźnych zastępstw. Wyklucza taką możliwość analizowane wyżej brzmienie normy kompetencyjnej do jego wydania, która upoważnia radę gminy wyłącznie do ustalenia warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za takie godziny (art. 30 ust. 6 pkt 2). Zgodnie ze wskazaną wyżej podstawą prawną zaskarżonej uchwały organ prowadzący w ramach regulaminu ustala jedynie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Natomiast przyznawanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw następuje w oparciu o zasady określone w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy, do którego odsyła art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela. Do organu prowadzącego należy wyłącznie ustalenie, jakie są warunki ich obliczania i wypłacania. W normie kompetencyjnej nie mieści się natomiast upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane."

Mając powyższe na uwadze stwierdzenie nieważności § 15 załącznika do przytoczonej wyżej uchwały, jest zasadne.

Ponadto, organ nadzoru wskazuje, iż Rada Gminy Milejczyce nie określiła w sposób precyzyjny wysokości nagród przyznawanych przez organ prowadzący oraz dyrektora szkoły jak również nie określiła warunków ich wypłacania, tym samym nie wypełniła obowiązku ustawowego wynikającego z art. 30 ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Kierownik Zespołu Radców Prawnych


Grażyna Klimowicz

Otrzymuje:

Rada Gminy Milejczyce

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe