Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/79/12 Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym "Głogi" w związku z realizacją inwestycji celu publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 1) (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549) w związku z art. 6 pkt. 6 oraz 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; zm. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110) oraz § 5 pkt. 2 Uchwały Nr XXV/148/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Głogi" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 183, poz. 1722) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zniesienie formy ochrony przyrody w działce nr 5196/50 o pow. 2,20 ha, oraz działce nr 5196/70 o pow. 3,04 ha wydzielonej z działki nr 5196/51 stanowiących własność Gminy Mielnik.

§ 2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z uwagi na konieczność realizacji planowanej inwestycji celu publicznego - lokalizacja obiektów lecznictwa sanatoryjnego wraz z wykonaniem odwiertu w celu wykonania ujęcia wody solankowej do celów leczniczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Zduniewicz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.),

2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.),

3) dyrektywy Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych (Dz. Urz. WE L 94 z 09.04.1999, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 140).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe