reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13.76.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dubicze Cerkiewne

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 , poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz.230 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. . Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dubicze Cerkiewne stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Traci moc obowiązującą uchwała Nr XXVII/128/02 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 8 lutego 2002r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13.76.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 lutego 2012 r.

ZASADY I TRYB
PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI
GMINY DUBICZE CERKIEWNE.

1. Konsultacje z mieszkańcami gminy stosuje się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy, a w szczególności:

1) zmiany nazwy miejscowości

2) nadania nazwy miejscowości

3) nadania lub zmiany nazwy ulic

4) zmiana granic sołectwa

5) nadania imienia obiektowi fizjograficznemu.

2. W sprawach wymagających konsultacji z mieszkańcami wynikających z przepisów ustawowych - zarządzenie o podjęciu konsultacji podejmuje Rada Gminy.

3. Uchwała Rady Gminy powinna określać przedmiot konsultacji, termin oraz zasięg terytorialny.

4. W innych sprawach konsultacje zarządza Wójt Gminy na podstawie stosownego zarządzenia. Punkt 3 stosuje się odpowiednio.

5. Konsultacje przeprowadza Wójt Gminy. Wyniki konsultacji zarówno w przypadkach wynikających z pkt. 2 i 3 po ich zakończeniu Wójt Gminy przedstawia do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy, która podejmuje stosowne uchwały.

6. W zależności od przedmiotu konsultacji i zasięgu terytorialnego w konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy całej gminy, poszczególnych sołectw i dodatkowo określonych grup społecznych (np. nauczycieli, uczniów w przypadku konsultacji dotyczących nadania imienia szkoły).

7. Osoby upoważnione do udziału w konsultacjach (mieszkańcy) powinny być mieszkańcami Gminy Dubicze Cerkiewne i najpóźniej w dniu konsultacji mieć ukończone 18 lat.

8. W określonych przypadkach organ zarządzający konsultacje może dopuścić do udziału w konsultacjach osoby zamieszkujące na terenie gminy, które mają ukończone 13 lat.

9. Łączenie i podział lub znoszenie gminy wymaga konsultacji z mieszkańcami gminy wszystkich sołectw w innych przypadkach z zainteresowanymi sołectwami.

10. Konsultacje przeprowadzają w imieniu Wójta osoby lub podmioty upoważnione (wyznaczone) przez Wójta Gminy.

11. Konsultacje mogą być przeprowadzane w poszczególnych sołectwach lub siedzibie Gminy.

12. Zajęcie stanowiska co do przedmiotu konsultacji, osoby biorące udział w konsultacjach potwierdzają poprzez podpis przy swoim nazwisku na listach oraz pisemne zajęcie stanowiska co do komentowanych rozwiązań na przygotowanym formularzu.

13. W przypadku, gdy w konsultacjach jest rozstrzyganych kilka spraw, osoba biorąca udział w konsultacjach wypełnia przedłożoną przez podmiot prowadzący konsultację ankietę zawierającą alternatywne rozwiązania problemu.

14. Po zakończeniu konsultacji osoba, podmiot upoważniony do jej przeprowadzenia sporządza dokument zbiorczy obejmujący wyniki konsultacji i przedstawia Wójtowi Gminy. W/w dokument powinien zawierać następujące dane:

1) przedmiot konsultacji

2) termin przeprowadzenia konsultacji

3) ogólna liczba mieszkańców (osób) uprawnionych do udziału w konsultacji

4) liczba mieszkańców (osób) biorących udział w konsultacji

5) liczba osób opowiadających się za przeciw i wstrzymujących się od zajęcia stanowiska w konsultowanej sprawie,

15. Wynik konsultacji jest rozstrzygający jeżeli za jednym z podanych rozwiązań opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział w konsultacjach. W przypadku konsultacji spraw, w których nie ma podanych alternatywnych rozwiązań (np. konsultacje z mieszkańcami sołectwa dotyczące nazwy ulic) to o wynikach konsultacji rozstrzyga większościowe rozwiązanie zaproponowane przez osoby biorące udział w konsultacjach.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama