reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13.79.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138,poz. 974; Nr 173.poz. 1218.; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r.Nr.21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr.149 poz.887) w związku z . 11 ust.2, art.13, art.24 art. 34 ust. 6, art. 37 ust.4, art.43 ust 2, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i kryteria nabywania, zbywania, obciążania i zamiany oraz zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości oraz lokali na okres dłuższy niż trzy lata, jak również zawierania kolejnych umów których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiących zasób nieruchomości Gminy Dubicze Cerkiewne.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dubicze Cerkiewne;

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne;

3) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Dubicze Cerkiewne;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337);

5) lokalu mieszkalnym - należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny o ktorym mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali /Dz. U. Z 2000 r. nr 80 poz.903 ze zm./.

6) lokalu użytkowym - rozumie się przez to pomieszczenia przeznaczone przez wynajmującego lub wydzierżawiającego na cele inne niż mieszkalne, wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej;

7) garażu - rozumie się przez to budynki spełniające warunki określone w art. 211 ustawy wymienionej w pkt. 4;

3. W sprawach nieuregulowanych do wyłącznej właściwości Rady Gminy nieruchomościami gospodaruje Wójt Gminy.

Rozdział 2.
Zbywanie nieruchomości .

§ 2. 1. Wójt przeznacza nieruchomości do zbycia stosując tryb przetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy.

2. Lokale użytkowe mogą być przeznaczone do zbycia jedynie w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego lub wpisanych do rejestru zabytków.

3. Działki budowlane, oddane w użytkowanie wieczyste, mogą być sprzedawane ich użytkownikom wieczystym w wypadku, gdy zostały zabudowane w sposób określony w umowie.

4. Czynności wymienione w §2 ust.1 niniejszej uchwały wykonuje Wójt Gminy.

§ 3. 1. W trybie bezprzetargowym nieruchomości zbywa się za cenę ustaloną w wyniku rokowań, jednakże nie niższą od ich wartości, chyba że zastosowano bonifikatę przewidzianą ustawą lub niniejszą uchwałą.

§ 4. 1. W wypadku sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym zapłata ceny może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne płatne przez okres do 3 lat.

2. W razie rozłożenia ceny na raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 20% ustalonej ceny, a pozostała należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu według wysokości obowiązujących odsetek ustawowych.

3. W razie zbycia lokalu przez nabywcę, o którym mowa w ust. 1, raty stają się natychmiast wymagalne.

4. W pozostałych wypadkach sprzedaży bezprzetargowej sposób rozłożenia na raty ceny sprzedaży określa się na warunkach wskazanych w ustawie.

§ 5. 1. Wysokość pierwszej opłaty za nieruchomość gruntową oddawaną w użytkowanie wieczyste wynosi 25% ceny gruntu z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszą opłatę w wysokości 15% ustala się dla nieruchomości:

1) przeznaczonych pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi

2) przeznaczonych na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo - rozwojową.

3) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na realizację urządzeń infrastruktury lub innych celów publicznych.

3. Ustalone, zgodnie z ust. 1, pierwsze opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty roczne obniża się o 10%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana w rejestr zabytków.

4. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - udziela 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

§ 6. 1. Oddanie gruntu zabudowanego garażami w użytkowanie wieczyste dokonuje się na okres 99 lat.

2. Ustala się opłatę roczna za użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego garażami i pawilonami handlowo - usługowymi oraz gruntu przeznaczonego pod zabudowę takimi obiektami w wysokości 3% ceny gruntu.

Rozdział 3.
Zamiana nieruchomości .

§ 7. 1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy.

2. Zamiany dokonuje się w szczególności ze względu na:

1) zamierzenia inwestycyjne,

2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych,

3) obowiązki gminy wynikające z przepisów szczególnych,

4) scalenie nieruchomości i ich ponowny podział na działki,

5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

7) realizację innych celów publicznych

3. Zamiany nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy.

4. Dokonując zamiany, bierze się pod uwagę wartość zamienionych nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

5. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości obejmować może, oprócz nieruchomości również odszkodowania i inne wzajemne zobowiązania stron.

Rozdział 4.
Obciążanie nieruchomości

§ 8. 1. Obciążenie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125, poz. 1368, Nr 110, poz. 1189, z 2002r. Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 42, poz. 363, z 2004r. Nr 172, poz. 1804, z 2008r. Nr 116, poz. 731, z 2009r. Nr 131, poz. 1075).

Rozdział 5.
Nabywanie nieruchomości .

§ 9. 1. Nabywanie nieruchomości i lokali dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy.

2. Nieruchomości nabywa się w szczególności z uwagi na:

1) potrzeby inwestycyjne,

2) potrzeby realizacji zadań własnych i zleconych,

3) postanowienia przepisów szczególnych,

4) scalenie nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu,

5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

7) realizację innych celów publicznych.

Rozdział 6.
Dzierżawa i najem nieruchomości i lokali

§ 10. 1. Najemców i dzierżawców wyłania się w drodze przetargu, art. 38 ust 2 i 3 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. W wypadku niewyłonienia strony umowy w pierwszym przetargu ogłasza się drugi przetarg, z możliwością obniżenia do 50% wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego. Niewyłonienie strony umowy w drugim przetargu umożliwia zawarcie umowy z oferentem, proponującym najkorzystniejsze warunki.

§ 12. 1. Dotychczasowemu dzierżawcy lub najemcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres, jeżeli na 1 miesiąc przed jej wygaśnięciem złoży pisemną ofertę, jednakże pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i o ile nie będzie to kolidować z interesami Gminy.

2. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 1, przestaje obowiązywać w wypadku przeznaczenia lokalu lub nieruchomości do zbycia.

Rozdział 7.
Inne postanowienia

§ 13. 1. Nieruchomości Gminy mogą być przekazywane w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w celu wyposażenia ich w majątek niezbędny do prowadzenia przez nie działalności statutowej.

2. Inne nieruchomości mogą być tym jednostkom oddawane w najem, dzierżawę lub użyczenie na cele związane z ich działalnością statutową.

§ 14. 1. Nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości mogą być wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek z udziałem Gminy.

2. Do spółek z wyłącznym udziałem Gminy wnoszone jako wkład niepieniężny mogą być przekazywane nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 15. 1. Do spraw wszczętych lecz nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ły stosuje się postanowienia uchwały nr XXXI-177/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych.

2. Wejście w życie niniejszej uchwały nie powoduje obowiązku dostosowania treści umów dotychczas obowiązujących.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. 1. Traci moc Uchwała Nr XXXI-177/98 Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 18 czerwca 1998r.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama