reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 69/XIV/12 Rady Gminy Grajewo

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grajewo

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Grajewo;

2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Grajewo;

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Grajewo;

4) konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje z mieszkańcami przeprowadzane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami gminy w celu poznania opinii mieszkańców o sprawie poddanej konsultacjom.

§ 3. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą być:

1) ogólnogminne - obejmujące mieszkańców całego terytorium Gminy;

2) lokalne - obejmujące mieszkańców części terytorium Gminy.

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada Gminy poprzez podjęcie właściwej uchwały.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić:

1) grupa radnych w liczbie co najmniej 5 osób;

2) Wójt Gminy;

3) grupa mieszkańców w liczbie co najmniej 10% osób mieszkających na terytorium Gminy, który ma być objęty konsultacjami.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać przynajmniej:

1) określenie przedmiotu konsultacji;

2) określenie zasięgu terytorialnego konsultacji;

3) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

4. Do wniosku o przeprowadzenie konsultacji przedłożonego przez mieszkańców należy załączyć:

1) listę mieszkańców popierających wniosek zawierającą ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz własnoręczne podpisy;

2) wskazanie osoby uprawnionej do występowania w imieniu wnioskodawców wraz z podaniem adresu do korespondencji.

§ 5. W uchwale Rady Gminy o przeprowadzeniu konsultacji określa się w szczególności:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) zasięg terytorialny konsultacji;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4) formę przeprowadzenia konsultacji;

5) sposób zgłaszania opinii, uwag i propozycji.

§ 6. Konsultacje z mieszkańcami mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form dialogu społecznego, a w szczególności poprzez:

1) organizowanie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami;

2) przeprowadzanie badań ankietowych lub sondażowych;

3) zbieranie opinii mieszkańców za pomocą platformy internetowej.

§ 7. Przeprowadzane konsultacje powinne umożliwiać mieszkańcom:

1) wyrażenie opinii, zgłoszenie propozycji lub złożenie uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzielenie odpowiedzi na postawione pytania;

3) wskazanie jednego z zaproponowanych rozwiązań danej sprawy.

§ 8. Informację o konsultacjach, które będą prowadzone z mieszkańcami, podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed ich rozpoczęciem w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Termin na wyrażenie opinii przez mieszkańców w przypadku prowadzenia konsultacji w formach, o których mowa w § 6 pkt 2 i 3, nie może być krótszy niż 7 dni.

§ 10. Konsultacje są ważne bez względu na ilość mieszkańców w nich uczestniczących.

§ 11. Wyniki konsultacji są podawane do publicznej wiadomości mieszkańców Gminy najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grajewo.

§ 12. Traci moc uchwała Nr 94/XXVII/96 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Gardocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama