reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/68/2012 Rady Gminy Krypno

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr. 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ); z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r.Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,poz. 1020 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się aktualizację zadań inwestycyjnych w 2011r.zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 11.844.465zł, w tym: dochody bieżące 11.257.266zł dochody majątkowe 587.199zł

2. Plan wydatków ogółem 12.641.215zł, w tym: wydatki bieżące 10.902.215zł wydatki majątkowe 1.739.000zł

§ 5. Objaśnienia do zmian w uchwale przedstawia załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Jurgielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

5 600,00

5 600,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

5 600,00

5 600,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

5 600,00

5 600,00

Własne

0,00

5 600,00

5 600,00

758

Różne rozliczenia

5 874 013,00

8 000,00

5 882 013,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

10 000,00

8 000,00

18 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

8 000,00

18 000,00

Własne

10 000,00

8 000,00

18 000,00

852

Pomoc społeczna

1 997 400,00

1 000,00

1 998 400,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 777 000,00

1 000,00

1 778 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2 000,00

1 000,00

3 000,00

Własne

2 000,00

1 000,00

3 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

491 999,00

2 000,00

493 999,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

2 000,00

2 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

2 000,00

2 000,00

Własne

0,00

2 000,00

2 000,00

Razem:

11 827 865,00

16 600,00

11 844 465,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

112 100,00

13 600,00

125 700,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

112 100,00

13 600,00

125 700,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

13 600,00

13 600,00

Własne

0,00

13 600,00

13 600,00

852

Pomoc społeczna

2 199 500,00

1 000,00

2 200 500,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 775 000,00

1 000,00

1 776 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 500,00

500,00

6 000,00

Własne

0,00

500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 835,00

500,00

4 335,00

Własne

0,00

500,00

500,00

85295

Pozostała działalność

45 400,00

0,00

45 400,00

3110

Świadczenia społeczne

45 400,00

- 2 000,00

43 400,00

Własne

42 000,00

- 2 000,00

40 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 000,00

2 000,00

Własne

0,00

2 000,00

2 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 660 400,00

2 000,00

1 662 400,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

260 000,00

2 000,00

262 000,00

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

2 000,00

2 000,00

Własne

0,00

2 000,00

2 000,00

926

Kultura fizyczna

248 400,00

0,00

248 400,00

92695

Pozostała działalność

147 300,00

0,00

147 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

- 8 500,00

51 500,00

Własne

60 000,00

- 8 500,00

51 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

8 500,00

8 500,00

Własne

0,00

8 500,00

8 500,00

Strona 1

BeSTia

Razem:

12 624 615,00

16 600,00

12 641 215,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/68/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 lutego 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w Krypnie Wielkim- "Droga na dół"

23.700

23.700

23.700

Urząd Gminy

2.

600

60016

6050

Przebudowa drogi w Krypnie Kościelnym (od Agrikuru)

17.700

17.700

17.700

Urząd Gminy

3.

600

60016

6050

Przebudowa odcinka drogi Długołęka-Peńskie

100.000

100.000

100.000

Urząd Gminy

4.

600

60016

6050

Budowa chodnika we wsi Ruda- II etap

8.600

8.600

8.600

Urząd Gminy

5.

754

75412

6050

Termomodernizacja budynku OSP w Kuleszach-Chobotkach

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy

6.

754

75412

6060

Zakup samochodu strażackiego

13.600

13.600

13.600

Urząd Gminy

7.

900

90095

6050

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Krypno

15.000

15.000

15.000

Urząd Gminy

8.

900

90095

6050

Wykonanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Kruszynie oraz SUW w Rudzie

15.000

15.000

15.000

Urząd Gminy

9.

900

90095

6060

Zakup koparko-ładowarki

105.000

105.000

105.000

Urząd Gminy

10.

900

90095

6060

Zakup koparki

192.500

192.500

95.720

96.780

Urząd Gminy

11.

921

92195

6057
6059

Budowa świetlicy wiejskiej w Zastoczu wraz z zagospodarowaniem terenu

1.213.400

1.179.400

699.970

479.430

Urząd Gminy

12.

926

92695

6060

Zakup zestawu zimowego z osprzętem do sprzątania placu

8.500

8.500

8.500

Urząd Gminy

OGÓŁEM

1.723.000

1.689.000

412.820

796.750

479.430


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/68/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 lutego 2012 r.

Objaśnienia :
Plan dochodów:

Dz.754- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż starych samochodów strażackich z Peńskich i Kulesz- Chobotek).

Dz.756- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów( wpływ podatku VAT z roku 2011).

Dz.852- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu należności egzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Dz.921- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z Powiatu Monieckiego dla Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie organizowanych imprez kulturalnych w 2012r.

Plan wydatków:

Dz.754- zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu strażackiego dla OSP Peńskie.

Dz. 852- zwiększenie planu wydatków na obsługę należności od dłużników alimentacyjnych oraz przesunięcie środków między paragrafami.

Dz. 921- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji z Powiatu Monieckiego dla GOK na sfinansowanie organizowanych imprez kulturalnych w 2012r.

Dz. 926 - zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu do sprzątania placów wokół hali widowiskowo -sportowej i stadionu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Siwka

Maciej Siwka jest adwokatem, partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. z siedzibą w Katowicach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama