reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/96/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 6 000 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 24783zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 18746zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17540219 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15651563zł

- dochody majątkowe w wysokości 1888656zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 18941261zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 14 611156zł

- wydatki majątkowe w wysokości 4330105zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241950zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 241950zł) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1642992zł zostanie pokryty kredytem zaciągniętym w związku z umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6000zł.

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

921

92105

2320
własne

6000

Zwiększenie planu dochodów o dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Razem

6000

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24783zł.

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

400

40002

6060
własne

12000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z zakupieniem pompy do hydroforni w zakresie dostarczania wody

750

75023

4300
własne

37

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w urzędzie miejskim

852

85219

4440
własne

6746

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w OPS

921

92109

2480
własne

6000

Zwiększenie planu wydatków bieżących o dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Razem

24783

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18746zł.

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

400

40002

4300
własne

12000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach planu wydatków na dostarczania wody

852

85219

4400
własne

6746

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w OPS

Razem

18746

§ 9. .Zgodnie z Uchwałą Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2012 paragraf 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500000zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1642992zł z tytułu kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1381191zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1044669 zł

§ 10. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2012 paragraf 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500000zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1642992zł z tytułu kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1381191zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1044669zł

§ 11. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2782233zł , oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1381191zł, z tego spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 241950zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 6 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2012r.

1.

2

3

4

Przychody ogółem:

2782233,00

1.

Kredyty

§ 952

2782233,00

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

1381191,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1139241,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

241950,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/96/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 6 marca 2012 r.

Dotacje

dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

366000,00

1.

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

50000,00

2.

Biblioteka Publiczna w Goniądzu

45000,00

2.

3.

Miasto Mońki

190874,00

3.

4.

Powiat Moniecki

20000,00

4.

Razem

210874,00

411000,00

Razem

50000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama