reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/169/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych zawodnikom, reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich "Londyn 2012" i do Igrzysk Paraolimpijskich "Londyn 2012" oraz ubiegającym się o taką kwalifikację

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1) ) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich "Londyn 2012" i do Igrzysk Paraolimpijskich "Londyn 2012" oraz ubiegającym się o taką kwalifikację, określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/169/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 lutego 2012 roku

Regulamin

określający zasady i tryb przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy wywalczyli kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich "Londyn 2012" i do Igrzysk Paraolimpijskich "Londyn 2012"oraz ubiegającym się o taką kwalifikację.

Zasady ogólne

§ 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom posiadającym
licencję zawodnika oraz nieposiadającym licencji zawodnika, którzy uzyskali kwalifikację
do Igrzysk Olimpijskich "Londyn 2012" i do Igrzysk Paraolimpijskich "Londyn 2012" oraz ubiegającym się o taką kwalifikację.

§ 2. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować kluby sportowe,
za pośrednictwem podlaskich związków sportowych - działające wyłącznie na terenie
Województwa Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia wejścia niniejszego Regulaminu.
Do każdego wniosku należy dołączyć zaświadczenie Polskiego Związku Sportowego w danej dyscyplinie sportu, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej bądź kwalifikacji paraolimpijskiej lub opinię poświadczającą przynależność zawodnika do kadry olimpijskiej bądź kadry narodowej lub kadry paraolimpijskiej i przedstawiającą jego szanse na uzyskanie takiej kwalifikacji.

§ 3. Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego na czas określony,
od marca do czerwca 2012 r. w przypadku Igrzysk Olimpijskich oraz od marca do lipca
2012 r. w przypadku Igrzysk Paraolimpijskich.

§ 4. Wysokość stypendium zawodnikom, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską wynosi 1 500 zł. miesięcznie (brutto). W przypadku sportowców ubiegających się o kwalifikację olimpijską, stypendium sportowe wynosi 750 zł. miesięcznie (brutto).

§ 5. Wysokość stypendium zawodnikom, którzy uzyskali kwalifikację paraolimpijską wynosi 750 zł. miesięcznie (brutto).

§ 6. W momencie uzyskania kwalifikacji olimpijskiej lub kwalifikacji paraolimpijskiej, po przedłożeniu zaświadczenia Polskiego Związku Sportowego lub Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, zawodnik nabywa uprawnienie do stypendium w wyżej wysokości począwszy od miesiąca, w którym uzyskał kwalifikację.

Tryb przyznawania stypendium

§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium składane są w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 8. Zarząd Województwa uwzględniając złożone wnioski, ustala listę zawodników, którym przyznano stypendium i określa jego wysokość.

§ 9. Szczegółowe warunki realizacji stypendium określa umowa zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą.

Wstrzymywanie, cofanie i zwrot stypendium

§ 10. W trakcie pobierania stypendium oraz podczas Igrzysk Olimpijskich "Londyn 2012" i Igrzysk Paraolimpijskich "Londyn 2012" zawodnik zobowiązany jest do:

1) reprezentowania barw klubu z Województwa Podlaskiego;

2) realizacji programu przygotowań sportowych.

§ 11. Przyznane zawodnikowi stypendium może zostać wstrzymane aż do czasu ustania niżej wymienionych przyczyn:

1) obniżenia poziomu sportowego;

2) zaprzestania realizacji programu przygotowań sportowych.

§ 12. Przyznane zawodnikowi stypendium podlega zwrotowi w przypadku:

1) zaprzestania przez zawodnika w okresie pobierania stypendium reprezentowania barw klubu z Województwa Podlaskiego;

2) całkowitego zaprzestania uprawiania sportu przez zawodnika.

§ 13. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu,a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Po tym okresie o kontynuacji wypłacania stypendium decyduje Zarząd Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Regulaminu

(pieczątka wnioskodawcy)WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi, reprezentującemu Województwo Podlaskie, osiągającemu wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, który uzyskał kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich "Londyn 2012" i Igrzysk Paraolimpijskich "Londyn 2012" lub ubiegającym się o taką kwalifikację.

Numer wniosku (nie wypełniać)

DANE WNIOSKODAWCY
(proszę wypełnić dużymi liteami)

Pełna nazwa wnioskodawcy i adres

Dane kontaktowe wnioskodawcy (e-mail, telefon stacjonarny i komórkowy)

KRS

DANE OSOBOWE KANDYDATA DO STYPENDIUM
(proszę wypełnić dużymi liteami)

Nazwisko

Imiona

Imiona rodziców

Data i miejsce urodzenia

NIP

PESEL

Adres zamieszkania- miejscowość, kod, ulica


Nr telefonu (stacjonarny, komórkowy)

Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego kandydata

Uprawiany dycyplina sportowa (konkurencja)

Imię i nazwisko trenera klubowego

Nr licencji zawodnika

Nr konta bankowego

Imię i nazwisko właściciela rachunku*

* w przypadku osoby niepełnosletniej i nie posiadającej rachunku bankowego proszę podać nr konta prawnego przedstawiciela (rodzic, opiekun)

Oświadczam, że byłem karany i nie toczy się wobec mnie postępowanie karne

.........................................................................
(podpis zawodnika)

Informacja o osiągnięciach sportowych w ostatnim roku

Lp.

Nazwa imprezy

Miejsce i data zawodów

Dyscyplina

Konkurencja

Wynik

Perspektywy dotyczące udziału zawodnika w Igrzyskach Olimpijkisch "Londyn 2012" lub Igrzyskach Paraolimpijskich "Londyn 2012"

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

....................................................

(pieczątka i podpis wnioskodawcy)


Uzasadnienie

Rok 2011 był kolejnym dobrym rokiem dla sportowców z województwa podlaskiego. Nasi reprezentanci zdobyli wiele medali, w tym w imprezach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski w kategorii seniorów oraz w kategoriach młodzieżowych. Zaowocowało to powołaniami do kadry olimpijskiej i narodowej oraz kadry paraolimpijskiej w perspektywie roku olimpijskiego.

Rok 2012 jest rokiem Igrzysk Olimpijskich "Londyn 2012" (27.07 - 12.08. 2012 r.) oraz Igrzysk Paraolimpijskich "Londyn 2012" (29.08 - 09.09.2012 r.). Zasadniczą sprawą staje się konieczność pomocy finansowej, która dałaby możliwość stworzenia jak najlepszych warunków do przygotowań olimpijskich. W chwili obecnej szansę reprezentowania Polski i Województwa Podlaskiego na najważniejszej imprezie sportowej na świecie ma kilkunastu sportowców z podlaskich klubów. Ustanowienie stypendium sportowego, na co zezwala samorządowi województwa obowiązujące prawo, w znaczny sposób pomoże im w realizacji procesu szkoleniowego na etapie finałowych przygotowań do najważniejszej imprezy sportowej czterolecia oraz w perspektywie samego startu na Igrzyskach czy też w decydujących zawodach, gdzie będą ubiegali się o przepustkę do Londynu. Ponadto będzie to wyraźny sygnał dla całego środowiska sportowego Podlasia, zaś zawodnicy widząc pomoc ze strony samorządu województwa, nie zdecydują się na zmianę barw klubowych.

W chwili obecnej jeden zawodnik z województwa podlaskiego uzyskał kwalifikację olimpijską i jest pewny wyjazdu na Igrzyska oraz 22 zawodników o taką kwalifikację ubiega się. Z kolei pewni wyjazdu są czterej paraolimpijczycy, którzy mają kwalifikację na Igrzyska Paraolimpijskie "Londyn2012".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama