reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/170/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1) ) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na stypendia, o których mowa § 1, określa się corocznie w budżecie Województwa Podlaskiego.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XXXIV/435/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym finansowanych z budżetu województwa podlaskiego (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2006, Nr 19, poz.275).

2. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki sportowe uzyskane w 2011 r. mogą być składane na zasadach i w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust.1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/170/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 lutego 2012 r.

Regulamin

określający zasady i tryb przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 1. 1. Stypendia sportowe dla osób fizycznych, zwane dalej stypendiami, przyznawane
są utalentowanym zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzieżowca, juniora oraz juniora młodszego.

2. Stypendium może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia następujące kryteria:

1) uzyskała jeden z następujących wyników sportowych w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, w jednej z trzech wymienionych ust. 1 kategorii wiekowych lub w sporcie osób niepełnosprawnych:

a) zajęcie miejsca 1 - 8 w Igrzyskach Olimpijskich,

b) zajęcie miejsca 1 - 6 w Mistrzostwach Świata,

c) zajęcie miejsca 1 - 3 w Mistrzostwach Europy,

d) zajęcie miejsca 1 - 3 w Mistrzostwach Polski,

e) powołanie do kadry narodowej i udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy w grach zespołowych;

a ponadto:

2) na dzień składania wniosku jest członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa podlaskiego, a jej karta zgłoszenia, licencja bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach, znajduje się w posiadaniu tego klubu;

3) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i w roku osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 24 lat;

4) uprawia sport olimpijski lub objęty systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży;

5) zobowiązała się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem.

§ 2. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) kluby sportowe;

2) okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu;

3) organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4. Wniosek składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w terminie do 31 stycznia każdego roku.

5. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 4, decyduje data stempla pocztowego.

6. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 4 lub niezgodne ze wzorem, niekompletne lub niewypełnione nie będą rozpatrzone.

7. Informacja o naborze wniosków zamieszcza się każdego roku na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (www.wrotapodlasia.pl).

§ 3. 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja powołana
w drodze zarządzenia przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

2. W skład Komisji wchodzą, obok przedstawiciela właściwej komórki organizacyjnej
do spraw sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciel Podlaskiej Federacji Sportu oraz przedstawiciel klubów sportowych z województwa podlaskiego.

3. Komisja działa w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin.

4. Komisja konkursowa wyłania kandydatów na stypendystów i wnioskuje do Zarządu Województwa Podlaskiego o przyznanie stypendiów wraz z podaniem ich wysokości.

§ 4. 1. Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego biorąc pod uwagę ocenę merytoryczną Komisji.

2. Indywidualna wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Województwa Podlaskiego, co oznacza, że pozytywna ocena formalna i merytoryczna Komisji nie jest jednoznaczna z przyznaniem stypendium.

3. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w roku i jest wypłacane
w dwóch transzach, przy czym wypłata pierwszej transzy powinna nastąpić w ciągu
30 dni od daty zawarcia umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą.

4. Szczegółowe warunki realizacji stypendium określa umowa zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą.

§ 5. 1. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku:

1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia,

2) przerwania nauki w szkole lub uczelni przez stypendystę,

3) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub klub, którego stypendysta jest członkiem - na okres jej trwania.

2. Wznowienie wypłaty nastąpi po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 1.

3. Stypendysta, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została nabyta w wyniku uprawiania sportu oraz została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez 6 miesięcy.

4. Stypendium sportowe zostaje cofnięte, jeżeli stypendysta:

1) zaprzestał uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

2) decyzją właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany,

3) zmienił barwy klubowe, tzn. gdy został członkiem klubu działającego i zarejestrowanego poza województwem podlaskim,

4) podpisał kontrakt zawodowy.

5. O okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofnięcia stypendium, wskazanych w ust. 1 i ust. 4, klub, którego członkiem jest stypendysta, niezwłocznie zawiadamia Zarząd Województwa Podlaskiego.

6. Decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego formie uchwały.


Załącznik do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

Numer wniosku (nie wypełniać)

DANE WNIOSKODAWCY
(proszę wypełnić dużymi liteami)

Pełna nazwa wnioskodawcy i adres

Dane kontaktowe wnioskodawcy (e-mail, telefon stacjonarny i komórkowy)

KRS

DANE OSOBOWE KANDYDATA DO STYPENDIUM
(proszę wypełnić dużymi liteami)

Nazwisko

Imiona

Imiona rodziców

Data i miejsce urodzenia

NIP

PESEL

Adres zamieszkania- miejscowość, kod, ulica


Nr telefonu (stacjonarny, komórkowy)

Nazwa i adres szkoły, uczelni

Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego kandydata

Nazwa i adres klubu sportowego kandydata

Uprawiany dycyplina sportowa (konkurencja)

Kategoria wiekowa

Imię i nazwisko trenera klubowego

Nr licencji zawodnika

Nr konta bankowego

Imię i nazwisko właściciela rachunku*

* w przypadku osoby niepełnosletniej i nie posiadającej rachunku bankowego proszę podać nr konta prawnego przedstawiciela (rodzic, opiekun)

Oświadczam, że byłem karany i nie toczy się wobec mnie postępowanie karne

.........................................................................
(podpis zawodnika lub opiekuna prawnego)

Informacja o osiągnięciach sportowych w roku.............
(proszę podać tylko te wyniki, które kwalifikują kandydata do otrzymania stypendium)

Lp.

Nazwa imprezy

Miejsce i data zawodów

Dyscyplina

Konkurencja

Wynik

Uzasadnienie wniosku (można podać inne osiągnięcia zawodnika niż wymienione wyżej)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................

(pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Opinia właściwego okręgowego związku sportowego oraz potwierdzenie uzykanych wyżej wyników sportowych w roku................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

....................................................

(pieczęć i podpis właściwego

okręgowego związku sportowego)


Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie województwa oraz ustawa o sporcie dają możliwości jednostkom samorządu terytorialnego przyznawanie stypendiów sportowych na podstawie regulaminu przyjętego przez organ stanowiący tej jednostki. Zawodnicy reprezentujący podlaskie kluby w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca uzyskujący wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej oraz międzynarodowej zasługują na wyróżnienia w postaci stypendiów sportowych, aby stworzyć im jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. Ponadto stworzą szansę zatrzymania najlepszych zawodników w województwie podlaskim.

Po wejściu w życie ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857), która zastąpiła ustawę
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675) straciła moc obowiązująca Uchwała
Nr XXXIV/435/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym finansowanych z budżetu województwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006, Nr 19, poz.275). W związku z powyższym istniej konieczność znowelizowania uchwały oraz stworzenie nowego regulaminu przyznawania oraz pozbawienia okresowych stypendiów sportowych.

Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przyznawania oraz pozbawienia okresowych stypendiów sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WKontakcie

firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama