reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/213/12 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050, z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z 2003 r. Nr 137 poz. 1302, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 210 poz.2135, z 2007 r. Nr 166 poz. 1172, z 2008 r. Nr 157 poz. 976, z 2009 r. Nr 118 poz. 989, z 2010 r. Nr 107 poz. 679, Nr 197 poz. 1309 oraz z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 112 poz. 654, Nr 122 poz. 696) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące ceny urzędowe biletów zbiorowej komunikacji miejskiej:

1) bilety ogólnodostępne obowiązujące na liniach komunikacyjnych obsługujących obszar Gminy Białystok i gmin sąsiednich objętych obsługą komunikacyjną z wyłączeniem gminy Dobrzyniewo Duże:

RODZAJE BILETÓW

STREFY TARYFOWE

I

II, III, IV

I+II

I+II+III

B

G2, G3, G4

B+G2

B+G2+G3

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Bilety jednorazowe:

jednoprzejazdowe

2,80

1,40

2,40

1,20

5,20

2,60

7,60

3,80

z e-karty

2,70

1,35

2,30

1,15

5,00

2,50

6,00

3,00

60-minutowy

3,50

1,75

3,50

1,75

7,00

3,50

10,50

5,25

na linie nocne

6,00

3,00

*

*

*

*

*

*

Bilety wieloprzejazdowe:

24-godzinny

10

5

*

*

*

*

*

*

3-dniowy weekendowy

16

8

*

*

*

*

*

*

Bilety okresowe imienne:

miesięczny na jedną linię

70

35

70

35

140

70

170

85

Miesięczny na wszystkie linie

80

40

70

35

150

75

180

90

trzymiesięczny na wszystkie linie

230

115

200

100

430

215

510

255

Bilety okresowe na okaziciela:

dekadowy na wszystkie linie

44

22

40

20

84

42

104

52

miesięczny na wszystkie linie

122

61

110

55

232

116

282

141

RODZAJE BILETÓW

STREFY TARYFOWE

I+II+III+IV

II+III , III+IV

II+III+IV

B+G2+G3+G4

G2+G3 , G3+G4

G2+G3+G4

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

Bilety jednorazowe:

jednoprzejazdowe

10,00

5,00

4,80

2,40

7,20

3,60

z e-karty

7,00

3,50

4,40

2,20

5,00

2,50

60-minutowy

14,00

7,00

7,00

3,50

10,50

5,25

na linie nocne

12,00

6,00

*

*

*

*

Bilety wieloprzejazdowe:

24-godzinny

18

9

*

*

*

*

3-dniowy weekendowy

20

10

*

*

*

*

Bilety okresowe imienne:

miesięczny na jedną linię

190

95

100

50

120

60

Miesięczny na wszystkie linie

210

105

100

50

130

65

trzymiesięczny na wszystkie linie

590

295

280

140

360

180

Bilety okresowe na okaziciela:

dekadowy na wszystkie linie

124

62

60

30

80

40

miesięczny na wszystkie linie

332

166

160

80

210

105

2) bilety ogólnodostępne obowiązujące na liniach komunikacyjnych obsługujących obszar Gminy Białystok i gminę Dobrzyniewo Duże:

RODZAJE BILETÓW

CENY BILETÓW W STREFACH (w złotych)

I+II

I+II+III

I+II+III+IV

II+III+IV (przejazdy wewnątrzgminne)

B+D2

B+D2+D3

B+D2+D3+D4

D2+D3+D4

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

Bilety jednorazowe z e-karty

5,00

2,50

6,00

3,00

7,00

3,50

5,00

2,50

Bilety jednorazowe 60 -minutowe

7,00

3,50

10,50

5,25

14,00

7,00

10,50

5,25

Bilety okresowe imienne:

miesięczny na jedna linię

140

70

170

85

190

95

---

---

miesięczny na wszystkie linie

150

75

180

90

210

105

---

---

3) bilet specjalny roczny na wszystkie linie, obowiązujący w strefie ogólnej, uprawniający do przejazdu grupy pasażerów określone odrębnymi przepisami - 20,00 zł;

4) opłata za przewóz zwierząt domowych nie trzymanych na rękach - równowartość normalnego biletu jednorazowego obowiązującego w I strefie taryfowej.

2. Na liniach komunikacji nocnej obowiązują wyłącznie bilety jednorazowe na linie nocne zakupione w pojeździe.

3. Bilet jednorazowy zachowuje ważność od momentu skasowania do momentu opuszczenia pojazdu przez Pasażera, jednak nie dłużej niż do zakończenia kursu, na którym podróż została rozpoczęta, a w przypadku biletu jednorazowego czasowego zakupionego u kierowcy, upływu czasu ważności od momentu skasowania w kasowniku elektronicznym.

4. Bilety jednorazowe 60-minutowe sprzedawane są tylko w pojazdach i nie upoważniają do przesiadek.

5. Dopuszcza się wykorzystanie dwóch biletów jednorazowych ulgowych obowiązujących w danej strefie taryfowej zamiast jednego normalnego. Bilety należy skasować w kasowniku elektronicznym w odstępie czasu nie przekraczającym 1 minuty.

6. Bilet 24-godzinny zachowuje ważność 24 godziny od momentu skasowania w kasowniku elektronicznym i obowiązuje na liniach dziennych.

7. Bilet 3-dniowy weekendowy upoważnia do wielokrotnych przejazdów w trzech kolejnych dniach, to jest w piątek, sobotę i niedzielę na liniach dziennych, po skasowaniu w kasowniku elektronicznym.

8. Bilety na strefę I oznaczone są literą B (Białystok). Bilety na strefy II, III i IV posiadają jednolity wzór i oznaczone są literą G (gminny). Bilety oznaczone literami BG obowiązują na trasach w strefie I i II.

9. Przejazd w strefie I z biletem przeznaczonym do wykorzystania w strefie II, III lub IV, jak i przejazd w strefie II, III lub IV z biletem przeznaczonym do wykorzystania w strefie I, traktuje się jako przejazd bez ważnego biletu.

10. Bilet wielostrefowy uzyskuje się kasując odpowiednią liczbę biletów jednorazowych oznaczonych literą B lub G pokrywających opłatę za przejazd w każdej ze stref taryfowych lub łącząc bilet okresowy z odpowiednimi biletami jednorazowymi.

11. Bilety papierowe oznaczone "DOPŁATA" wykorzystywane z biletem podstawowym z nadrukowaną ceną obowiązują we wszystkich strefach taryfowych.

12. Elektroniczną Białostocką Kartę Miejską stanowiącą nośnik biletów zakodowanych na elektronicznej, bezstykowej karcie zbliżeniowej wydaje się pasażerom na następujących warunkach:

1) kartę imienną wydaje się bezpłatnie;

2) przy wydawaniu karty imiennej Pasażer posiadający uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia celem zapisania na karcie wraz z terminem ich ważności;

3) rejestracja uprawnień do ulg na karcie imiennej umożliwia zakup elektronicznych ulgowych imiennych biletów okresowych, karta staje się jednocześnie dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień okresowych lub bezterminowych;

4) za wydanie duplikatu karty imiennej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł;

5) za zakodowanie na duplikacie karty imiennej biletu okresowego imiennego pobiera się opłatę w wysokości 5 zł;

6) kartę na okaziciela wydaje się za opłatą w wysokości 5 zł;

7) na karcie na okaziciela nie rejestruje się uprawnień do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych.

13. Przy zwrocie środków wpłaconych na elektroniczną portmonetkę na Białostockiej Karcie Miejskiej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 5 zł.

14. Ustala się promocyjne ceny biletów jednorazowych kupowanych za pomocą elektronicznej Białostockiej Karty Miejskiej. Kwota pobierana przy wejściu do pojazdu odpowiada cenie biletu jednoprzejazdowego obowiązującego na danej linii do końca trasy. Warunkiem uzyskania ceny promocyjnej za przejazd jest zarejestrowanie karty przy wyjściu z pojazdu.

15. Prezydent Miasta Białegostoku w porozumieniu z wójtami gmin objętych obsługą komunikacyjną ustala formy biletów stosowanych do wnoszenia opłat na liniach komunikacyjnych w strefach II, III i IV.

16. Biletów jednorazowych jednoprzejazdowych oznaczonych literą G nie stosuje się w strefach II, III i IV na liniach komunikacyjnych w gminie Dobrzyniewo Duże.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą ważność znajdujące się w obrocie bilety papierowe bez nadrukowanej ceny. W terminie do 31 grudnia 2012 roku dotychczasowa równowartość niewykorzystanych biletów może być przeniesiona do portmonetki na elektronicznej Białostockiej Karcie Miejskiej.

§ 3. 1. Przedsprzedaż biletów okresowych miesięcznych i trzymiesięcznych uruchamiana jest pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia okresu ich ważności.

2. Przedsprzedaż biletów dekadowych uruchamiana jest 28 dni przed terminem rozpoczęcia ich ważności.

3. Przedsprzedaż biletów okresowych w miesiącu poprzedzającym wejście w życie nowych cen urzędowych za usługi przewozowe, dla biletów których okres ważności rozpoczyna się w czasie obowiązywania niniejszej uchwały uruchamiana jest szesnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wejścia w życie niniejszej uchwały, jednakże nie wcześniej niż z dniem jej publikacji.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego białostockiej komunikacji miejskiej, zmieniona uchwałą Nr X/74/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 84 poz. 962, Nr 108 poz. 1249).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego się po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Nazaruk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama