reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XXI/12 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.,. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 190, poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 1006, poz. 675, z 2011 r., Nr 81, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, 2011 r., Dz.U. Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną osobom wymienionym w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.):

1) dzieciom do 7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej:

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego, wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do kosztu posiłku

do 150

nieodpłatnie

powyżej 150-200

20

powyżej 200-250

60

powyżej 250

100

2) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym:

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego, wyrażony w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku do kosztu posiłku

do 150

nieodpłatnie

powyżej 150-180

60

powyżej 180-200

70

powyżej 200-250

80

powyżej 250

100

§ 2. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli odpłatność za udzielone świadczenie stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, osoba zobowiązana do uiszczenia należności za posiłki może być całkowicie zwolniona bądź odpłatność za udzielone świadczenie może być częściowo obniżona o jedną stawkę odpłatności określonej w tabelach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 - na pisemny wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

2. Okres, za jaki odpłatność może być obniżona lub świadczeniobiorca może być zwolniony z ponoszenia odpłatności za przyznane świadczenie określa w drodze decyzji Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży biorąc pod uwagę udokumentowaną sytuację świadczeniobiorcy i wniosek pracownika socjalnego.

3. Okres, o którym mowa w ust.2 nie może być jednorazowo dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 3. Należność za udzieloną pomoc świadczeniobiorca opłaca gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podmiotu wskazanego w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, w terminie do 20 dnia każdego następnego miesiąca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Sadowski

Analityk Expandera, ekspert w dziedzinie produktów bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama