Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 91/12 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 14 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 257 poz. 1726 / oraz § 14 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/81/2012 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. z dnia 30 grudnia 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększyć dochody o kwotę 2000 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększyć wydatki o kwotę 35 195,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

2. Zmniejszyć wydatki o kwotę 33 195,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 17 320 329,00 zł w tym:

a) bieżące - 14 067 829,00 zł,

b) majątkowe - 3 252 500,00 zł.

Plan wydatków ogółem 17 096 596,00 zł w tym:

a) bieżące - 13 843 129,00 zł,

b) majątkowe - 3 253 467,00 zł.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 marca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2 000 zł w tym:

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 028 200,00

2 000,00

2 030 200,00

85295

Pozostała działalność

3 200,00

2 000,00

5 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

3 200,00

2 000,00

5 200,00

Razem:

2 106 153,00

2 000,00

2 108 153,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 marca 2012 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2012 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 35 195,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 33 195,00 w tym:

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 730 028,00

0,00

1 730 028,00

75011

Urzędy wojewódzkie

32 306,00

- 212,00

32 094,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 400,00

- 212,00

2 188,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 461 863,00

212,00

1 462 075,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 164,00

- 29 626,00

22 538,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

2 590,00

22 590,00

4300

Zakup usług pozostałych

109 330,00

29 626,00

138 956,00

4430

Różne opłaty i składki

6 800,00

61,00

6 861,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27 600,00

- 2 439,00

25 161,00

851

Ochrona zdrowia

96 160,00

0,00

96 160,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

94 160,00

0,00

94 160,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 246,00

- 600,00

14 646,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 774,00

600,00

14 374,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

598 388,00

0,00

598 388,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

89 470,00

- 318,00

89 152,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 600,00

- 318,00

3 282,00

90095

Pozostała działalność

39 000,00

318,00

39 318,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

318,00

318,00

Razem:

14 961 723,00

-33 195,00
33 195,00

14 961 723,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 028 200,00

2 000,00

2 030 200,00

85295

Pozostała działalność

3 200,00

2 000,00

5 200,00

3110

Świadczenia społeczne

3 200,00

2 000,00

5 200,00

Razem:

2 106 153,00

2 000,00

2 108 153,00

Ogółem

17 094 596,00

-33 195,00
35 195,00

17 096 596,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 marca 2012 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian na 2012 r.

1. Dotacja na zadania rządowe - wypłata dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 2 000 zł.

2. Pozostałe zmiany dotyczą opłat za ubezpieczenia mienia, zmiana klasyfikacji budżetowej wykonywanych zadań.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe