| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/77/12 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159, poz. 945) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111,Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ;z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Nowe Piekuty, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym , ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 4zł;

2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki - 6zł;

3) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 8zł;

4) drogi o nawierzchni gruntowej:

a) do 50% szerokości pasa drogowego - 2 zł;

b) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa - 4zł;

5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-4 - 3

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w poprzek drogi - 60 zł;

2) wzdłuż drogi w jezdni - 50 zł;

3) wzdłuż drogi poza jezdnią - 30 zł;

4) wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem i drogą rowerową 10 zł.

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1, 2 i 3 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego ,w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się następującą stawkę opłat;

1) za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -3 zł.

2) za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym - 1 zł za 1 m2.

2. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej) zawierającej informacje o gminie powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz, itp

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »