| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/77/12 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159, poz. 945) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111,Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ;z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Nowe Piekuty, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym , ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 4zł;

2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki - 6zł;

3) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 8zł;

4) drogi o nawierzchni gruntowej:

a) do 50% szerokości pasa drogowego - 2 zł;

b) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa - 4zł;

5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-4 - 3

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w poprzek drogi - 60 zł;

2) wzdłuż drogi w jezdni - 50 zł;

3) wzdłuż drogi poza jezdnią - 30 zł;

4) wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem i drogą rowerową 10 zł.

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1, 2 i 3 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego ,w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się następującą stawkę opłat;

1) za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -3 zł.

2) za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym - 1 zł za 1 m2.

2. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej) zawierającej informacje o gminie powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz, itp

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »