reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.53.2012.ACh Wojewody Podlaskiego

z dnia 19 marca 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/87/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarna Białostocka

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281)

stwierdzam nieważność

§ 1 pkt 1 uchwały NR XIV/87/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarna Białostocka.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14 lutego 2012 r. Rada Miejska w Czarnej Białostockiej podjęła uchwałę NR XIV/87/12 w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarna Białostocka, która w dniu 23 lutego 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż § 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały podjęty został z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 7 marca 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności jego postanowień.

W § 1 pkt 1 badanej uchwały Rada Miejska ustaliła, iż w Statucie Gminy Czarna Białostocka stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarna Białostocka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 251, poz. 2609 z późn. zm.) w § 11 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "Radny obecny na sesji lub posiedzeniu Komisji ma obowiązek uczestniczenia w głosowaniach ."

Wprowadzone przez Radę Miejską rozwiązanie, które ma niewątpliwie charakter dyscyplinujący radnych, w ocenie organu nadzoru nie znajduje podstawy w przepisach obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany - co wyraża się przede wszystkim udziałem w głosowaniach jako prawnej formie rozstrzygania spraw publicznych, należących do właściwości tych organów. Brak jest jednak przepisów umożliwiających wprowadzenie przez radę gminy wobec poszczególnych radnych obowiązku uczestniczenia w głosowaniach.

Oddanie głosu jest bowiem uprawnieniem, a nie obowiązkiem członka organu - rady gminy (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2006 r., Sygn. akt II GSK 194/06, LEX nr 290143 ).

Oznacza to, iż nałożenie na radnego postanowieniami § 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały obowiązku uczestniczenia w głosowaniach - zostało dokonane bez upoważnienia ustawowego . Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej, do których zalicza się organy samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności § 1 pkt 1 uchwały NR XIV/87/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarna Białostocka, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Da Wanda

DaWanda to platforma online z produktami hand-made i designem.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama