reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/145/12 Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok

Na podstawie art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 , z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz .458, Nr 67, poz. 572 , Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Suwałki wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. 1. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:

1) studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne prowadzone przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w następujących specjalnościach:przyroda, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja dla bezpieczeństwa;

2) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej;

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

4) warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, wynikające z potrzeb edukacyjnych szkoły,

5) szkolenia rad pedagogicznych;

6) kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;

7) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły.

2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, mogą być dofinansowywane w 100%.

3. Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 w wysokości do 80% opłaty semestralnej, ale nie więcej niż 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) za jeden semestr.

4. Maksymalna kwota dofinansowania opłat, o której mowa w ust. 3 oraz formy kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane, o których mowa w ust.1 pkt 1, ustalone zostały w porozumieniu z dyrektorami szkół.

§ 3. 1. O wysokości dofinansowania opłat za kształcenie, o którym mowa w § 2.ust.1 pkt 1 w stosunku do nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy Suwałki w ramach środków określonych w § 1.

2. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego odbywa się po złożeniu stosownego wniosku przez nauczyciela lub dyrektora oraz zawarciu umowy. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 uchwały, obejmuje tylko jeden semestr danego roku akademickiego, a dofinansowanie może zostać przyznane na semestr rozpoczynający się lub kończący się w danym roku kalendarzowym. Nie można ubiegać się dwukrotnie o dofinansowanie tego semestru.

4. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suwałki, może ubiegać się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 2. ust.1 pkt 1 uchwały tylko w jednej ze szkół.

§ 4. 1. Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela lub dyrektora :

1) wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy Suwałki z przyznaną wysokością dofinansowania;

2) zaświadczenia z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr;

3) kserokopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeżeli nauczyciel z własnych środków opłacił czesne.

2. Przyznane dofinansowanie jest wypłacane na wskazany rachunek bankowy.

3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.

4. Osoby, które nie ukończą kształcenia lub przerwą kształcenie, zobowiązane są do zwrotu w całości przyznanej kwoty na zasadach określonych w umowie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/130/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/145/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 lutego 2012 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Na podstawie §6 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów , form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. Nr 46, poz. 430)

wnoszę o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli za semestr zimowy/letni roku akademickiego …../…...

I. Dane osobowe

1. Nazwisko i imię wnioskodawcy :

.................................................................................................................................................

2. Dokładny adres zamieszkania (nr telefonu):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Posiadany poziom wykształcenia (odpowiednie zakreślić): mgr, mgr inż., inż., licencjat, SN, średnie.

4. Ukończona uczelnia (szkoła):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

5. Ukończony kierunek/ specjalizacja:

..................................................................................................................................................

II. Miejsce pracy nauczyciela.

1. Nazwa szkoły:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Adres szkoły:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Zajmowane stanowisko, nauczany/e/ przedmiot/y/:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. Staż pracy nauczyciela w danej szkole:

..................................................................................................................................................

5. Stopień awansu zawodowego

..................................................................................................................................................

6. Wymiar zatrudnienia

..................................................................................................................................................

7. Rodzaj umowy o pracę/akt zatrudnienia przez mianowanie, na czas nieokreślony, na czas określony, w zastępstwie/

.....................................................................................................................................................

III. Informacja o rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia zawodowego.

1. Pełna nazwa uczelni/zakładu kształcenia, adres:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Forma podjętych (kontynuowanych) studiów (odpowiednie zakreślić): licencjackie/inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, kurs kwalifikacyjny.

3. Kierunek/specjalność podjętych (kontynuowanych ) studiów:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. Czas trwania podjętych studiów/szkolenia ( podać ilość semestrów)

od ..........................20......r. do...............................20........r.

Ilość semestrów ogółem..................

5. Koszt całkowity doskonalenia

………………………………………………………..

6. Stan studiów ( podać ukończony semestr)

………………………………………………………….

7. Semestr oraz koszt semestru, którego dotyczy refundacja

…………………………………………………………….

IV. Uzasadnienie wniosku

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................

/ data i podpis ubiegającego się o dofinansowanie /

V. Opinia o przydatności do pracy w szkole ( placówce) kierunku studiów, które podjął ubiegający się o dofinansowanie - nauczycielom wypełnia dyrektor szkoły ( placówki), dyrektorom wypełnia przedstawiciel organu prowadzącego szkołę ( placówkę).

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................... dnia ................... 20.... r.

........................................................ ................................................................................

/pieczęć szkoły (placówki) lub organu prowadzącego/ /pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ lub przestawiciela organu prowadzącego/

Uwagi.

1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr.

2. Nie będą rozpatrywane wnioski bez wymaganych załączników, wypełnione nieczytelnie lub błędnie.

3. Informacje o sposobie załatwienia wniosku ubiegający się otrzymają na piśmie

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe.

....................................., dnia ........................20..... roku.

....................................................

czytelny podpis wnioskodawcy/

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama