reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/78/12 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 230, poz. 1373) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na:

1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące Załącznik Nr 1 do uchwały;

2) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowiące Załącznik Nr 2 do uchwały;

3) prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/78/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 5 marca 2012 r.

Wymagania dla podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt;

2) posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Jasionówka;

3) dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm);

4) posiadać specjalistyczny sprzęt do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadający im cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753);

5) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności;

6) posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt;

§ 2. Wymienione w § 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami

§ 3. Dokumentami, o których mowa w § 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii,

3) umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt lub zezwolenie na prowadzenie schroniska własnego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/78/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 5 marca 2012 r.

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt musi przestrzegać przepisów w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, a w szczególności spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt;

2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność oraz stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt i przepisami weterynaryjnymi;

4) teren, o którym mowa w pkt 2, musi być ogrodzony, utwardzony, z dostępnością do mediów, z możliwością swobodnego ustawienia bud, wydzielenia kojców, zaplecza socjalno-technicznego z możliwością wykonania zadaszenia;

5) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności;

6) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych;

7) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności;

8) po uzyskaniu zezwolenia posiadać i prowadzić wykaz zwierząt przebywających w schronisku.

§ 2. Wymienione w § 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

§ 3. Dokumentami, o których mowa w § 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii;

3) umowa lub zezwolenie dysponowania terenem, na którym prowadzona działalność będzie zgodna z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę;

4) umowa z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo uprawnienia do wykonywania tych czynności.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/78/12
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 5 marca 2012 r.

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność; stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt i przepisami weterynaryjnymi;

4) teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, a przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania środków neutralizujących niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

5) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych;

6) po uzyskaniu zezwolenia prowadzić rejestr grzebanych lub spalanych zwierząt i ich części;

7) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej utylizacji;

8) posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów i ich utylizację;

9) posiadać dokumenty dotyczące wytwarzania odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach;

10) spełniać wymogi w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002 r., str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.);

11) posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi.

§ 2. Wymienione w § 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

§ 3. Dokumentami o których mowa w § 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;

2) dokumenty pozwalające na dysponowanie terenem, na którym prowadzona działalność będzie zgodna z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę, akt notarialny, umowa dzierżawy, najmu lub użytkowania.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama