reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/93/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża) na terenie gminy Turośń Kościelna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 141 i Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 z 2011 r. Nr 32 poz.159 i Nr 153, poz. 901) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 2 ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna, uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/89/2000 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 lutego 2000 r., zmienionym Uchwałą Nr XXV/189/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2009 r.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża) na terenie gminy Turośń Kościelna, zwany dalej planem, w granicach określnych na rysunku planu jako obszar objęty uchwałą.

2. Plan składa się z następujących części, stanowiących integralną część niniejszej uchwały:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na arkuszach oznaczonych literami od A do B,

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 3. Podstawę opracowania planu stanowi:

1) uchwała Nr XXXVII/271/10 Rady Gminy w Turośni Kościelnej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Narew na terenie gminy Turośń Kościelna,

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna, uchwalone Uchwałą Nr XVIII/89/2000 Rady Gminy Turośń Kościelnaz dnia 4 lutego 2000 r., zmienione Uchwałą Nr XXV/189/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 16 lipca 2009 r.

§ 4. Przedmiotem planu są ustalenia zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, jeśli z treści przepisów nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 KPA),

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na arkuszach oznaczonych literami od A do B, sporządzony na mapie w skali 1:2000,

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7) istniejącej linii - należy przez to rozumieć istniejącą dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV, będącą inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

8) pasie technologicznym - należy przez to rozumieć obszar o szerokości 80 m - po 40 m po obu stronach od osi linii 400 kV,

9) osi linii - należy przez to rozumieć oś linii przebiegającą przez środek grupy przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV,

10) słupie - należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Definicje innych określeń i pojęć użytych w uchwale zawarte są we właściwych przepisach szczególnych.

§ 6. 1. 1 Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z ich symbolami literowymi,

3) klasyfikacja i podstawowe parametry dróg,

4) oś linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami informacyjnymi.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami R , RZ , W i N przeznacza się pod tereny rolne i nieużytki, w tym: R - grunty orne, RZ - łąki i pastwiska, W - rowy, N - nieużytki, wraz z zadrzewieniami oraz drogami gruntowymi. Przeznaczenie tych terenów jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) obowiązek konserwacji istniejących rowów melioracyjnych i użytkowanie ich zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 15.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeń melioracji wodnych,

2) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych,

3) wycinkę istniejącego zadrzewienia w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R/TL przeznacza się pod tereny rolne zalesione. Dopuszcza się wylesienia na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym linii, zgodnie z rysunkiem planu,

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §15.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych,

2) trwałą wycinkę drzewostanu wysokiego.

§ 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL/TL przeznacza się pod tereny lasów. Dopuszcza się wylesienia na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 15.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych,

2) trwałą wycinkę leśną drzewostanu wysokiego,

3) zachowanie poszycia leśnego i zakrzewień.

§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL przeznacza się pod tereny lasów.

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §15.

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację i utrzymanie dróg dojazdowych,

2) ze względów technologicznych czasową wycinkę leśną z obowiązkiem zalesienia po wybudowaniu projektowanej linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 11. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS przeznacza się pod wody powierzchniowe - rzekę. Przeznaczenie jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem tego terenu i obejmuje wody płynące rzeki Turośnianki.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) ochronę wód wraz z ich obudową biologiczną,

2) dostęp do rzeki umożliwiając jej konserwacji zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym linii, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z §15.

§ 12. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od Nr 1 do Nr 4 KD-L przeznacza się pod drogi publiczne - lokalne.

2. Drogi publiczne, klasy "L" - lokalne, o których mowa w ust. 1:

1) 1KD-L - droga w ciągu drogi powiatowej Nr 1520B (Borowskie Skórki - Borowskie Gziki),

2) 2KD-L - droga w ciągu drogi powiatowej Nr 1516B (Turośń Kościelna - Turośń Dolna),

3) 3KD-L - droga gminna Nr 106671B (Turośń Kościelna - Borowskie-Skórki),

4) 4KD-L - droga gminna nr 106672B (Piećki - droga gminna).

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m,

2) droga o przekroju jednojezdniowym (1x2),

3) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 15.

§ 13. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od Nr 5 do Nr 9 KD-D przeznacza się pod drogi publiczne - dojazdowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) klasa dróg "D"- dojazdowa,

2) szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m,

3) droga o przekroju jednojezdniowym (1x2),

4) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

5) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 15.

§ 14. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od Nr 10 do Nr 12 KDW przeznacza się pod drogi wewnętrzne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających od 4 do 5m,

2) przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym, zgodnie z rysunkiem planu,

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu z ograniczeniami wynikającymi z przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z § 15.

§ 15. 1. Na terenach, o których mowa w §7-§14 ustala się przebieg dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV w relacjach: Miłosna - GPZ Narew i Narew - Ostrołęka (docelowo Narew-Łomża) - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wraz z pasem technologicznym tej linii.

2. W obrębie pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV ustalone zostały przeznaczenia terenów, o których mowa w §7-§14.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i eksploatacji linii elektroenergetycznych 400 kV,a także możliwość rozbiórki istniejącej linii na zasadach określonych w ust. 4-10.

4. Pas technologiczny, licząc po obu stronach od osi linii istniejącej wynosi po 40 m.

5. Na terenie pasa technologicznego, stanowiącego jednocześnie cały teren planu zakazuje się:

1) lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych,

2) tworzenia hałd, nasypów,

3) wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej bezpośrednio pod linią i w odległości 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego.

6. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się następujące parametry i wskaźniki:

1) możliwość lokalizowania słupów elektroenergetycznych zgodnie z warunkami szczególnymi,

2) nakaz zachowania minimalnej wysokości zawieszenia dolnego skrajnego przewodu linii nad powierzchnią ziemi zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) w celu ochrony cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych ustala się lokalizację słupów linii 400 kV w odległości wynikającej z przepisów szczególnych,

4) wykonanie skrzyżowań linii elektroenergetycznej 400 kV z drogami, zgodnie z przepisami szczególnymi o zachowaniu skrajni drogowej, a przy równoległym usytuowaniu przebiegu linii względem dróg - obowiązek zachowania odległości wymaganychw obowiązujących przepisach szczególnych,

5) obowiązek uzgodnienia z właścicielem infrastruktury drogowej rozwiązań technicznych skrzyżowań linii elektroenergetycznej 400 kV, o których mowa w pkt 4,

6) lokalizacja słupów linii 400 kV przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi zgodnie z przepisami szczególnymi.

7. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację, utrzymanie i przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

8. Wszystkie obiekty (słupy) o wysokości 50,0 m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

9. Dopuszcza się wykonanie oświetlenia przeszkodowego przewodów i słupów linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

10. Pozostałe ustalenia ogólne dla całego terenu objętego planem znajdują się w rozdziałach 3-15.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 16. Na całym obszarze objętym planem, który jest jednocześnie terenem pasa technologicznego linii 400 kV, ustala się zakaz lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 17. 1. Określa się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) na obszarze objętym planem nie występują tereny prawnie chronione na podstawie przepisów szczególnych,

2) wycinka drzewostanu w pasach technologicznych linii może się odbywać w niezbędnym zakresie do budowy i prawidłowej eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) ustala się na terenie pasa technologicznego, tj. na całym obszarze planu, następujące warunki oddziaływania linii 400 kV:

a) dopuszczalne natężenie pola elektrycznego emitowanego przez linię 400 kV zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) dopuszczalne natężenie pola magnetycznego emitowanego przez linię 400 kV zgodnie z przepisamia szczególnymi,

c) dopuszczalna wartość progowa poziomu hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi,

4) teren wód powierzchniowych - rzek, oznaczone na rysunku WS i przeznaczone zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem, podlegają ochronie na podstawie przepisów szczególnych. Nie ustala się zasad ochrony krajobrazu kulturowego.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 18. 1. Teren objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują w jego obrębie zabytki nieruchome ani też zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków i obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Turośń Kościelna.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 19. 1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych wchodzą drogi: od Nr 1 do Nr 4KD-L , od Nr 5 do Nr 9KD-D i od Nr 10 do Nr 12KDW .

2. Szczegółowe zasady zagospodarowania dróg, wymienionych w ust. 1 zostały określone w § 12-§14 i §24.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 20. Na terenach objętych planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 21. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad scalania i po-działu nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych z zakresu gospodarki nierucho-mościami.

2. Określa się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) ustala się, że linie rozgraniczające dróg stanowią podstawę do przeprowadzenia podziału w miejscu ich przebiegu,

2) zakaz podziału terenów na działki budowlane,

3) dopuszcza się wtórny podział oraz scalanie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 22. Na obszarze objętym planem szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania zostały określone w rozdziale 2 i 4.

§ 23. Na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz realizacji kubaturowych obiektów budowlanych.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 24. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

1) parametry dla dróg występujących na terenie planu zostały określone w §12 - §14,

12) rozwiązania techniczne dróg występujących na terenie planu i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi - w uzgodnieniu z ich zarządcami,

13) obsługę komunikacyjną linii elektroenergetycznej 400 kV z istniejących dróg oraz w razie potrzeby - poprzez wyznaczenie na gruntach odpowiednich służebności przejazdu, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 25. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:

1) utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej na obszarze planu pod warunkiem, że nie koliduje (zgodnie z przepisami szczególnymi) z liniami 400 kV,

2) budowę, przebudowę lub dostosowanie do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi i po uzgodnieniu z gestorem sieci,

3) wykonanie skrzyżowań linii elektroenergetycznej 400 kV z infrastrukturą techniczną (podziemną i naziemną) - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych,

4) obowiązek uzgodnienia z właścicielem infrastruktury technicznej rozwiązań technicznych skrzyżowań linii elektroenergetycznej 400 kV, o których mowa w pkt 3,

5) pozostałe ustalenia dotyczące poszczególnych systemów infrastruktury technicznej są zawarte w §26-§28.

§ 26. W zakresie systemu gazowniczego ustala się:

1) zachowanie odległości gazociągu średniego ciśnienia od skraju fundamentów słupów linii elektroenergetycznej 400 kV zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 27. W zakresie systemu elektroenergetycznego ustala się:

1) utrzymanie istniejących sieci elektroenergetycznych pod warunkiem, że nie będą kolidowały z liniami 400 kV,

2) przebudowę sieci kolidującej z liniami 400 kV - zgodnie z przepisami szczególnymii po uzgodnieniu z gestorem sieci.

§ 28. W zakresie systemu telekomunikacyjnego ustala się:

1) utrzymanie istniejących urządzeń i sieci telekomunikacyjnych pod warunkiem, że nie będą kolidowały z liniami 400 kV,

2) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci, po uzgodnieniu z gestorem sieci, zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu i na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział 11.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 29. 1. Ustala się, że do chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu poszczególne tereny będą użytkowane w sposób dotychczasowy.

2. Dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenu pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV w celu budowy linii.

3. Ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia tego terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac budowlanych, o których mowa w ust. 2, w części nie zajętej pod stanowiska słupów.

Rozdział 12.
Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku
z uchwaleniem planu

§ 30. Dla wszystkich terenów położonych w granicach obszaru objętego planem nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości tego terenu.

Rozdział 13.
Ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony przeciwpożarowej

§ 31. Ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu potrzeb obronnościi bezpieczeństwa państwa:

1) słupy o wysokości 50,0 m npt i więcej podlegają zgłoszeniu do Dowództwa Sił Powietrznych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

2) dopuszcza się wykonanie oświetlenia przeszkodowego przewodów i słupów linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 32. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek projektowania linii
i zabezpieczenia przeciwpożarowego, zgodnie z obowiazującymi przepisami szczególnymi.

Rozdział 14.
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne

§ 33. 1. Na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (Decyzja Znak: DMG.III.7151.20.2011 z dnia 30 września 2011 r.) przeznacza się na cele nieleśnie grunty leśne lasów niepaństwowych o łącznej powierzchni 0,4704 ha.

2. Na podstawie zgody Ministra Środowiska (Decyzja znak: ZS-W-2120-175-2/2011z dnia 21 grudnia 2011 r.) przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty leśne Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych o łącznej powierzchni ok. 0,10 ha.

Rozdział 15.
Przepisy końcowe

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/2012
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 lutego 2012 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/2012
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 lutego 2012 r.

Sposób realizacji
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew-Ostrołęka (docelowo Narew-Łomża) na terenie gminy Turośń Kościelna inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Turośń Kościelna ustala, co następuje:

1. na podstawie projektu planu miejscowego ustalono, iż nie zachodzi potrzeba budowy nowych elementów infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

2. nie występują obciążenia finansowe gminy, ponieważ realizowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i wszystkie koszty związane z przejęciem i korzystaniem z nieruchomości, budową infrastruktury technicznej i obsługę planistyczną ponosi inwestor.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama