| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 97/XVII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) w związku z wykonaniem Uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie Nr 49/X/11 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obejmującego projektowane tereny inwestycyjne przy drodze powiatowej Szczuczyn - Niećkowo, Rada Miejska w Szczuczynie po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn, zatwierdzonym Uchwałą Nr 142/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 r. ze zm., uchwala co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie, położonych w południowo - wschodniej części miasta, przy drodze powiatowej Nr 1813B Szczuczyn - Niećkowo, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 14,3 ha gruntów rolnych i leśnych położonych w obrębie miasta Szczuczyn.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie";

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. 1. Ustalenia planu są zawarte w formie ustaleń tekstowych, stanowiących treść niniejszej uchwały oraz
na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustalenia tekstu planu są zawarte w przepisach ogólnych i szczegółowych.

3. Przepisy ogólne zawierają ustalenia odnoszące się do całego obszaru objętego planem, a przepisy szczegółowe zawierają ustalenia odnoszące się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami przeznaczenia.

§ 4. 1. Na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały następujące oznaczenia graficzne
są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice opracowania planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg;

5) zasady obsługi komunikacyjnej, w tym: klasyfikacja funkcjonalna oraz parametry dróg;

6) strefy techniczne linii elektroenergetycznych 15 kV.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§ 5. 1. Plan określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, wskaźnik powierzchni zabudowy, minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy, linie zabudowy, gabaryty obiektów;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) wymagania z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie określa:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na obszarze objętym planem nie występują tereny ani obiekty objęte ochroną prawną lub wskazane do objęcia ochroną;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
oraz osuwania się mas ziemnych - na obszarze objętym planem nie występują;

3) zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym - na obszarze objętym planem
nie wyznacza się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. Celem planu jest:

1) stworzenie warunków dla rozwoju funkcji produkcyjno - usługowej i produkcyjnej poprzez wyznaczenie terenów inwestycyjnych;

2) ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zabudowy i zagospodarowania;

3) określenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 7. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczeniu lub funkcji terenu - należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania terenu;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać
na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi - główny sposób zagospodarowania terenu;

5) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, które nie zmienia generalnego charakteru zagospodarowania terenu,
a je uzupełnia i wzbogaca;

6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku lub jego najdalej wysunięte elementy w kierunku drogi lub sąsiedniego terenu oddzielonego linią rozgraniczającą, z wyłączeniem elementów wystających budynku takich jak: balkon, okap, gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd, schody zewnętrzne, itp.;

7) symbolu przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, określające jego przeznaczenie podstawowe;

8) zabudowie - należy przez to rozumieć budynki lub zespoły budynków oraz inne obiekty kubaturowe;

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej lub terenu, wyrażoną w metrach lub w stosunku procentowym do powierzchni działki lub terenu;

10) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku wyrażoną w liczbie kondygnacji nadziemnych lub w metrach od poziomu terenu (przy najniżej położonym wejściu do budynku na I kondygnacji nadziemnej) do najwyżej położonej krawędzi dachu;

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną część terenu pokrytą trwałą roślinnością naturalną lub urządzoną;

12) strefie technicznej - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony w sąsiedztwie sieci (urządzenia) infrastruktury technicznej w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz umożliwiający dostęp gestora
do sieci;

13) produkcji - należy przez to rozumieć działalność związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych, w tym zakłady produkcyjne, warsztaty, składy, hurtownie;

14) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć powszechnie obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

2. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1, a których znaczenie definiują przepisy odrębne, należy interpretować zgodnie z ich znaczeniem określonym w tych przepisach, według stanu prawnego obowiązującego
w dniu uchwalenia planu.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 8. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny przeznaczone na cele rozwoju funkcji produkcyjno - usługowej i produkcyjnej, komunikacji i infrastruktury technicznej oraz teren leśny.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1) PU - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej;

2) P - tereny zabudowy produkcyjnej;

3) ZL - teren leśny;

4) KD-D - tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe;

5) K - teren przepompowni ścieków.

3. Określone w ust. 2 przeznaczenie terenów wskazuje podstawowy sposób ich użytkowania. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających dla przeznaczenia podstawowego, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale III niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) przestrzeganie określonych planem funkcji i standardów przestrzennych, skali i formy zabudowy
oraz wskaźników zagospodarowania terenów;

2) sytuowanie budynków z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących sytuowania budynków w stosunku do granic działki, lasu i sąsiedniej zabudowy;

3) sytuowanie ogrodzeń działek od strony dróg w linii rozgraniczającej terenu z dopuszczeniem wycofania w głąb działki w miejscach wjazdów bramowych;

4) zagospodarowanie zielenią ozdobną niezabudowanych i nieutwardzonych części działek budowlanych przyległych do dróg;

5) sytuowanie nośników reklamy i tablic informacyjnych z zachowaniem odległości od dróg publicznych określonych w przepisach odrębnych.

§ 10. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz prowadzenia działalności, która może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

2) ochrona środowiska gruntowo - wodnego (obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 "Pradolina rzeki Biebrza") poprzez:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,

b) obowiązek podłączenia do kanalizacji sanitarnej i zakaz odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników do czasu wybudowania kanalizacji,

c) obowiązek podczyszczenia ścieków technologicznych przed odprowadzeniem ich do kanalizacji sanitarnej,

d) obowiązek oczyszczania w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi, zanieczyszczonych wód opadowych przed ich odprowadzeniem do gruntu lub wód powierzchniowych;

3) obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym istniejącego terenu leśnego;

4) obowiązek gromadzenia odpadów w miejscach do tego przeznaczonych z uwzględnieniem segregacji oraz ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym prawa miejscowego obowiązującego w gminie;

5) ochrona powietrza atmosferycznego przed uciążliwymi emisjami poprzez stosowanie proekologicznych nośników energii cieplnej (energia elektryczna, gaz, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, drewno, biomasa i inne nieuciążliwe dla otoczenia źródła energii);

6) ochrona klimatu akustycznego poprzez stosowanie odpowiednich technologii produkcyjnych oraz zabezpieczeń technicznych ograniczających emisję hałasu i wibracji;

7) realizacja ogrodzeń działek budowlanych w sposób umożliwiający przemieszczanie się przedstawicieli drobnej fauny, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków;

8) ochrona powierzchni ziemi poprzez ograniczanie przekształceń istniejącego ukształtowania terenu
do niezbędnego minimum wynikającego z prac budowlanych związanych z realizacją obiektów budowlanych, a zmiany ukształtowania terenu nie mogą powodować zmiany kierunku odpływu wody opadowej, ze szkodą
dla gruntów sąsiednich;

9) ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym poprzez stosowanie normatywnych stref ochronnych od urządzeń elektroenergetycznych.

§ 11. Ustala się następujące wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych - terenów w liniach rozgraniczających dróg publicznych:

1) w zagospodarowaniu terenów, w dostosowaniu do pełnionych funkcji, uwzględnić realizację oświetlenia terenu, zieleni urządzonej z elementami małej architektury, miejsc parkingowych związanych z działalnością gospodarczą;

2) lokalizacja ogrodzeń od strony dróg publicznych z zaleceniem:

a) zachowania wysokości do 1,80 m od poziomu drogi; cokół o wysokości do 0,6 m,

b) zastosowania ażurowych ogrodzeń o minimalnym prześwicie 30 %,

c) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (żelbetowych) i blachy;

3) stosowanie ujednoliconego oświetlenia wzdłuż dróg publicznych.

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone w Rozdziale III uchwały.

§ 13. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów:

1) obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 "Pradolina rzeki Biebrza";

2) na terenach położonych w granicach zbiornika, o którym mowa w pkt 1, ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniami, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami planu określonymi w §10, pkt 2;

3) na obszarze objętym planem nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

§ 14. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości objętych planem:

1) na terenach objętych planem dopuszcza się podział nieruchomości w celu wydzielenia działki niezależnej lub powiększenia sąsiedniej działki budowlanej, regulacji granic, pod warunkiem, że jest on zgodny z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi, w tym techniczno - budowlanymi;

2) podziały terenów na działki budowlane powinny uwzględniać przebieg istniejących granic własności lub ustalenia planu w sposób umożliwiający zagospodarowanie działek zgodnie z przeznaczeniem oraz z zasadami i warunkami zagospodarowania, określonymi dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

3) obowiązek zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi publicznej z działek powstałych wskutek podziału, zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi;

4) na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się podziały działek w oparciu o planowane zagospodarowanie terenu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale i spełniające następujące warunki:

a) minimalna powierzchnia działki:

- dla terenów produkcyjno - usługowych: 2000 m 2 ,

- dla terenów produkcyjnych: 4000 m 2 ,

b) minimalna szerokość frontu działki:

- dla terenów produkcyjno - usługowych: 30 m,

- dla terenów produkcyjnych: 40 m;

5) dopuszcza się wydzielanie działek pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - wielkość działek dostosowana do wymagań określonych w przepisach odrębnych.

§ 15. 1. 1 Na obszarze objętym planem ustala się zakaz zabudowy:

1) na terenie leśnym oznaczonym na rysunku planu symbolem ZL;

2) w wyznaczonych strefach technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV (pas terenu o szerokości po 7,5 m od osi linii);

2. Obowiązek zgłaszania do Sił Powietrznych RP wszelkich projektowanych obiektów o wysokości co najmniej 50 m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) obsługę komunikacyjną terenów zabudowy zapewnia się z dróg publicznych: istniejącej drogi lokalnej (powiatowej nr 1813B Szczuczyn - Niećkowo) położonej poza obszarem objętym planem i przyległej
do terenów projektowanego zainwestowania oraz z projektowanych dróg dojazdowych, postulowanych
do zaliczenia do dróg gminnych;

2) ustala się linie rozgraniczające oraz parametry funkcjonalne dróg publicznych:

a) droga lokalna (powiatowa nr 1813B Szczuczyn - Niećkowo) oznaczona symbolem KD-L:

- adaptuje się istniejące linie rozgraniczające,

- nieprzekraczalna linia zabudowy: 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

b) drogi dojazdowe oznaczone symbolami 1KD-D i 3KD-D:

- szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających: 15 m,

- włączenie do drogi lokalnej poprzez skrzyżowanie proste,

- narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach: 15 x 15 m,

- jezdnie: szerokość 5,5 - 6,0 m,

- chodniki: jednostronne szerokości minimum 1,2 m,

- linie zabudowy: 6 m od linii rozgraniczających,

- bezpośrednia obsługa działek przyległych na warunkach uzgodnionych z zarządcą dróg,

c) droga dojazdowa oznaczona symbolem 2KD-D:

- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 20 m,

- narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach: 15 x 15 m,

- jezdnia: szerokość 5,5 - 6,0 m,

- chodnik: jednostronny szerokości minimum 1,2 m,

- linie zabudowy: 6 m od linii rozgraniczających,

- bezpośrednia obsługa działek przyległych na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

d) droga dojazdowa oznaczona symbolem 4KD-D:

- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 10 m,

- narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach: 15 x 10 m,

- jezdnia: szerokość 5,5 - 6,0 m,

- chodnik: jednostronny szerokości minimum 1,2 m,

- linie zabudowy: 6 m od linii rozgraniczających,

- bezpośrednia obsługa działek przyległych na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

2. Na terenach, w obrębie linii rozgraniczających dróg ustala się:

1) zakaz realizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg, realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz reklam;

2) obiekty i urządzenia budowlane, o których mowa w pkt 1 mogą być realizowane na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi oraz spełniać wymagania zawarte w przepisach odrębnych;

3) parametry dróg, takie jak: szerokość jezdni i chodników, mogą być korygowane na etapie opracowania projektów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

3. Ustala się następujące wymagania dotyczące miejsc parkingowych:

1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę w granicach działek budowlanych, ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych użytkowników stałych i okresowych z uwzględnieniem następujących minimalnych wskaźników:

a) budynki produkcyjne, magazyny: 3 miejsca na 10 zatrudnionych,

b) zabudowa produkcyjno - usługowa: 3 miejsca na 100 m 2 powierzchni użytkowej lecz nie mniej niż 2 miejsca na 1 punkt produkcyjno - usługowy;

2) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na terenach dróg publicznych w formie pasów i zatok postojowych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz uzgodnionych z zarządcą drogi.

§ 17. 1. Ustala się uzbrojenie terenów zabudowy w następujące sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej:

1) sieć wodociągowa z urządzeniami ppoż.;

2) sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków;

3) sieć kanalizacji deszczowej;

4) sieć elektroenergetyczna - linie 15 kV ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV oraz linie NN komunalno - oświetleniowe;

5) sieć gazowa;

6) sieć telekomunikacyjna.

2. Ustala się zasady uzbrojenia technicznego:

1) realizacja przyłączy infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami projektów zagospodarowania terenów i warunkami określonymi przez gestorów poszczególnych sieci;

2) określone na rysunku planu trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej mają charakter orientacyjny, do ustalenia w opracowaniach branżowych i projektach budowlanych inwestycji.

3. Ustala się zasady zaopatrzenia w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb socjalno - bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych poprzez przyłącza indywidualne do projektowanej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) budowa sieci wodociągowej o przebiegu w liniach rozgraniczających drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L (poza granicami planu) oraz w pasach drogowych dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D z włączeniem do miejskiej sieci wodociągowej;

3) odcinki sieci wodociągowej należy realizować o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe oraz wyposażyć w hydranty zewnętrzne;

4) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne źródła zaopatrzenia w wodę.

4. Ustala się zasady odprowadzania ścieków:

1) odprowadzenie ścieków poprzez indywidualne przyłącza do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i pompowym z odprowadzeniem do miejskiej oczyszczalni ścieków;

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej o przebiegu w pasie drogowym drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L (poza granicami planu) oraz w pasach drogowych dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D;

3) ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń przemysłowych w stopniu wymaganym odrębnymi przepisami.

5. Ustala się zasady odprowadzenia wód opadowych:

1) odprowadzanie wód opadowych poprzez wpusty i odwodnienie liniowe do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w drogach dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D z odprowadzeniem zgodnie ze spadkiem terenu poprzez separatory do rowu usytuowanego w pasie drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L (poza granicami planu);

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych o małym stopniu zanieczyszczenia powierzchniowo do gruntu na teren własnej działki.

6. Ustala się zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących oraz projektowanych sieci i urządzeń elektroenergetycznych na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) budowa stacji transformatorowych wraz z liniami zasilającymi średniego napięcia w pasach drogowych - lokalizacje stacji i trasy linii 15 kV do uściślenia w projektach budowlanych;

3) bezpośrednia dostawa energii elektrycznej do odbiorców przyłączami napowietrznymi lub kablowymi od linii NN;

4) ustala się strefy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych (pas terenu o szerokości po 7,5 m od osi linii), w których obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej;

5) dopuszcza się budowę dodatkowych stacji transformatorowych wraz z zasilającymi je liniami średniego napięcia w przypadku zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną - realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy.

7. Ustala się zasady zaopatrzenia w energię cieplną: do ogrzewania budynków, podgrzewania wody i potrzeb technologicznych z indywidualnych źródeł ciepła opartych na nieuciążliwych dla otoczenia źródłach energii (energia elektryczna, gaz, olej opałowy, drewno, biomasa, energia słoneczna, wiatrowa).

8. Ustala się zasady zaopatrzenia w gaz (w perspektywie):

1) zaopatrzenie w gaz ziemny zgodnie z programem lub koncepcją gazyfikacji miasta;

2) realizacja sieci gazowej w oparciu o obowiązujące przepisy.

9. Ustala się zasady obsługi telekomunikacyjnej:

1) obsługa abonentów: przyłączami do sieci telefonicznej na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w dostosowaniu do potrzeb nowych abonentów lub świadczenia nowych usług z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Ustala się zasady gospodarki odpadami:

1) zagospodarowanie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych zgodnie z przepisami prawa za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek mających uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie utylizacji odpadów;

2) na działkach budowlanych przewidzieć miejsca czasowego składowania odpadów komunalnych.

§ 18. Ustala się następujące wymagania z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1) na terenach zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej przewidzieć ukrycia typu II, wykonywane w budynkach przez użytkowników we własnym zakresie w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w budynkach przeznaczonych na pobyt powyżej 15 osób należy zapewnić możliwość wykonania ukryć w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP, a projekt budowlany uzgodnić z organem właściwym do spraw obrony cywilnej;

3) zapewnić awaryjne studnie wody pitnej w promieniu minimum 800 m;

4) oświetlenie zewnętrzne (budynki, drogi) przystosować do zaciemniania i wygaszania;

5) obowiązek uwzględnienia systemu alarmowania i powiadamiania ludności w przypadku zagrożenia poprzez zamontowanie syren alarmowych o promieniu słyszalności nie większym niż 300 m;

6) przy projektowaniu obiektów uwzględnić wymagania ochrony przeciwpożarowej wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie:

a) projektowania zabudowy zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie,

b) zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków,

c) zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych,

d) zaprojektowania dróg pożarowych umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU, 2PU, 3PU i 4PUo łącznej powierzchni 5,52 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjno - usługowa,

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia komunikacji i infrastruktury technicznej, zieleń urządzona;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem - lokalizacja zakładów produkcyjno - usługowych,

b) zakaz lokalizacji usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki socjalnej, oświaty i nauki, kultury, sportu i rekreacji,

c) w zależności od wielkości terenów niezbędnych do realizacji zamierzeń inwestycyjnych dopuszcza się podział terenów w celu wydzielenia działek budowlanych zgodnie z ustaleniami określonymi w §14 uchwały,

d) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 "Dolina rzeki Biebrza" - zgodnie z zasadami określonymi w §10 uchwały;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 40 % powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 30 % powierzchni działki budowlanej,

c) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- budynków administracyjno - biurowych: dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe oraz jedna kondygnacja podziemna o wysokości dostosowanej do funkcji obiektów, lecz nie więcej niż 14 m ponad poziom terenu,

- urządzeń produkcyjnych: w dostosowaniu do wymogów technologicznych,

d) geometria dachów: uzależniona od względów technologicznych;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od drogi lokalnej (KD-L): 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

b) od dróg dojazdowych (KD-D): 6 m od linii rozgraniczających,

c) od terenu leśnego: zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem
KD-L oraz projektowanych dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 3KD-D i 4KD-D, na warunkach uzgodnionych z zarządcami dróg,

b) realizacja miejsc parkingowych według wskaźników określonych w § 16 ust. 3;

c) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II uchwały.

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 5P, 6P, 7P i 8P o łącznej powierzchni 5,19 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna,

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, zieleń urządzona;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem - lokalizacja zakładów produkcyjnych,

b) ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z położenia w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 "Dolina rzeki Biebrza" - zgodnie z zasadami określonymi w § 10 uchwały;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 45 % powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30 % powierzchni działki budowlanej,

c) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- budynków administracyjno - biurowych: dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe oraz jedna kondygnacja podziemna o wysokości dostosowanej do funkcji obiektów lecz nie więcej niż 11 m ponad poziom terenu,

- budynków produkcyjnych i magazynowych: dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe o wysokości dostosowanej do funkcji obiektów, lecz nie więcej niż 14 m ponad poziom terenu,

- urządzeń produkcyjnych i instalacji przemysłowych uzależniona od wymogów technologicznych,

d) geometria dachów:

- budynków administracyjno - biurowych: dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w granicach 20 - 40°,

- obiektów produkcyjnych: płaskie lub dwuspadowe o nachyleniu do 25° lub w dostosowaniu do potrzeb technologicznych;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od dróg dojazdowych (KD-D): 6 m od linii rozgraniczających,

b) od terenu leśnego: zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D na warunkach uzgodnionych z zarządcą dróg,

b) realizacja miejsc parkingowych, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora według wskaźników określonych w § 16 ust. 3;

6) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II uchwały.

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: ZL o powierzchni 1,91 ha ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren leśny;

2) warunki zagospodarowania: ustala się zakaz zabudowy, adaptuje się istniejącą sieć telekomunikacyjną;

3) obowiązują ustalenia planu zawarte w Rozdziale II uchwały.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenów produkcyjno - usługowych i produkcyjnych oznaczonych symbolami PU i P - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent);

2) dla dróg dojazdowych oznaczonych symbolem KD-D - 0,5 % (słownie: pół procent);

3) dla terenu leśnego oznaczonego symbolem ZL - nie ustala się.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/XVII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 lutego 2012 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 97/XVII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 lutego 2012 r.

określający sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczuczynie nie rozpatrywała uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie - nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 97/XVII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miejska w Szczuczynie rozstrzyga, co następuje:

1. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie przewiduje realizację następujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

- budowa dróg dojazdowych z chodnikami,

- budowa sieci wodociągowej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorami,

- realizacja oświetlenia ulicznego.

2. Zasady realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

L.p

Rodzaj inwestycji

Sposób realizacji

Zasady finansowania

1.

Budowa dróg dojazdowych (gminnych) oznaczonych w planie symbolami od 1KD-D do 4KD-D wraz z chodnikami

Realizacja przez Gminę etapowo w miarę potrzeb i możliwości finansowych oraz pozyskania środków unijnych

Środki własne Gminy w zależności od możliwości finansowych zaplanowanych w budżecie z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych (funduszy unijnych)

2.

Budowa sieci wodociągowej w pasach dróg dojazdowych wraz z budową odcinka do włączenia z siecią miejską

3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni i sieci tłocznej odprowadzającej ścieki do sieci miejskiej

4.

Budowa kanalizacji deszczowej w pasach dróg dojazdowych wraz z odprowadzeniem poprzez seperatory do rowu

5.

Realizacja oświetlenia ulicznego w pasach dróg dojazdowych i wzdłuż drogi powiatowej

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Siwik

Specjalista ds. księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »