reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 97/XVII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) w związku z wykonaniem Uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie Nr 49/X/11 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obejmującego projektowane tereny inwestycyjne przy drodze powiatowej Szczuczyn - Niećkowo, Rada Miejska w Szczuczynie po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn, zatwierdzonym Uchwałą Nr 142/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 r. ze zm., uchwala co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie, położonych w południowo - wschodniej części miasta, przy drodze powiatowej Nr 1813B Szczuczyn - Niećkowo, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 14,3 ha gruntów rolnych i leśnych położonych w obrębie miasta Szczuczyn.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie";

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. 1. Ustalenia planu są zawarte w formie ustaleń tekstowych, stanowiących treść niniejszej uchwały oraz
na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Ustalenia tekstu planu są zawarte w przepisach ogólnych i szczegółowych.

3. Przepisy ogólne zawierają ustalenia odnoszące się do całego obszaru objętego planem, a przepisy szczegółowe zawierają ustalenia odnoszące się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami przeznaczenia.

§ 4. 1. Na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały następujące oznaczenia graficzne
są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice opracowania planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg;

5) zasady obsługi komunikacyjnej, w tym: klasyfikacja funkcjonalna oraz parametry dróg;

6) strefy techniczne linii elektroenergetycznych 15 kV.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§ 5. 1. Plan określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, wskaźnik powierzchni zabudowy, minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy, linie zabudowy, gabaryty obiektów;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) wymagania z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie określa:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na obszarze objętym planem nie występują tereny ani obiekty objęte ochroną prawną lub wskazane do objęcia ochroną;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
oraz osuwania się mas ziemnych - na obszarze objętym planem nie występują;

3) zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym - na obszarze objętym planem
nie wyznacza się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalania w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. Celem planu jest:

1) stworzenie warunków dla rozwoju funkcji produkcyjno - usługowej i produkcyjnej poprzez wyznaczenie terenów inwestycyjnych;

2) ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zabudowy i zagospodarowania;

3) określenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 7. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczeniu lub funkcji terenu - należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania terenu;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać
na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi - główny sposób zagospodarowania terenu;

5) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, które nie zmienia generalnego charakteru zagospodarowania terenu,
a je uzupełnia i wzbogaca;

6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku lub jego najdalej wysunięte elementy w kierunku drogi lub sąsiedniego terenu oddzielonego linią rozgraniczającą, z wyłączeniem elementów wystających budynku takich jak: balkon, okap, gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd, schody zewnętrzne, itp.;

7) symbolu przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, określające jego przeznaczenie podstawowe;

8) zabudowie - należy przez to rozumieć budynki lub zespoły budynków oraz inne obiekty kubaturowe;

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej lub terenu, wyrażoną w metrach lub w stosunku procentowym do powierzchni działki lub terenu;

10) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku wyrażoną w liczbie kondygnacji nadziemnych lub w metrach od poziomu terenu (przy najniżej położonym wejściu do budynku na I kondygnacji nadziemnej) do najwyżej położonej krawędzi dachu;

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną część terenu pokrytą trwałą roślinnością naturalną lub urządzoną;

12) strefie technicznej - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony w sąsiedztwie sieci (urządzenia) infrastruktury technicznej w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz umożliwiający dostęp gestora
do sieci;

13) produkcji - należy przez to rozumieć działalność związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych, w tym zakłady produkcyjne, warsztaty, składy, hurtownie;

14) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć powszechnie obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

2. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1, a których znaczenie definiują przepisy odrębne, należy interpretować zgodnie z ich znaczeniem określonym w tych przepisach, według stanu prawnego obowiązującego
w dniu uchwalenia planu.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 8. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny przeznaczone na cele rozwoju funkcji produkcyjno - usługowej i produkcyjnej, komunikacji i infrastruktury technicznej oraz teren leśny.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1) PU - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej;

2) P - tereny zabudowy produkcyjnej;

3) ZL - teren leśny;

4) KD-D - tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe;

5) K - teren przepompowni ścieków.

3. Określone w ust. 2 przeznaczenie terenów wskazuje podstawowy sposób ich użytkowania. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających dla przeznaczenia podstawowego, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale III niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) przestrzeganie określonych planem funkcji i standardów przestrzennych, skali i formy zabudowy
oraz wskaźników zagospodarowania terenów;

2) sytuowanie budynków z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz wymogów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących sytuowania budynków w stosunku do granic działki, lasu i sąsiedniej zabudowy;

3) sytuowanie ogrodzeń działek od strony dróg w linii rozgraniczającej terenu z dopuszczeniem wycofania w głąb działki w miejscach wjazdów bramowych;

4) zagospodarowanie zielenią ozdobną niezabudowanych i nieutwardzonych części działek budowlanych przyległych do dróg;

5) sytuowanie nośników reklamy i tablic informacyjnych z zachowaniem odległości od dróg publicznych określonych w przepisach odrębnych.

§ 10. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz prowadzenia działalności, która może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

2) ochrona środowiska gruntowo - wodnego (obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 "Pradolina rzeki Biebrza") poprzez:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,

b) obowiązek podłączenia do kanalizacji sanitarnej i zakaz odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników do czasu wybudowania kanalizacji,

c) obowiązek podczyszczenia ścieków technologicznych przed odprowadzeniem ich do kanalizacji sanitarnej,

d) obowiązek oczyszczania w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi, zanieczyszczonych wód opadowych przed ich odprowadzeniem do gruntu lub wód powierzchniowych;

3) obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym istniejącego terenu leśnego;

4) obowiązek gromadzenia odpadów w miejscach do tego przeznaczonych z uwzględnieniem segregacji oraz ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym prawa miejscowego obowiązującego w gminie;

5) ochrona powietrza atmosferycznego przed uciążliwymi emisjami poprzez stosowanie proekologicznych nośników energii cieplnej (energia elektryczna, gaz, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, drewno, biomasa i inne nieuciążliwe dla otoczenia źródła energii);

6) ochrona klimatu akustycznego poprzez stosowanie odpowiednich technologii produkcyjnych oraz zabezpieczeń technicznych ograniczających emisję hałasu i wibracji;

7) realizacja ogrodzeń działek budowlanych w sposób umożliwiający przemieszczanie się przedstawicieli drobnej fauny, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków;

8) ochrona powierzchni ziemi poprzez ograniczanie przekształceń istniejącego ukształtowania terenu
do niezbędnego minimum wynikającego z prac budowlanych związanych z realizacją obiektów budowlanych, a zmiany ukształtowania terenu nie mogą powodować zmiany kierunku odpływu wody opadowej, ze szkodą
dla gruntów sąsiednich;

9) ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym poprzez stosowanie normatywnych stref ochronnych od urządzeń elektroenergetycznych.

§ 11. Ustala się następujące wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych - terenów w liniach rozgraniczających dróg publicznych:

1) w zagospodarowaniu terenów, w dostosowaniu do pełnionych funkcji, uwzględnić realizację oświetlenia terenu, zieleni urządzonej z elementami małej architektury, miejsc parkingowych związanych z działalnością gospodarczą;

2) lokalizacja ogrodzeń od strony dróg publicznych z zaleceniem:

a) zachowania wysokości do 1,80 m od poziomu drogi; cokół o wysokości do 0,6 m,

b) zastosowania ażurowych ogrodzeń o minimalnym prześwicie 30 %,

c) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (żelbetowych) i blachy;

3) stosowanie ujednoliconego oświetlenia wzdłuż dróg publicznych.

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone w Rozdziale III uchwały.

§ 13. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów:

1) obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 "Pradolina rzeki Biebrza";

2) na terenach położonych w granicach zbiornika, o którym mowa w pkt 1, ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniami, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami planu określonymi w §10, pkt 2;

3) na obszarze objętym planem nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

§ 14. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości objętych planem:

1) na terenach objętych planem dopuszcza się podział nieruchomości w celu wydzielenia działki niezależnej lub powiększenia sąsiedniej działki budowlanej, regulacji granic, pod warunkiem, że jest on zgodny z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi, w tym techniczno - budowlanymi;

2) podziały terenów na działki budowlane powinny uwzględniać przebieg istniejących granic własności lub ustalenia planu w sposób umożliwiający zagospodarowanie działek zgodnie z przeznaczeniem oraz z zasadami i warunkami zagospodarowania, określonymi dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

3) obowiązek zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi publicznej z działek powstałych wskutek podziału, zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi;

4) na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się podziały działek w oparciu o planowane zagospodarowanie terenu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale i spełniające następujące warunki:

a) minimalna powierzchnia działki:

- dla terenów produkcyjno - usługowych: 2000 m 2 ,

- dla terenów produkcyjnych: 4000 m 2 ,

b) minimalna szerokość frontu działki:

- dla terenów produkcyjno - usługowych: 30 m,

- dla terenów produkcyjnych: 40 m;

5) dopuszcza się wydzielanie działek pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - wielkość działek dostosowana do wymagań określonych w przepisach odrębnych.

§ 15. 1. 1 Na obszarze objętym planem ustala się zakaz zabudowy:

1) na terenie leśnym oznaczonym na rysunku planu symbolem ZL;

2) w wyznaczonych strefach technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV (pas terenu o szerokości po 7,5 m od osi linii);

2. Obowiązek zgłaszania do Sił Powietrznych RP wszelkich projektowanych obiektów o wysokości co najmniej 50 m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) obsługę komunikacyjną terenów zabudowy zapewnia się z dróg publicznych: istniejącej drogi lokalnej (powiatowej nr 1813B Szczuczyn - Niećkowo) położonej poza obszarem objętym planem i przyległej
do terenów projektowanego zainwestowania oraz z projektowanych dróg dojazdowych, postulowanych
do zaliczenia do dróg gminnych;

2) ustala się linie rozgraniczające oraz parametry funkcjonalne dróg publicznych:

a) droga lokalna (powiatowa nr 1813B Szczuczyn - Niećkowo) oznaczona symbolem KD-L:

- adaptuje się istniejące linie rozgraniczające,

- nieprzekraczalna linia zabudowy: 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

b) drogi dojazdowe oznaczone symbolami 1KD-D i 3KD-D:

- szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających: 15 m,

- włączenie do drogi lokalnej poprzez skrzyżowanie proste,

- narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach: 15 x 15 m,

- jezdnie: szerokość 5,5 - 6,0 m,

- chodniki: jednostronne szerokości minimum 1,2 m,

- linie zabudowy: 6 m od linii rozgraniczających,

- bezpośrednia obsługa działek przyległych na warunkach uzgodnionych z zarządcą dróg,

c) droga dojazdowa oznaczona symbolem 2KD-D:

- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 20 m,

- narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach: 15 x 15 m,

- jezdnia: szerokość 5,5 - 6,0 m,

- chodnik: jednostronny szerokości minimum 1,2 m,

- linie zabudowy: 6 m od linii rozgraniczających,

- bezpośrednia obsługa działek przyległych na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

d) droga dojazdowa oznaczona symbolem 4KD-D:

- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 10 m,

- narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach: 15 x 10 m,

- jezdnia: szerokość 5,5 - 6,0 m,

- chodnik: jednostronny szerokości minimum 1,2 m,

- linie zabudowy: 6 m od linii rozgraniczających,

- bezpośrednia obsługa działek przyległych na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

2. Na terenach, w obrębie linii rozgraniczających dróg ustala się:

1) zakaz realizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg, realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz reklam;

2) obiekty i urządzenia budowlane, o których mowa w pkt 1 mogą być realizowane na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi oraz spełniać wymagania zawarte w przepisach odrębnych;

3) parametry dróg, takie jak: szerokość jezdni i chodników, mogą być korygowane na etapie opracowania projektów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

3. Ustala się następujące wymagania dotyczące miejsc parkingowych:

1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę w granicach działek budowlanych, ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych użytkowników stałych i okresowych z uwzględnieniem następujących minimalnych wskaźników:

a) budynki produkcyjne, magazyny: 3 miejsca na 10 zatrudnionych,

b) zabudowa produkcyjno - usługowa: 3 miejsca na 100 m 2 powierzchni użytkowej lecz nie mniej niż 2 miejsca na 1 punkt produkcyjno - usługowy;

2) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na terenach dróg publicznych w formie pasów i zatok postojowych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz uzgodnionych z zarządcą drogi.

§ 17. 1. Ustala się uzbrojenie terenów zabudowy w następujące sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej:

1) sieć wodociągowa z urządzeniami ppoż.;

2) sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków;

3) sieć kanalizacji deszczowej;

4) sieć elektroenergetyczna - linie 15 kV ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV oraz linie NN komunalno - oświetleniowe;

5) sieć gazowa;

6) sieć telekomunikacyjna.

2. Ustala się zasady uzbrojenia technicznego:

1) realizacja przyłączy infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami projektów zagospodarowania terenów i warunkami określonymi przez gestorów poszczególnych sieci;

2) określone na rysunku planu trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej mają charakter orientacyjny, do ustalenia w opracowaniach branżowych i projektach budowlanych inwestycji.

3. Ustala się zasady zaopatrzenia w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb socjalno - bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych poprzez przyłącza indywidualne do projektowanej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) budowa sieci wodociągowej o przebiegu w liniach rozgraniczających drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L (poza granicami planu) oraz w pasach drogowych dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D z włączeniem do miejskiej sieci wodociągowej;

3) odcinki sieci wodociągowej należy realizować o przekrojach zabezpieczających potrzeby przeciwpożarowe oraz wyposażyć w hydranty zewnętrzne;

4) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne źródła zaopatrzenia w wodę.

4. Ustala się zasady odprowadzania ścieków:

1) odprowadzenie ścieków poprzez indywidualne przyłącza do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i pompowym z odprowadzeniem do miejskiej oczyszczalni ścieków;

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej o przebiegu w pasie drogowym drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L (poza granicami planu) oraz w pasach drogowych dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D;

3) ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń przemysłowych w stopniu wymaganym odrębnymi przepisami.

5. Ustala się zasady odprowadzenia wód opadowych:

1) odprowadzanie wód opadowych poprzez wpusty i odwodnienie liniowe do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w drogach dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D z odprowadzeniem zgodnie ze spadkiem terenu poprzez separatory do rowu usytuowanego w pasie drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L (poza granicami planu);

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych o małym stopniu zanieczyszczenia powierzchniowo do gruntu na teren własnej działki.

6. Ustala się zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących oraz projektowanych sieci i urządzeń elektroenergetycznych na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) budowa stacji transformatorowych wraz z liniami zasilającymi średniego napięcia w pasach drogowych - lokalizacje stacji i trasy linii 15 kV do uściślenia w projektach budowlanych;

3) bezpośrednia dostawa energii elektrycznej do odbiorców przyłączami napowietrznymi lub kablowymi od linii NN;

4) ustala się strefy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych (pas terenu o szerokości po 7,5 m od osi linii), w których obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej;

5) dopuszcza się budowę dodatkowych stacji transformatorowych wraz z zasilającymi je liniami średniego napięcia w przypadku zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną - realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy.

7. Ustala się zasady zaopatrzenia w energię cieplną: do ogrzewania budynków, podgrzewania wody i potrzeb technologicznych z indywidualnych źródeł ciepła opartych na nieuciążliwych dla otoczenia źródłach energii (energia elektryczna, gaz, olej opałowy, drewno, biomasa, energia słoneczna, wiatrowa).

8. Ustala się zasady zaopatrzenia w gaz (w perspektywie):

1) zaopatrzenie w gaz ziemny zgodnie z programem lub koncepcją gazyfikacji miasta;

2) realizacja sieci gazowej w oparciu o obowiązujące przepisy.

9. Ustala się zasady obsługi telekomunikacyjnej:

1) obsługa abonentów: przyłączami do sieci telefonicznej na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w dostosowaniu do potrzeb nowych abonentów lub świadczenia nowych usług z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Ustala się zasady gospodarki odpadami:

1) zagospodarowanie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych zgodnie z przepisami prawa za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek mających uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie utylizacji odpadów;

2) na działkach budowlanych przewidzieć miejsca czasowego składowania odpadów komunalnych.

§ 18. Ustala się następujące wymagania z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1) na terenach zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej przewidzieć ukrycia typu II, wykonywane w budynkach przez użytkowników we własnym zakresie w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w budynkach przeznaczonych na pobyt powyżej 15 osób należy zapewnić możliwość wykonania ukryć w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP, a projekt budowlany uzgodnić z organem właściwym do spraw obrony cywilnej;

3) zapewnić awaryjne studnie wody pitnej w promieniu minimum 800 m;

4) oświetlenie zewnętrzne (budynki, drogi) przystosować do zaciemniania i wygaszania;

5) obowiązek uwzględnienia systemu alarmowania i powiadamiania ludności w przypadku zagrożenia poprzez zamontowanie syren alarmowych o promieniu słyszalności nie większym niż 300 m;

6) przy projektowaniu obiektów uwzględnić wymagania ochrony przeciwpożarowej wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie:

a) projektowania zabudowy zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie,

b) zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków,

c) zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych,

d) zaprojektowania dróg pożarowych umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU, 2PU, 3PU i 4PUo łącznej powierzchni 5,52 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjno - usługowa,

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia komunikacji i infrastruktury technicznej, zieleń urządzona;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem - lokalizacja zakładów produkcyjno - usługowych,

b) zakaz lokalizacji usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki socjalnej, oświaty i nauki, kultury, sportu i rekreacji,

c) w zależności od wielkości terenów niezbędnych do realizacji zamierzeń inwestycyjnych dopuszcza się podział terenów w celu wydzielenia działek budowlanych zgodnie z ustaleniami określonymi w §14 uchwały,

d) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 "Dolina rzeki Biebrza" - zgodnie z zasadami określonymi w §10 uchwały;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 40 % powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 30 % powierzchni działki budowlanej,

c) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- budynków administracyjno - biurowych: dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe oraz jedna kondygnacja podziemna o wysokości dostosowanej do funkcji obiektów, lecz nie więcej niż 14 m ponad poziom terenu,

- urządzeń produkcyjnych: w dostosowaniu do wymogów technologicznych,

d) geometria dachów: uzależniona od względów technologicznych;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od drogi lokalnej (KD-L): 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

b) od dróg dojazdowych (KD-D): 6 m od linii rozgraniczających,

c) od terenu leśnego: zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem
KD-L oraz projektowanych dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 3KD-D i 4KD-D, na warunkach uzgodnionych z zarządcami dróg,

b) realizacja miejsc parkingowych według wskaźników określonych w § 16 ust. 3;

c) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II uchwały.

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 5P, 6P, 7P i 8P o łącznej powierzchni 5,19 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna,

b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, zieleń urządzona;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem - lokalizacja zakładów produkcyjnych,

b) ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z położenia w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 217 "Dolina rzeki Biebrza" - zgodnie z zasadami określonymi w § 10 uchwały;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 45 % powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30 % powierzchni działki budowlanej,

c) nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

- budynków administracyjno - biurowych: dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe oraz jedna kondygnacja podziemna o wysokości dostosowanej do funkcji obiektów lecz nie więcej niż 11 m ponad poziom terenu,

- budynków produkcyjnych i magazynowych: dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe o wysokości dostosowanej do funkcji obiektów, lecz nie więcej niż 14 m ponad poziom terenu,

- urządzeń produkcyjnych i instalacji przemysłowych uzależniona od wymogów technologicznych,

d) geometria dachów:

- budynków administracyjno - biurowych: dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w granicach 20 - 40°,

- obiektów produkcyjnych: płaskie lub dwuspadowe o nachyleniu do 25° lub w dostosowaniu do potrzeb technologicznych;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od dróg dojazdowych (KD-D): 6 m od linii rozgraniczających,

b) od terenu leśnego: zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa komunikacyjna z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D na warunkach uzgodnionych z zarządcą dróg,

b) realizacja miejsc parkingowych, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora według wskaźników określonych w § 16 ust. 3;

6) obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II uchwały.

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: ZL o powierzchni 1,91 ha ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren leśny;

2) warunki zagospodarowania: ustala się zakaz zabudowy, adaptuje się istniejącą sieć telekomunikacyjną;

3) obowiązują ustalenia planu zawarte w Rozdziale II uchwały.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenów produkcyjno - usługowych i produkcyjnych oznaczonych symbolami PU i P - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent);

2) dla dróg dojazdowych oznaczonych symbolem KD-D - 0,5 % (słownie: pół procent);

3) dla terenu leśnego oznaczonego symbolem ZL - nie ustala się.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 97/XVII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 lutego 2012 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 97/XVII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 lutego 2012 r.

określający sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczuczynie nie rozpatrywała uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie - nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 97/XVII/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miejska w Szczuczynie rozstrzyga, co następuje:

1. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie przewiduje realizację następujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

- budowa dróg dojazdowych z chodnikami,

- budowa sieci wodociągowej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorami,

- realizacja oświetlenia ulicznego.

2. Zasady realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

L.p

Rodzaj inwestycji

Sposób realizacji

Zasady finansowania

1.

Budowa dróg dojazdowych (gminnych) oznaczonych w planie symbolami od 1KD-D do 4KD-D wraz z chodnikami

Realizacja przez Gminę etapowo w miarę potrzeb i możliwości finansowych oraz pozyskania środków unijnych

Środki własne Gminy w zależności od możliwości finansowych zaplanowanych w budżecie z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych (funduszy unijnych)

2.

Budowa sieci wodociągowej w pasach dróg dojazdowych wraz z budową odcinka do włączenia z siecią miejską

3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni i sieci tłocznej odprowadzającej ścieki do sieci miejskiej

4.

Budowa kanalizacji deszczowej w pasach dróg dojazdowych wraz z odprowadzeniem poprzez seperatory do rowu

5.

Realizacja oświetlenia ulicznego w pasach dróg dojazdowych i wzdłuż drogi powiatowej

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama