reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/214/12 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, , z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146,Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675, ; z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz.1281) w związku z art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 Nr 54, poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 19 poz. 101 i 100, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323; z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945 oraz Nr 222 poz.1321) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/158/03 rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 121, poz. 2241, zm. z 2005r. Nr 33, poz. 495, Nr 215 poz. 2426, z 2007r. Nr 157 poz. 1507, z 2008r. Nr 114 poz. 1178) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załacznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załaczniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. W regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/158/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 121, poz. 2241, zm. z 2005 r. Nr 33, poz. 495, Nr 215, poz. 2426, z 2007r. Nr 157 poz. 1507, z 2008r. Nr 114 poz. 1178) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ,,§ 2. 1) SPP - strefa płatnego parkowania: - podstrefa - rozumie się przez to oznaczoną właściwymi znakami drogowymi część strefy. ''

2) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ,,§ 2. 2) BSPP - Biuro Strefy Płatnego Parkowania Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ''

3) § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: ,,§ 2. 4) karta postojowa - dokument przy pomocy którego, możliwe jest stwierdzenie uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP:- karta postojowa A - dokument przy pomocy którego, możliwe jest stwierdzenie uiszczenia opłaty za parkowanie w podstrefie A,- karta postojowa B- dokument przy pomocy którego, możliwe jest stwierdzenie uiszczenia opłaty za parkowanie w podstrefie B."

4) § 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: ,,§ 2. 5) abonament mieszkańca - jest to dokument zawierający numer seryjny, nazwę ulicy, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały w granicach SPP oraz okres na jaki został wykupiony (miesiąc, półrocze, rok), upoważniający do nieograniczonego postoju wyłącznie w pasie drogowym ulicy, wskazanej w abonamencie, przy której jest zameldowany mieszkaniec, w wyjątkowych sytuacjach na wniosek zainteresowanego w abonamencie może być wpisana ulica sąsiednia (przyległa) do ulicy zameldowania; abonament mieszkańca dotyczy wyłącznie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t i jest potwierdzeniem wniesienia opłaty abonamentowej:- abonament mieszkańca A - dokument upoważniający do parkowania w podstrefie A,- abonament mieszkańca B - dokument upoważniający do parkowania w podstrefie B."

5) § 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: ,,§ 2. 6) abonament zwykły - jest to dokument zawierający numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego oraz okres na jaki został wykupiony, upoważniający do nieograniczonego postoju w granicach SPP w okresach: miesiąc, kwartał, półrocze, rok. Abonament zwykły dotyczy wyłącznie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t i jest potwierdzeniem wniesienia opłaty abonamentowej:- abonament zwykły A - dokument upoważniający do parkowania w całej strefie,- abonament zwykły B - dokument upoważniający do parkowania w podstrefie B."

6) zmienia się w uchwale zapis ,,BK i SPP'' na zapis ,,BSPP'',

7) po § 7 dodaje się § 7a w nastepującym brzmieniu: ,,§ 7 a Osoba zainteresowana nabyciem abonamentu zwykłego składa w BSPP stosowny wniosek. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego lub kradzieży tablic rejestracyjnych, posiadaczowi abonamentu zwykłego przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany okres ważności abonamentu.''

§ 3. Załacznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 4. Dopuszcza się mozliwość łączenia kart postojowych o wartości 0,60 zł lub 1,20 zł w celu wniesienia opłaty za parkowanie zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat za parkowanie.

§ 5. Karty postojowe A oraz abonamenty zwykłe A upoważniają do parkowania na terenie całej strefy, z zastrzeżeniem, iz parkowanie odbywa się: w czasie wskazanym na karcie postojowej lub w okresie wskazanym w abonamencie.

§ 6. 1. Karty postojowe półgodzinne lub godzinne, nie zawierające oznaczenia podstrey A lub B, zachowują swoją ważność pod warunkiem ich skreślenia zgodnie z obowiązującymi stawkiami opłat.

2. Abonamenty mieszkańca, zwykłe oraz zryczałtowane opłaty za zastrzeżenie stanowiska postojowego nabyte przed wejściem w zycie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność na okres na jaki zostały wykupione.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Nazaruk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/214/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.

Wykaz ulic objętych strefą płatnego parkowania

§ 1. Wykaz ulic objętych strefą płatnego parkowania:

1. ul. Henryka Sienkiewicza (od ul. Legionowej do ul. Ogrodowej), 2. ul. Warszawska (od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Świętojańskiej), 3. ul. Pałacowa (od ul. Ogrodowej do Alei Józefa Piłsudskiego), 4. ul. Adama Mickiewicza (od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ul. Świętojańskiej), 5. ul. Elektryczna, 6. ul. Świętojańska , 7. Plac Katyński, 8. ul. Jana Klemensa Branickiego (od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ul. Świętojańskiej), 9. ul. Jana Kilińskiego, 10. Plac Jana Pawła II, 11. ul. Kościelna, 12. ul. Legionowa , 13. ul. Akademicka, 14. ul. Jerzego Waszyngtona, 15. ul. Zygmunta Krasińkiego 16. ul. Marii Skłodowskiej - Curie, 17. ul. Piękna, 18. ul. Józefa Marjańskiego, 19. Rynek Sienny, 20. ul. Kijowska, 21. ul. Mazowiecka(od Waszyngtona do ul. Kaczorowskiego), 22. ul. Młynowa (od ul. Józefa Marjańskiego do ul. kard. Stefana Wyszyńskiego), 23. ul.Cieszyńska,, 24. ul. Ołowiana, 25. ul. Mławska, 26. ul. gen. J. Bema (od ul. Mazowieckiej do ul. kard. S. Wyszyńskiego), 27. Plac Uniwersytecki, 28. ul. Suraska, 29. ul. Władysława Liniarskiego, 30. ul. Konstantego Kalinowskiego, 31. ul. Św. Mikołaja, 32. ul. Grochowa, 33. ul. Krakowska, 34. ul. Bohaterów Monte Cassino (od ul. Stołecznej do ul. Św. Rocha), 35. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 36. ul. Sukienna, 37. ul. Stołeczna (od Krakowskiej do ul. kard. S.Wyszyńskiego), 38. ul. Sosnowa (od ul. Krakowskiej do ul. kard. S.Wyszyńskiego), 39. ul. Marmurowa, 40. ul. Brukowa, 41. ul. Św. Rocha, 42. ul. Kolejowa, 43. ul. Zwycięstwa (od ul. Kolejowej do ul. Prowiantowej) 44. ul. Ks. Adama Abramowicza, 45. ul. H.Dąbrowskiego, 46. Plac Niepodległości im. Romana Dmowskiego, 47. ul. Lipowa, 48. ul. Przejazd, 49. ul. Ludwika Waryńskiego (od ul. Lipowej do Alei Józefa Piłsudskiego), 50. ul. Częstochowska (od ul. Lipowej do Żabiej), 51. ul. Nowy Świat, 52. ul. Piotrkowska, 53. ul. Icchoka Malmeda, 54. ul. Spółdzielcza, 55. ul. dr Ireny Białówny, 56. ul. Ludwika Zamenhofa, 57. ul. Biała, 58. ul. Włókiennicza (od Alei J. Piłsudskiego do ul. Częstochowskiej), 59. Aleja Józefa Piłsudskiego, 60. ul. Wesoła (od ul. Mazowieckiej do ul. Jerzego Waszyngtona),61. ul. Ogrodowa, 62. ul. Ciepła (od ul. Jurowieckiej do ul. Ogrodowej), 63. ul. Fabryczna (od ul. Jurowieckiej do ul. Ogrodowej), 64. ul. Jurowiecka, 65. ul. Czarna, 66. ul. Odeska, 67. ul. Cygańska, 68. ul. Grunwaldzka (od ul. Kalinowskiego do ul. kard. Stefana Wyszyńskiego), 69. ul. Angielska (od ul. Czarnej do ul. kard Stefana Wyszyńskiego), 70. ul. Żółta, 71. ul. Bułgarska, 72. ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (od ul. Jerzego Waszyngtona do ul. Legionowej), 73 Rynek Kościuszki.

§ 2. Wykaz ulic stanowiących Podstrefę A:

1. ul. Henryka Sienkiewicza (od ul. Legionowej do Alei Piłsudskiego), 2. ul. Jana Kilińskiego, 3. Plac Jana Pawła II, 4. ul. Kościelna (od Placu Jana Pawła II do Alei Piłsudskiego), 5. ul. Legionowa , 6. ul. Marii Skłodowskiej - Curie (od Placu Uniwersyteckiego do ul. Legionowej), 7. ul. Piękna, 8. ul. Józefa Marjańskiego, 9. Plac Uniwersytecki, 10. ul. Suraska, 11. Rynek Kościuszki, 12. ul. Władysława Liniarskiego, 13. ul. Konstantego Kalinowskiego, 14. ul. Św. Mikołaja, 15. ul. Grochowa, 16. ul. Krakowska, 17. ul. Św. Rocha, 18. ul. Ks. Adama Abramowicza, 19. Plac Niepodległości im. Romana Dmowskiego, 20. ul. Lipowa, 21. ul. Przejazd, 22. ul. Ludwika Waryńskiego (od ul. Lipowej do Alei Józefa Piłsudskiego), 23. ul. Częstochowska (od ul. Lipowej do Alei Piłsudskiego), 24. ul. Nowy Świat, 25. ul. Piotrkowska, 26. ul. Icchoka Malmeda, 27. ul. Spółdzielcza, 28. ul. dr Ireny Białówny, 29. ul. Ludwika Zamenhofa, 30. ul. Biała,

§ 3. Wykaz ulic stanowiących Podstrefę B:

1. ul. Henryka Sienkiewicza (od Alei Piłsudskiego do ul. Ogrodowej), 2. ul. Warszawska (od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Świętojańskiej), 3. ul. Pałacowa (od ul. Ogrodowej do Alei Józefa Piłsudskiego), 4. ul. Adama Mickiewicza (od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ul. Świętojańskiej), 5. ul. Elektryczna, 6. ul. Świętojańska , 7. Plac Katyński, 8. ul. Jana Klemensa Branickiego (od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ul. Świętojańskiej), 9. ul. Kościelna (od Alei Piłsudskiego do ul. Warszawskiej), 10. ul. Akademicka, 11. ul. Jerzego Waszyngtona, 12. ul. Wesoła (od ul J. Waszyngtona do ul. Mazowieckiej), 13. ul. Zygmunta Krasińkiego, 14. ul. Marii Skłodowskiej - Curie (od ul. Legionowej do Placu Katyńskiego), 15. Rynek Sienny, 16. ul. Kijowska, 17. ul. Mazowiecka (od ul. Jerzego Waszyngtona do ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego), 18. ul. Młynowa (od ul. Józefa Marjańskiego do ul. kard. Stefana Wyszyńskiego), 19. ul.Cieszyńska,, 20. ul. Ołowiana, 21. ul. Mławska, 22. ul. gen. J. Bema (od ul. Mazowieckiej do ul. kard. S. Wyszyńskiego), 23. Bohaterów Monte Cassino (od ul. Stołecznej do ul. Św. Rocha), 24. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 25. ul. Sukienna, 26. ul. Stołeczna (od Krakowskiej do ul. kard. S.Wyszyńskiego), 27. ul. Sosnowa (od ul. Krakowskiej do ul. kard. S.Wyszyńskiego), 28. ul. Marmurowa, 29. ul. Brukowa, 30. ul. Kolejowa, 31. ul. Zwycięstwa (od ul. Kolejowej do ul. Prowiantowej) 32. ul. H.Dąbrowskiego, 33. ul. Włókiennicza (od Alei J. Piłsudskiego do ul. Częstochowskiej), 34. ul. Częstochowska (od Alei Józefa Piłsudskiego do ul. Żabiej), 34. ul. Ogrodowa, 36. ul. Ciepła (od ul. Jurowieckiej do ul. Ogrodowej), 37. ul. Fabryczna (od ul. Jurowieckiej do ul. Ogrodowej), 38. ul. Jurowiecka, 39. ul. Czarna, 40. ul. Odeska, 41. ul. Cygańska, 42. ul. Grunwaldzka (od ul. Kalinowskiego do ul. kard. Stefana Wyszyńskiego), 43. ul. Angielska (od ul. Czarnej do ul. kard Stefana Wyszyńskiego), 44. ul. Żółta, 45. ul. Bułgarska, 46. ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (od ul. Jerzego Waszyngtona do ul. Legionowej).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/214/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.

Obszar strefy płatnego parkowania


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/214/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.

Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

Lp

OPŁATY

Kwota w złotych

Podstrefa A

Podstrefa B

1

za pierwsze pół godziny

1,20

0,60

2

za pierwszą godzinę

2,40

1,20

3

za każde następne rozpoczęte pół godziny parkowania

1,20

0,60


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/214/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.

Wysokość opłat abonamentowych i zryczałtowanych oraz zerowa stawka opłat

Lp

OPŁATY

Kwota w złotych

Podstrefa A

Podstrefa B

1

abonament mieszkańca (miesięczny)

10,00

5,00

2

abonament mieszkańca (półroczny)

50,00

25,00

3

abonament mieszkańca (roczny)

90,00

45,00

4

abonament zwykły (miesięczny)

240,00

120,00

5

abonament zwykły (kwartalny)

600,00

300,00

6

abonament zwykły (półroczny)

1000,00

500,00

7

abonament zwykły (roczny)

1600,00

800,00

8

opłata ryczałtowa za zastrzeżenie stanowiska postojowego -"koperty w okresie miesięcznym

1000,00

500,00

9

opłata ryczałtowa za zastrzeżenie stanowiska postojowego - "koperty" w okresie kwartalnym

2600,00

1300,00

10

opłata ryczałtowa za zastrzeżenie stanowiska postojowego - "koperty" w okresie półrocznym

4000,00

2000,00

11

opłata ryczałtowa za zastrzeżenie stanowiska postojowego - "koperty" w okresie rocznym

6400,00

3200,00

12

stawka opłaty dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej w wyznaczonych miejscach oraz inwalidzi wojenni i wojskowi

0,00

0,00

Pozycja 1,2,3,4,5,6 i 7 tylko na numery rejestracyjne.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/214/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.

§ 1. Z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem § 2 i § 3.

§ 2. Opłaty dodatkowe można uregulować w kasie BSPP lub przekazać na wyznaczony w wezwaniu-raporcie rachunek bankowy.

§ 3. W przypadku uregulowania opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania-raportu opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu do kwoty 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

§ 4. 1. Nieuiszczenie opłaty za parkowanie stanowi:

1) parkowanie pojazdów samochodowych w SPP przy użyciu nieważnej karty postojowej, nieważnego abonamentu mieszkańca lub zwykłego,

2) parkowanie pojazdów samochodowych w SPP bez karty postojowej, abonamentu mieszkańca lub zwykłego,

3) parkowanie pojazdów samochodowych ponad opłacony czas,

4) brak płatności za pomocą telefonu komórkowego potwierdzony w systemie obsługującym płatności mobilne,

5) parkowanie pojazdu samochodowego w podstrefie A z abonamentem zwykłym z podstrefy B,

6) parkowanie pojazdu samochodowego w podstrefie A z kartą postojową z podstrefy B.

2. Pozostawienie karty postojowej lub abonamentu mieszkańca / zwykłego wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób uniemożliwiający odczytanie jej ważności jest traktowane jako nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

3. Korzystanie z abonamentu mieszkańca podczas parkowania pojazdu samochodowego w pasie drogowym ulicy należącej do SPP, ale nie wskazanej w abonamencie mieszkańca, jest traktowane jako nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

§ 5. Termin uregulowania opłaty dodatkowej wskazanej w wezwaniu - raporcie wynosi 14 dni. Po upływie terminu BSPP ustala dane właściciela pojazdu, w którym stwierdzono brak opłaty za parkowanie i wysyła upomnienie. W przypadku braku uregulowania należności wskazanej w upomnieniu opłata dodatkowa podlega windykacji w trybie właściwych przepisów.

§ 6. 1. Odwołania od wystawionych wezwań-raportów będą rozpatrywane przez BSPP po uiszczeniu opłaty dodatkowej, z zastrzeżeniem ust.2. tj. odwołań dotyczących potwierdzenia uprawnień do zerowej stawki opłat.

2. Odwołania dotyczące potwierdzenia uprawnień do zerowej stawki są rozpatrywane przez BSPP bez wniesienia opłaty dodatkowej.

3. Odwołania od upomnień wystawianych przez BSPP są rozpatrywane po uregulowaniu opłaty wskazanej w upomnieniu z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Odwołania od upomnień wystawianych przez BSPP dotyczące wskazania innego użytkownika/właściciela pojazdu naruszającego normę prawną wynikającą ze znaku D-44 rozpatrywane są przez BSPP bez wniesienia opłaty wskazanej w upomnieniu.

5. Do odwołań wskazanych w ust.1 i ust. 3 należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty dodatkowej.

6. W przypadku braku potwierdzenia uiszczenia opłaty dodatkowej odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama