reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/247/12 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zmiany granic Miasta Białegostoku

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1, art. 5a i art 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr153,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218;z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę zmiany granic administracyjnych Miasta Białegostoku poprzez włączenie części terytorium sąsiedniej gminy do Miasta Białegostoku.

§ 2. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Białegostoku w sprawie zmiany granic przez włączenie do Miasta Białegostoku obszaru sołectw: Kolonia Porosły, Krupniki, Łyski, Porosły, z gminy Choroszcz, określonego na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się nastepującej treści pytanie: "Czy jesteś za zmianą granic Miasta Białegostoku polegającą na włączeniu do Miasta Białegostoku obszaru sołectw: Kolonia Porosły, Krupniki, Łyski, Porosły, z gminy Choroszcz?".

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie Miasta Białegostoku, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

§ 4. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: "Jestem za", "Jestem przeciw", "Wstrzymuję się", znaku x oraz wypełnieniu pozostałych rubryk i złożeniu podpisu na Ankiecie konsultacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Białegostoku będą przeprowadzone poprzez udostępnienie Ankiet konsultacyjnych w:

1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1;

2) Departamencie Obsługi Mieszkańców, ul. Branickiego 9;

3) Departamencie Edukacji, ul. Waryńskiego 8;

4) Departamencie Urbanistyki, ul. Białówny 11;

5) Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej, ul. Składowa 11;

6) Posterunkach Straży Miejskiej, ul. Barszczańska 2, ul. Pietkuna 1, ul. Suraska 1;

7) Zarządzie Mienia Komunalnego, ul. Bema 89/1;

8) Departamencie Spraw Społecznych, ul. Bema 60/1;

9) Biurze Promocji Miasta, ul. Warszawska 21;

10) Urzędzie Stanu Cywilnego; ul. Kilińskiego 6;

11) Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. Sienkiewicza 53;

12) Departamencie Geodezji, ul. Słonimska 2/2;

13) Centrum Współpracy Organizacji Samorządowych, ul. Świętojańska 22/1;

14) Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Malmeda 8;

15) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (www.bip.bialystok.pl).

2. Wypełnione Ankiety konsultacyjne mieszkańcy Miasta Białegostoku mogą składać:

1) bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne;

2) w miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych.

§ 6. Projekt zmian granic Miasta zostanie udostępniony w:

1) Biurze Rady Miejskiej, ul. Słonimska 1;

2) jednostkach wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1 - 14;

3) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

§ 7. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, skład osobowy Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji określi Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 8. Prezydent Miasta Białegostoku zawiadomi mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia konsultacji na 7 dni przed ich terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Białegostoku złoży Radzie Miejskiej Białegostoku sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Sławomir Nazaruk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/247/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/247/12
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 lutego 2012 r.

Ankieta konsultacyjna

w sprawie włączenia do Miasta Białegostoku obszaru sołectw: Kolonia Porosły, Krupniki, Łyski, Porosły, z gminy Choroszcz

Treść pytania:

"Czy jesteś za zmianą granic Miasta Białegostoku polegającą na włączeniu do Miasta Białegostoku obszaru sołectw: Kolonia Porosły, Krupniki, Łyski, Porosły, z gminy Choroszcz?".

Gmina

Sołectwa

Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

Choroszcz

Kolonia Porosły, Krupniki, Łyski, Porosły,

Imię i Nazwisko

PESEL

Adres

Data

Podpis

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama