Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/106/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drohiczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr. 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. 223, poz. 458, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149 poz. 887) po uzgodnieniu ze zwiazkami zawodowymi zrzeszajacymi nauczycieli uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drohiczyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/164/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Drohiczyn oraz uchwała Nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Drohiczyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 lutego 2012 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ DROHICZYN

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa :

1. wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy.

2. szczegółowe warunki obliczania i wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3. wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli;

4. wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

5. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ust.1 określają przepisy ustawy i rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1. ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm),

2. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),

3. szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dla których Gmina Drohiczyn jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy, a także, odpowiednio, zespół szkół.

4. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku z pierwszym dniem następnego miesiąca;

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom, stosownie do stopnia spełniania kryteriów, o których mowa w § 6, na czas określony nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż jeden rok.

§ 6. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach, przedmiotowych,

b) w przypadku dyrektora szkoły - osiągnięcie przez uczniów szkoły dobrych wyników w ocenianiu zewnętrznym,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego

e) organizowanie wypoczynku uczniom w okresach wolnych od zajęć szkolnych,

f) za pracę społeczną na rzecz oświaty i wychowania.

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

§ 7. 1. W ramach środków planowanych w budżecie szkół, ustala się odpis na dodatki motywacyjne, w wysokości 2% środków na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny ustala się kwotowo.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli / w tym zajmującego stanowisko wicedyrektora szkoły / ustala dyrektor szkoły. Dyrektorowi szkoły, wysokość dodatku motywacyjnego ustala Burmistrz.

4. Kwota dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 8. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli poniżej:

L.p

Stanowiska

Miesięcznie od

Miesięcznie do

1

dyrektor szkoły podstawowej liczącej do 7 oddziałów

od 500

do 700

2

dyrektor szkoły podstawowej liczącej do 8 do 10 oddziałów

od 600

do 900

3

dyrektor zespołu szkół

od 800

do 1300

4

wicedyrektor zespołu szkól

od 500

do 900

§ 9. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów szkół bierze się pod uwagę:

1. warunki organizacyjne - m.in. ilość oddziałów, zmianowość;

2. funkcjonowanie szkoły, jej osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

3. jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym.

§ 10. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorom, w granicach stawek określonych tabelą, ustala Burmistrz Drohiczyna, zaś wicedyrektorowi w granicach określonych tabelą - dyrektor szkoły.

§ 11. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 12. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi któremu powierzono obowiązek dyrektora szkoły w zastępstwie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zastępstw, a jeżeli zastępstwo nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 13. Inne dodatki funkcyjne:

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy:

a) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkołach podstawowych:

- do 20 uczniów w klasie - 95 zł,

- 21 i więcej uczniów w klasie - 115 zł,

b) w gimnazjum - 125 zł.

c) w liceum 125 zł

2) funkcję doradcy metodycznego, funkcję nauczyciela konsultanta, funkcję opiekuna stażu - 40 zł.;

2. Dodatki wymienione w pkt.1, 2, przyznaje dyrektor szkoły tylko na czas pełnienia funkcji.

§ 14. 1. Inne dodatki funkcyjne przysługują z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, dodatek przysługuje z tym miesiącem.

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej innych dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

Rozdział 5.
DODATKI ZA WARUNKI PRACY

§ 15. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę w warunkach określonych szczegółowo w rozporządzeniu.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą pracę z młodzieżą, u której nastąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn szczegółowo określonych w § 32 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z póżn. zm).

§ 16. 1. Za kazdą godzinę przepracowaną przez nauczyciela w warunkach okreslonych w § 15 ust. 1 i 2 przysługuje dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz.

§ 17. 1. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków pracowniczych, z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiązków pracowniczych nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - dodatek przysługuje od tego dnia.

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŻNYCH ZASTĘPSTW

§ 18. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Obliczenia stawki za jedną godzinę przeliczeniową dokonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Obliczanie stawki za jedną godzinę przeliczeniową dokonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 19. Wynagrodzenie za 1 godzinę ponadwymiarową oraz 1 godzinę doraźnych zastępstw ustala się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy.

§ 20. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 18 ust. 1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Rozdział 7.
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

§ 21. 1. Odpis na specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wynosi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Fundusz, o którym mowa w ust.1, dzieli się następująco:

1) 80% funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół;

2) 20% funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza.

3. Kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze określa odrębna uchwała.

Rozdział 8.
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 22. 1. Dodatek mieszkaniowy, przysługuje nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek o którym mowa w ust.1 przysługuje nauczycielowi w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) dla 1 osoby w rodzinie 20zł;

2) dla 2 osób w rodzinie 22zł;

3) dla 3 osób w rodzinie 24zł;

4) dla 4 i więcej osób 26zł.

3. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się mieszkających z nim wspólnie:

1) małżonka;

2) dzieci do 20 roku życia.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 23. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:

1) nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie;

2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia zdrowotnego;

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy.

§ 25. Regulamin został uzgodniony z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Siemiatyczach Zarząd Oddziału oraz MK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Oświaty i Wychowania w Siemiatyczach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe