Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/107/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Drohiczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 lutego 2012 r.

REGULAMIN USTALAJĄCY KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA DROHICZYN

§ 1. Nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 97. poz. 674 z póżn. zm.).

§ 2. 1. Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora szkoły w danym roku nie może przekroczyć wysokości nagrody Burmistrza Drohiczyna.

2. Nagrody przyznaje Burmistrz Drohiczyna, wszystkim lub wybranym osobom spośród kandydatów zgłoszonych do nagrody. Wniosek o nagrodę Burmistrza Drohiczyna powinien zawierać pisemne uzasadnienie.

§ 3. 1. Nagrody Burmistrza Drohiczyna są przyznawane w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie.

2. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

3. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza Drohiczyna może wystąpić: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, zakładowe organizacje związkowe.

4. Wnioski o których mowa w ust.3 składa się w terminie do końca września każdego roku.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6. Burmistrz Drohiczyna za szczególne osiągnięcia dydaktyczne-wychowawcze przyznaje nagrodę także z własnej inicjatywy.

7. Nagroda Burmistrza Drohiczyna może być przyznana nauczycielowi ( w tym zajmującemu stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze), który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej w rozumieniu ustawy oraz spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

1) w zakresie kierowania szkołą:

a) wyróżniająco organizował proces dydaktyczno-wychowawczy w placówce,

b) opracował i wdrożył program, który spowodował pozytywne efekty organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze w zarządzanej placówce,

c) wykazywał dbałość o dobry wizerunek szkoły,

d) pozyskiwał środki specjalne i wykazał troskę o inne dochody na rzecz szkoły,

2) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:

a) uzyskał wyróżniające wyniki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, potwierdzone udziałem i sukcesami uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych lub przeglądach, festiwalach oraz zawodach sportowych,

b) udokumentował osiągnięcia w pracy, w tym z uczniem uzdolnionym lub z uczniem mającym trudności w nauce,

c) wprowadził programy autorskie i innowacyjne,

d) wdrażał efektywne formy współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem,

e) organizował imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe oraz uroczystości szkolne i rocznicowe,

f) doskonalił własny warsztat pracy oraz podnosił kwalifikacje zawodowe,

g) udzielał aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

h) organizował pomoc oraz opiekę uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

i) organizował współpracę szkoły z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społeczne.

§ 4. Regulamin został uzgodniony z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Siemiatyczach Zarząd Oddziału oraz MK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Oświaty i Wychowania w Siemiatyczach.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 lutego 2012 r.

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Drohiczyna

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe