Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/69/12 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dubinach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."h" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr134, poz.777 i Nr 217, poz.1281 ) oraz art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 58 i art.5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249 , poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 205, poz.1206) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz wyrażeniu opinii przez Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Dubinach i Publicznego Gimnazjum w Dubinach Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2012 r. Zespół Szkół w Dubinach z siedzibą przy ul.Główna 1B.

§ 2. W skład Zespołu Szkół w Dubinach wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa w Dubinach, z siedzibą przy ul. Główna 1B,

2. Publiczne Gimnazjum w Dubinach, z siedzibą przy ul. Główna 1B.

§ 3. 1. Organizację Zespołu Szkół w Dubinach określa statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Akt założycielski Zespołu Szkół w Dubinach stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Majątek Szkoły Podstawowej w Dubinach i Publicznego Gimnazjum w Dubinach staje się majątkiem Zespołu Szkół w Dubinach.

2. Pracownicy Szkoły Podstawowej w Dubinach i Publicznego Gimnazjum w Dubinach wchodzących w skład zespołu stają się pracownikami Zespołu Szkół w Dubinach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/69/12
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 22 lutego 2012 r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DUBINACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zespół Szkół w Dubinach , zwany dalej "Zespołem" jest placówką publiczną.

2. Siedzibą Zespołu jest obiekt oświatowy położony w Dubinach przy ulicy Główna 1 B.

3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Hajnówka.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

5. Zespół może prowadzić świetlicę szkolną oraz stołówkę.

6. Funkcjonowanie Zespołu opiera się w szczególności na następujących aktach prawnych:

1) Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)

2) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm)

3) Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U.z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn.zm.)

4) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 poz.624 z późn.zm.).

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Dubinach,

2) Publiczne Gimnazjum w Dubinach.

2. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, o których mowa w ust. 1, działają na podstawie odrębnych Statutów, o ile statut Zespołu nie stanowi inaczej.

II. NAZWA ZESPOŁU

§ 3. 1. Zespół nosi nazwę "Zespół Szkół w Dubinach".

2. Zespół używa własnej pieczęci o następującej treści:

Zespół Szkół w Dubinach

ul. Główna 1B

17-200 Hajnówka.

III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 4. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących uregulowaniach prawnych a ponadto:

1) rozwija w jak najpełniejszym zakresie osobowość, talenty oraz sprawność fizyczną uczniów,

2) wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności oraz zapewnia właściwe przygotowanie do dalszego zdobywania kwalifikacji w szkołach ponadgimnazjalnych,

3) kształtuje u dzieci i młodzieży nawyki dbania o własny rozwój intelektualny i fizyczny,

4) rozwija u ucznia szacunek dla człowieka, otaczającej go przyrody, wartości narodowych oraz praw i obowiązków,

5) kształtuje wrażliwość społeczną i postawy prospołeczne,

6) stymuluje zachowania i nawyki prozdrowotne,

7) przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie,

8) zapewnia opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole oraz w czasie zajęć realizowanych przez szkołę.

§ 5. Dla osiągnięcia celów Zespół:

1) realizuje programy nauczania w zakresie nie mniejszym niż ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

2) przestrzega ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jednolitych zasad klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów,

3) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4) współdziała z rodzicami uczniów w celu stworzenia jednolitego środowiska wychowawczego,

5) dostosowuje treści, formy i metody nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

6) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

7) zapewnia uczniom bardzo zdolnym realizowanie indywidualnego programu nauczania lub indywidualnego toku nauki w celu umożliwienia ukończenia szkoły w skróconym czasie,

8) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wszelkich zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza nią, przestrzegając zasad bhp,

9) rozwija zainteresowania uczniów organizując różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, w tym wycieczki o charakterze poznawczym, krajoznawczym i rekreacyjnym.

IV. ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE

§ 6. 1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu,

2) Rada Pedagogiczna Zespołu,

3) Rada Rodziców Zespołu,

4) Samorząd Uczniowski Zespołu.

2. Tryb powołania i formy działania organów Zespołu określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

3. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

§ 7. 1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół wchodzących w skład zespołu;

2) kieruje działalnością zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz;

3) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu;

6) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w zespole;

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zespołu, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu.

3. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami samorządem uczniowskim.

4. Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej zespołu oraz organizuje zebrania plenarne rady pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej zespołu niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 8. 1. Rada Pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły podstawowej i gimnazjum,

2) zatwierdzanie programu wychowawczego i programu profilaktyki,

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole,

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego zespołu,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach podziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) zajęcia dodatkowe z godzin do dyspozycji dyrektora.

4. Ponadto rada pedagogiczna:

1) przygotowuje projekty zmian statutu zespołu,

2) ustala regulamin swojej działalności.

§ 9. 1. Rada Rodziców Zespołu stanowiąca reprezentacje wszystkich rodziców uczniów, w szczególności:

1) działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego z postanowieniami niniejszego statutu,

2) może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu,

3) w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określają regulaminy szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Zasady tworzenia rady rodziców zespołu uchwala ogół rodziców wszystkich uczniów.

§ 10. 1. Samorząd uczniowski zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie zespołu.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego. Organy samorządu uczniowskiego wybierane są przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 11. Organy zespołu, o których mowa w § 6 współdziałają ze sobą zgodnie z wymogami określonymi w innych przepisach oraz rozwiązują spory między sobą.

2. Dyrektor zespołu określa sposób rozwiązywania sporów zaistniałych między organami.

V. ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 12. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 13. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy zespołu, opracowany przez dyrektora zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego zespołu.

2. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce oraz innych zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych regulują odrębne statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

§ 14. Szczegółową organizację pracy Zespołu w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określa dyrektor zespołu w przydziale czynności pracowników zespołu.

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 15. 1. Do realizacji zadań statutowych w zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Prawa i obowiązki oraz zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy oraz statuty szkół w wymienionych w §2 ust.1

3. Zatrudnieni w zespole pracownicy nie będący nauczycielami wykonują swoje obowiązki w oparciu o regulamin pracy zespołu oraz indywidualny zakres czynności opracowany przez dyrektora zespołu. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

VII. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 16. 1. Dyrektor zespołu przyjmuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zamieszkujących w obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie, a przy przyjęciu do gimnazjum również świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Dyrektor zespołu ma prawo przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne.

3. Dyrektor zespołu może zezwolić, zgodnie z obowiązującymi przepisami na:

1) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

2) indywidualny program lub tok nauki uczniowi o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach,

3) odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o odroczeniu podejmie dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Szczegółowe zasady rekrutacji określają odrębne statuty szkoły podstawowej i gimnazjum.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 17. 1. Prawa i obowiązki uczniów określają obowiązujące przepisy oraz statuty szkół wymienionych w § 2 ust.1.

2. Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci określają statuty szkół wymienionych w §2 ust.1.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. 1. Zespół używa pieczęci urzędowych oraz prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Tablice i pieczęcie szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład zespołu, zawierają nazwę zespołu i nazwę danej szkoły.

3. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

4. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym statucie obowiązują postanowienia statutów szkół wchodzących w skład zespołu, wymienionych w § 2 ust.1.

§ 19. 1. Statut zespołu może być nowelizowany poprzez uchwały rady pedagogicznej zespołu.

2. Treść nowelizacji powinna być przekazana do wiadomości organu prowadzącego.

§ 20. W sprawach nieunormowanych statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, akty wykonawcze do tych ustaw, Kodeks Pracy oraz wewnętrzne regulaminy placówki i organów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem oraz ustawa o pracownikach samorządowych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/69/12
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 22 lutego 2012 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."h" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr134, poz.777 i Nr 217, poz. 1281 ) oraz art.5 ust.2 pkt.1, ust.3, art.58 ust.1, 2 i 6 i art.62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249 , poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 , z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 205, poz.1206) Rada Gminy Hajnówka tworzy zespół szkół o nazwie:

Zespół Szkół w Dubinach

1. Organ prowadzący: Gmina Hajnówka.

2. Siedziba: 17-200 Dubiny, ul. Główna 1 B

3. W skład Zespołu Szkół w Dubinach wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Dubinach, ul. Główna 1B, której obwód obejmuje następujące miejscowości: Bielszczyzna, Borek, Borysówka, Olchowa Kładka, Dubiny, Kotówka, Lipiny, Budy Leśne, Czerlonka Leśna, Nieznany Bór, Nowosady, Dubińska Ferma, Przechody, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie, Orzeszkowo, Łozice, Sacharewo, Pasieczniki Duże, Postołowo, Skryplewo, Sawiny Gród, Puciska, Rzepiska, Topiło, Wasilkowo, Golakowa Szyja.

2) Publiczne Gimnazjum w Dubinach,ul. Główna 1B, której obwód obejmuje następujące miejscowości: Bielszczyzna, Borek, Borysówka, Olchowa Kładka, Dubiny, Kotówka, Lipiny, Budy Leśne, Czerlonka Leśna, Nieznany Bór, Nowosady, Dubińska Ferma, Przechody, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie, Orzeszkowo, Łozice, Sacharewo, Pasieczniki Duże, Postołowo, Skryplewo, Sawiny Gród, Puciska, Rzepiska, Topiło, Wasilkowo, Golakowa Szyja, Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Progale, Stare Berezowo, Trywieża, Wygoda.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe