Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/141/2012 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXVII/378/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 93, poz.1382, z 2011 r. Nr 180, poz.2150) - wprowadza się, następujące zmiany:

1) w § 1 punkty od 20 do 27 otrzymują następujące, brzmienie:

" 20) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887 z późn. zm.),

21) Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Supraśl Nr XIII/54/90 z dnia 11 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu,

22) Uchwał Rady Miejskiej w Supraślu,

23) Innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek,

24) Niniejszego Statutu,

25) Zarządzeń Burmistrza Supraśla,

26) Porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innym podmiotami w celu wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej,

27) Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Supraśl na lata 2009-2017 " ;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

" § 11. 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego, oraz pracę przy realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2. Ośrodek realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887 z późn. zm. " ;

3) w § 13 ust.2 dodaje się pkt 11 w następującym brzmieniu :

" 11) asystent rodziny. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe