Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.63.2012.AR Wojewody Podlaskiego

z dnia 20 marca 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/60/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777)

stwierdzam nieważność

§ 3 ust. 1 uchwały Nr XI/60/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28 grudnia 2011 r. Rada Gminy w Kołakach Kościelnych podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", która w dniu 23 lutego 2012 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż niniejsza uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 13 marca 2012 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności jej części.

W § 3 ust. 1 uchwały Rada Gminy ustaliła, iż: "Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościlenych wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w § 1, określając jego wysokość i zasady zwrotu, zgodnie z § 2 uchwały oraz przy uwzględnieniu sytuacji osoby lub rodziny, ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego".

Zdaniem organu nadzoru jest to naruszenie ustawowej kompetencji Rady Gminy w zakresie działalności uchwałodawczej.

Niniejszy zapis uchwały, w części dotyczącej upoważnienia przez Radę Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych do przyznawania w drodze decyzji świadczenia określonego w § 1 niniejszej uchwały stanowi naruszenie normy w art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Wobec powyższego należy uznać, iż Rada w drodze uchwały nie posiada delegacji prawnej do upoważniania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń określonych niniejszą uchwałą, a zawarcie takiej regulacji stanowi istotne naruszenie prawa.

Rada gminy nie może podejmować czynności , które należą do sfery wykonawczej, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze - art. 169 Konstytucji RP (wyrok NSA z dnia 25 października 1999 r., I SA/Ka 1628/1999).

W świetle art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, iż każde działanie organu władzy (…) musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Sąd zwrócił przy tym uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (sygn. akt K25/99, publ. OTK 2000/5/141), w którym stwierdzono, że "stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji odnoszących się do źródeł prawa takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...)" ( vide: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, syg. akt II SA/Wr 518/11 ).

Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienie należało zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności § 3 ust. 1 uchwały Nr XI/60/11 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrekor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Otrzymuje:Rada Gminy w Kołakach Kościelnych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe