Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/85/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281) oraz art. 11 ust. 2, art.13, art. 24 art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, a także zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, a także w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Turośń Kościelna,

2) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Turośni Kościelnej,

3) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Turośń Kościelna,

4) ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./,

5) lokalu - rozumie się przez to lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.) oraz lokal użytkowy,

6) lokalu użytkowym - rozumie się przez to pomieszczenie przeznaczone przez wynajmującego lub wydzierżawiającego na cele inne niż mieszkalne, wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.

Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości

§ 2. 1. Wójt może nabywać nieruchomości w celu realizacji zadań związanych z rozwojem Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z nim urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych.

2. Wójt może nabywać nieruchomości, bez konieczności uzyskania zgody Rady Gminy na ich nabycie:

1) na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy,

2) na cele publiczne, uzasadniające wywłaszczenie,

3) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy,

4) na potrzeby inwestycyjne Gminy,

5) w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy.

Rozdział 3.
Zbywanie nieruchomości

§ 3. Wójt przeznacza nieruchomości i lokale do zbycia po wyrażeniu zgody przez Radę, stosując tryb przetargowy albo bezprzetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z przepisów prawa.

§ 4. 1. W trybie bezprzetargowym nieruchomości lub lokale mogą być zbywane w wypadkach określonych w ustawie i przepisach szczególnych, po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy w drodze uchwały, a ponadto jeżeli:

1) zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową,

2) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę,

3) Zapisów ust.1 nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 1) i 2).

Rozdział 4.
Zamiana nieruchomości

§ 5. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy, a w szczególności ze względu na:

1) zamierzenia inwestycyjne Gminy;

2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych;

3) realizację innych celów publicznych.

Rozdział 5.
Wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości i lokali użytkowych

§ 6. Nieruchomości i lokale użytkowe mogą być wynajmowane lub wydzierżawiane w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat , strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - z przeznaczeniem na:

1) cele nie związane z działalnością zarobkową w dziedzinie oświaty, kultury, opieki społecznej, ochrony środowiska, nauki, badań i rozwoju, jak również wychowania, sportu lub turystyki;

2) potrzeby administracji rządowej i samorządowej;

3) działalność organizacji społeczno-zawodowych oraz grup producenckich;

4) organizacji harcerskich i kombatanckich;

5) działalność stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania własne Gminy;

6) cele prowadzonej działalności organizacji pożytku publicznego, opiekuńczej, organizacji przeprowadzających akcje charytatywne;

7) cele sakralne;

8) rzecz oferentów proponujących najkorzystniejsze warunki najmu lub dzierżawy w stosunku do nieruchomości i lokali użytkowych, na które nie wyłoniono strony umowy w dwukrotnym przetargu oraz najemców takich lokali i dzierżawców takich nieruchomości;

9) kontynuację działalności przez dotychczasowych najemców i dzierżawców, z którymi zawarte zostały umowy na lokale użytkowe;

10) dojścia i dojazdy do lokali oraz do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;

11) umieszczenie reklam;

12) realizację urządzeń infrastruktury technicznej i inne cele publiczne w rozumieniu ustawy;

13) czasowe zajęcie terenu w przypadku prowadzenia robót budowlanych i innych prac towarzyszących, dla których niezbędne jest czasowe władanie terenem;

14) zieleń, ogrodnictwo i urządzenia małej architektury;

15) cele mieszkalne pod obiektami stanowiącymi nakłady osób fizycznych;

16) niepłatne parkingi;

17) cele podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 7. Na cele określone w § 6 pkt. 2, 4 i 6 możne zostać zawarta umowa użyczenia.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe