Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/102/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 23 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 11 ust. 2, art.13, art. 24 art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/85/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.1. otrzymuje brzmienie:

" 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, a także zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. " ;

2) § 6. otrzymuje brzmienie:

" 6. Nieruchomości i lokale użytkowe mogą być wynajmowane lub wydzierżawiane na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na:

1) cele nie związane z działalnością zarobkową w dziedzinie oświaty, kultury, opieki społecznej, ochrony środowiska, nauki, badań i rozwoju, jak również wychowania, sportu lub turystyki;

2) potrzeby administracji rządowej i samorządowej;

3) działalność organizacji społeczno-zawodowych oraz grup producenckich;

4) organizacji harcerskich i kombatanckich;

5) działalność stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania własne Gminy;

6) cele prowadzonej działalności organizacji pożytku publicznego, opiekuńczej, organizacji przeprowadzających akcje charytatywne;

7) cele sakralne;

8) rzecz oferentów proponujących najkorzystniejsze warunki najmu lub dzierżawy w stosunku do nieruchomości i lokali użytkowych, na które nie wyłoniono strony umowy w dwukrotnym przetargu oraz najemców takich lokali i dzierżawców takich nieruchomości;

9) kontynuację działalności przez dotychczasowych najemców i dzierżawców, z którymi zawarte zostały umowy na lokale użytkowe;

10) dojścia i dojazdy do lokali oraz do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;

11) umieszczenie reklam;

12) realizację urządzeń infrastruktury technicznej i inne cele publiczne w rozumieniu ustawy;

13) czasowe zajęcie terenu w przypadku prowadzenia robót budowlanych i innych prac towarzyszących, dla których niezbędne jest czasowe władanie terenem;

14) zieleń, ogrodnictwo i urządzenia małej architektury;

15) cele mieszkalne pod obiektami stanowiącymi nakłady osób fizycznych;

16) niepłatne parkingi;

17) cele podstawowej opieki zdrowotnej. " ;

3) uchyla się § 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe