Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 9/41/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XIII/103/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2012, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 51.869.152 zł.,

a) plan dochodów bieżących 46.141.841 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 5.727.311 zł.,

2) plan wydatków ogółem 53.431.911 zł.,

a) plan wydatków bieżących 45.718.310 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 7.713.601 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.562.759 zł. są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.562.759 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/41/12
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

3 299 553

373 244

2 926 309

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

3 299 553

373 244

2 926 309

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

630

Turystyka

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 600

2 600

0

po zmianach

2 600

2 600

0

63095

Pozostała działalność

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 600

2 600

0

po zmianach

2 600

2 600

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 600

2 600

0

po zmianach

2 600

2 600

0

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

873 926

873 926

0

zmniejszenie

-25 000

-25 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

848 926

848 926

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

873 926

873 926

0

zmniejszenie

-25 000

-25 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

848 926

848 926

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

873 926

873 926

0

zmniejszenie

-25 000

-25 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

848 926

848 926

0

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

18 980 061

17 106 656

1 873 405

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 500

2 500

0

po zmianach

18 982 561

17 109 156

1 873 405

80195

Pozostała działalność

przed zmianą

170 509

170 509

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 500

2 500

0

po zmianach

173 009

173 009

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 500

2 500

0

po zmianach

2 500

2 500

0

851

Ochrona zdrowia

przed zmianą

27 947

27 947

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

11 000

11 000

0

po zmianach

38 947

38 947

0

85195

Pozostała działalność

przed zmianą

22 947

22 947

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

11 000

11 000

0

po zmianach

33 947

33 947

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

11 000

11 000

0

po zmianach

11 000

11 000

0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 342 231

2 342 231

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 500

1 500

0

po zmianach

2 343 731

2 343 731

0

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

742 414

742 414

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 500

1 500

0

po zmianach

743 914

743 914

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 500

1 500

0

po zmianach

1 500

1 500

0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przed zmianą

18 000

18 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 400

3 400

0

po zmianach

21 400

21 400

0

92195

Pozostała działalność

przed zmianą

8 000

8 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 400

3 400

0

po zmianach

11 400

11 400

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 400

3 400

0

po zmianach

3 400

3 400

0

926

Kultura fizyczna

przed zmianą

6 500

6 500

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

4 000

4 000

0

po zmianach

10 500

10 500

0

92695

Pozostała działalność

przed zmianą

6 500

6 500

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

4 000

4 000

0

po zmianach

10 500

10 500

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

4 000

4 000

0

po zmianach

4 000

4 000

0

Wydatki razem:

przed zmianą

43 605 358

38 818 066

4 787 292

zmniejszenie

-25 000

-25 000

0

zwiększenie

25 000

25 000

0

po zmianach

43 605 358

38 818 066

4 787 292

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

6 527 000

6 527 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

6 527 000

6 527 000

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

53 431 911

45 718 310

7 713 601

zmniejszenie

-25 000

-25 000

0

zwiększenie

25 000

25 000

0

po zmianach

53 431 911

45 718 310

7 713 601

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe