Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 26 marca 2012r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Puńsk przeprowadzonych w dniu 25 marca 2012 r

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149 poz. 889) Komisarz Wyborczy w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Puńsk przeprowadzonych w dniu
25 marca 2012 r.

Część I.
Dane ogólne

1.

Wybory zarządzono w 2 okręgach wyborczych.

2.

Wybierano 2 radnych spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze.

3.

Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgu.

4.

Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

5.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

243

6.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

44

7.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

44
18,11%

8.

Wybrano 2 radnych.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 1

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowania nie przeprowadzono.

4.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1

KW JAĆWIESKO-PRUSKIE:

a) ALEKSA Adam;

5.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 2.
Okręg wyborczy nr 6

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

243

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

44

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

44
18,11%

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.

0

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.

44

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KW JAĆWIESKO-PRUSKIE

30

a) MAKOWSKI Tomasz

30

2) lista nr 2

KWW SZLINOKIEMIE

14

a) TAŁEJSZYS Jerzy

14

10.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1

KW JAĆWIESKO-PRUSKIE:

a) MAKOWSKI Tomasz;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach


Cezary Olszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe