| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 81/XV/12 Rady Gminy Grajewo

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1)zmniejszeniu wydatków o kwotę 1,00 zł,

2)przeniesieniu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 63.015,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.338.928,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 16.305.218,00 zł

2)dochody majątkowe kwota 2.033.710,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.958.927,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 15.911.917,00 zł

2)wydatki majątkowe kwota 3.047.010,00 zł.

§ 3. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 619.999,00 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 444.958,00 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 175.041,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.519.206,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 899.207,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały .

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.598.710,00 zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.098.710,00 zł,

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 619.999,00 zł,

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 192.126,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.598.710,00 zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.098.710,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 619.999,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 192.126,00 zł.

2)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy,

4)przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5)lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 9. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 60/XIII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2012 oraz § 5,6,8,9 i załącznik Nr 3, 4 Uchwały Nrt 74/XIV/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Gardocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/XV/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 marca 2012 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: WŁASNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan po zmianie

600

Transport i łączność

342.100,00

- 42.015,00

300.085,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

171.500,00

- 42.015,00

129.485,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

171.500,00

- 42.015,00

129.485,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

60.000,00

25.015,00

85.015,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60.000,00

25.015,00

85.015,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,00

25.015,00

35.015,00

710

Działalność usługowa

134.500,00

- 21.000,00

113.500,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

132.500,00

- 21.000,00

111.500,00

4300

Zakup usług pozostałych

128.500,00

- 21.000,00

107.500,00

750

Administracja publiczna

2.163.202,00

1.000,00

2.164.202,00

75011

Urzędy wojewódzkie

72.602,00

1.000,00

73.602,00

4300

Zakup usług pozostałych

29.488,00

1.000,00

30.488,00

801

Oświata i wychowanie

7.132.843,00

36.999,00

7.169.842,00

80101

Szkoły podstawowe

4.152.598,00

36.999,00

4.189.597,00

4270

Zakup usług remontowych

24.001,00

- 1,00

24.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.253.400,00

37.000,00

1.290.400,00

Razem:

16.453.370,00

- 1,00

16.453.369,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/XV/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 marca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

dochody własne
jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

801

80101

6050

Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie

2.429.007,00

1.173.400,00

43.442,00

444.958,00

685.000,00

Urząd Gminy Grajewo

2

801

80101

6050

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie - docieplenie i wykonanie elewacji

117.000,00

117.000,00

117.000,00

Urząd Gminy Grajewo

3

754

75412

6067
6069

Zakup specjalistycznego sprzętu do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla OSP KSRG z terenu Gminy Grajewo

1.306.110,00

1.302.110,00

28.359,00

175.041,00

1.098.710,00

Urząd Gminy Grajewo

4

754

75412

6060

Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Ciemnoszyje

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Urząd Gminy Grajewo

5

700

70005

6060

Wykup części działki w Wojewodzinie i Koszarówce na poszerzenie drogi;

22.715,00

22.715,00

22.715,00

Urząd Gminy Grajewo

6

900

90015

6050

Dobudowa linii oświetlenia w m. Sojczyn Grądowy i Koszarówka

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Urząd Gminy Grajewo

7

801

80113

6060

Zakup samochodu powyżej 20 miejsc do dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy do Szkoły Specjalnej w Grajewie

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Urząd Gminy Grajewo

8

400

40002

6060

Zakup PSIONA

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Gminny Zakład Komunalny

9

700

70005

6060

odkupienie od SM MLEKPOL budynku po byłej zlewni mleka w m. Szymany

12.300,00

12.300,00

12.300,00

Urząd Gminy Grajewo

Razem

4.177.132,00

2.917.525,00

513.816,00

619.999,00

685.000,00

1.098.710,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 81/XV/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 marca 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spóności

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)
(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2012 rok

Wydatki razem
(9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki i kredyty

obligacje

pozostałe

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Wydatki bieżące razem:

x

559.251,00

83.888,00

475.363,00

254.385,00

30.803,00

30.803,00

223.582,00

223.582,00

1.1

Program:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie:

9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

Nazwa projektu:

CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ

Razem wydatki:

469.251,00

70.388,00

398.863,00

z tego: 2010r.

80104

91.879,00

30.665,00

61.214,00

2011r.

80104

212.987,00

22.420,00

190.567,00

2012r.

80104

164.385,00

17.303,00

147.082,00

164.385,00

17.303,00

17.303,00

147.082,00

147.082,00

1.2

Program:

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet:

IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie:

9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

Nazwa projektu:

UMIEM WIĘCEJ - LEPIEJ ROZUMIEM

Razem wydatki:

90.000,00

13.500,00

76.500,00

90.000,00

13.500,00

13.500,00

76.500,00

76.500,00

z tego: 2012r.

80195

90.000,00

13.500,00

76.500,00

90.000,00

13.500,00

13.500,00

76.500,00

76.5000,00

2

Wydatki majątkowe razem:

1.306.110,00

204.000,00

1.102.110,00

1.302.110,00

203.400,00

175.041,00

28.359,00

1.098.710,00

1.098.710,00

2.1

Program:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

V. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA

Oś:

Działanie:

5.2 ROZWÓJ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA

Nazwa projektu:

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO AKCJI RATOWNICZYCH, USUWANIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ NATURALNYCH I POWAŻNYCH AWARII DLA OSP KSRG Z TERENU GMINY GRAJEWO

Razem wydatki:

75412

1.306.110,00

206.000,00

1.102.110,00

1.302.110,00

203.400,00

175.041,00

28.359,00

1.098.710,00

1.098.710,00

2010r.

75412

4.000,00

600,00

3.400,00

2012r.

75412

1.302.110,00

203.400,00

1.098.710,00

1.302.110,00

203.400,00

175.041,00

28.359,00

1.098.710,00

1.098.710,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 81/XV/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
§

Plan na 2012 rok

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1.519.206,00

1.

Kredyty

§ 952

637.084,00

2.

Pożyczki

§ 952

175.041,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

707.081,00

Rozchody ogółem:

899.207,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

836.270,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

62.937,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 81/XV/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 28 marca 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Po przeprowadzonej weryfikacji planu wydatków postanawia się dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy działami na kwotę 21.000,00 zł zmniejszając wydatki bieżące na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 21.000,00 zł. Kwotę wynikającą ze zmniejszeń w planie wydatków budżetu przeznaczyć na:
-wykonanie docieplenia i elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie - kwota 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w rozdziale 75011 kwota 1.000,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się środki finansowe w budżecie na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego o kwotę 42.015,00 zł. Powyższą kwotę w budżecie przeznacza się na:
- zwiększenie środków finansowych na wykonanie docieplenia i elewacji Szkoły Podstawowej w Wierzbowie kwota 17.000,00 zł (plan po zmianach na zadanie - 117.000,00 zł),
- zwiększenie środków finansowych na wykup części działek w m. Koszarówka i Wojewodzin z przeznaczeniem na poszerzenie dróg kwota 12.715,00 zł,
- zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na odkupienie od SM MLEKPOL budynku po byłym punkcie skupu mleka w m. Szymany 12.300,00 zł.
Jednocześnie postanawia się zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę 1,00 zł, zmniejszając tym samym planowany deficyt budżetu do wysokości 619.999,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »