| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV.92.2012 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183)- uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 196.270 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 217.428 zł.

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 184.143 zł.

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 61.301 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. W Uchwale Nr XIII.83.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, dotychczasowy § 5 otrzymuje brzmienie:

" 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną 71.500 zł

2. celową w wysokości 19.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego. " .

§ 7. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 9.963.819 zł

- z tego: majątkowe 1.018.950 zł, bieżące 8.944.869 zł

2) Plan wydatków ogółem 9.659.039 zł

- z tego: majątkowe 1.639.200 zł, bieżące 8.019.839 zł

§ 8. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 304.780 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.92.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.92.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.92.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody.


Uzasadnienie

DOCHODY

Gmina od początku 2012 roku realizuje projekt ,, W przedszkolu weselej"

finansowany ze środków UE, na który wpłynęła dotacja w kwocie

202.992 zł. Wprowadzona do budżetu na 2012 rok wielkość dotacji była wyższa,

w związku z tym należy dostosować plan wydatków do otrzymanych dochodów.

WYDATKI

W związku z zatrudnieniem pracowników z robót publicznych na okres 6 miesięcy, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.320 zł. oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 1.900 zł. Wynagrodzenia i pochodne będą refundowane w całości przez Powiatowy Urząd Pracy, kosztem gminy pozostaje jeden pracownik, któremu zapewniamy wynagrodzenie i pochodne przez 3 miesiące. Wydatki te klasyfikowane będą w rozdz.60016 Drogi publiczne gminne, dlatego zmniejsza się o kwotę 7.220 zł. paragraf zakupu materiałów.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 8.300 zł, na refundację dotacji Gminie Białystok, na terenie której dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkoli.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Białystok, Gmina Szudziałowo zobowiązana jest do przekazywania dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Miasta Białegostoku, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Szudziałowo. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.300 zł dokonuje się z zakupu usług

w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 101.648 zł w następującym zakresie:

- w rozdz. 75023 Administracja publiczna o kwotę 41.684 zł,

- w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 10.000 zł

- w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic i placów o kwotę 30.000 zł

- w rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł.

Zmniejszenia te wynikają z mniejszej kwoty wolnych środków, w związku z tym konieczne jest zmniejszenie wydatków bieżących na 2012 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »