| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. W konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej mogą brać udział w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 3. 1. W przypadku powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego projekty aktów, o których mowa w § 1, podlegają zaopiniowaniu wyłącznie przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, chyba że charakter aktu uzasadnia przeprowadzenie konsultacji z szerszym gronem organizacji pozarządowych.

2. Termin wyrażenia opinii wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia projektu aktu.

3. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 4. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Suchowoli w formie zarządzenia.

§ 5. 1. Zarządzenie, o którym mowa w § 4, powinno określać w szczególności:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formy przeprowadzenia konsultacji;

4) uzasadnienie.

2. Informację o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suchowoli.

§ 6. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy.

§ 7. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) zorganizowania otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi;

2) zamieszczenia konsultowanych projektów aktów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suchowoli;

3) rozsyłania bezpośrednio do organizacji pozarządowych formularzy w formie papierowej lub elektronicznej;

4) w inny dostępny sposób.

§ 8. 1. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, do którego załącza się listę obecności uczestników spotkania.

2. Uczestniczy konsultacji składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną w formie kompletnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

3. Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 9. 1. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Burmistrza Suchowoli w danej sprawie.

§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organu przeprowadzającego konsultacje.

§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/104/2012
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 marca 2012 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany.

1. Uchwała w sprawie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


2. §/Art.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


3. Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu (w przypadku

propozycji dodania nowego przepisu, w polu 3 wpisać należy: NOWY PRZEPIS).

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


4. Uzasadnienie wprowadzenia zmiany / wprowadzenia nowego zapisu.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....


Metryczka:
Podmiot zgłaszający...................................................................................................................

Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszonej opinii .......................................................................

Telefon / fax ...............................................................................................................................

E-mail lub adres pocztowy .........................................................................................................

.........................................................

Podpis i pieczęć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »