reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mońki

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mońki, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mońki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/157/12
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 29 marca 2012 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mońki

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Mońki przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie;

2) w innych sprawach ważnych dla Gminy Mońki.

§ 2. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Moniek w drodze zarządzenia, w którym określa:

1) przedmiot i cel konsultacji;

2) termin przeprowadzenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny konsultacji;

4) formę przeprowadzenia konsultacji;

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Mońki, chyba że ustawowe przepisy stanowią inaczej.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców Gminy Mońki.

§ 4. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium Gminy Mońki.

§ 5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Mońki.

§ 6. Konsultacje mogą polegać w szczególności na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 7. Konsultacje mogą mieć formę:

1) ankiet skierowanych do mieszkańców Gminy Mońki;

2) zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców Gminy Mońki, dotyczących przedmiotu konsultacji;

3) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Gminy Mońki.

§ 8. 1. Zawiadomienie o konsultacjach podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mońkach w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

2. W zależności od potrzeb zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej oraz w formie obwieszczenia na terenie Gminy Mońki.

§ 9. 1. Konsultacje w formie ankiety prowadzone są w szczególności przez opublikowanie treści ankiety:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mońkach;

3) udostępnienie formularza ankiety w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mońkach.

2. Druk ankiety powinien zawierać wskazanie celu prowadzonych konsultacji.

3. Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych wymaganych w ankiecie oraz podpisana.

4. Analizy zebranych ankiet dokonuje osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

§ 10. 1. W przypadku konsultacji społecznych w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Mońki, spotkaniu przewodniczy Burmistrz Moniek lub osoba przez niego upoważniona.

2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych, do którego dołącza się listę obecności.

3. Protokół powinien zawierać informację o formie zawiadomienia o terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie.

§ 11. 1. Wyniki konsultacji Burmistrz Moniek przedstawia w ciągu 30 dni od ich zakończenia:

1) Radzie Miejskiej w Mońkach;

2) mieszkańcom gminy:

a) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mońkach.

2. Wyniki konsultacji mogą być opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama