reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/145/12 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr.180,poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 pkt.2, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 z 2009 roku Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie prowadzony przez Gminę Michałowo zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa się w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8:00 do godz. 13:00.

§ 2. Świadczenia oddziału przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1, są odpłatne i obejmują w szczególności:

1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka,

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

4) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń określonych w § 2 podstawy programowej realizowanych w wymiarze nieprzekraczającym 2 godziny dziennie w wysokości 75 złotych na jedno dziecko.

2. W przypadku zadeklarowania przez rodzica ,iż dziecko będzie korzystało tylko z wymiaru określonego w § 1 ust 2, a korzystającego także z usług ponad podstawę programową za każdą rozpoczętą godzinę ustala się opłatę w wysokości 4 złotych.

3. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym, opłata, o której mowa w §3 ust.1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne jest pomniejszona proporcjonalnie do liczby godzin nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez oddział przedszkolny na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

§ 5. Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny oraz wysokość, sposób i terminy pobierania opłat za świadczone usługi określi umowa cywilno prawna zawarta pomiędzy rodzicami /opiekunami prawnymi/ a dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Czapska-Małecka

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, mediator w sprawach pracowniczych, trener

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama