reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 (Dz. U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1427) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/34/07 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/84/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 28 marca 2012 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy przysługuje:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;

2) osobom samotnie zamieszkującym oraz osobom zamieszkałym w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej poprzedzonej sporządzonym wywiadem środowiskowym, w której określa się rodzaj usług, zakres, okres i wymiar dzienny świadczonych usług, miejsce ich świadczenia oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują zakres następujących czynności:

1) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej świadczeniobiorcy i czystości pomieszczeń, w których przebywa, a w przypadku zamieszkiwania z rodziną, utrzymania w czystości pomieszczenia zajmowanego przez świadczeniobiorcę,

2) zapewnienie podopiecznemu posiłków (w tym jednego gorącego posiłku dziennie),

3) utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu zajmowanym przez świadczeniobiorcę (indywidualne ogrzewanie),

4) wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza,

5) załatwianie bieżących spraw związanych z organizacją życia świadczeniobiorcy,

6) zapewnienie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym w miarę możliwości.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

5. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 1 % kwoty najniższej emerytury, a koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 1,2 % kwoty najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim, obowiązującej w dniu wydania decyzji w sprawie.

6. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

7. Zwalnia się całkowicie z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, niezależnie od dochodu, osoby, które ukończyły 95 lat, a w przypadku osób samotnych 90 lat.

8. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

9. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego zawartego w pkt. 8 ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez gminę w części lub w całości zgodnie z poniższymi tabelami:

1) Osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód (netto) na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunkudo dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznejwyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona od cenyusługi za 1 godzinę usługi wyrażona w %
dla osób samotnych i samotnie
gospodarujących

Powyżej 100-150

4

Powyżej 150-180

8

Powyżej 180-200

10

Powyżej 200-230

12

Powyżej 230-250

20

Powyżej 250-280

30

Powyżej 280-300

40

Powyżej 300-320

50

Powyżej 320-350

70

Powyżej 350-400

80

Powyżej 400-450

90

Powyżej 450

100

2) W przypadku osób zamieszkujących z rodziną:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunkudo kosztu usługi wyrażona w % : dla osób w rodzinie

Powyżej 100-150

5

Powyżej 150-180

8

Powyżej 180-200

10

Powyżej 200-230

15

Powyżej 230-250

20

Powyżej 250-280

30

Powyżej 280-300

50

Powyżej 300-320

60

Powyżej 320-350

70

Powyżej 350-400

80

Powyżej 400

100

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim może odstąpić od obciążenia odpłatnością za usługi opiekuńcze na czas określony (nie dłużej niż 6 m-cy) w całości lub w części zwłaszcza ze względu na:

1) długotrwałą chorobę i ponoszone w związku z nią udokumentowane znaczące wydatki nie mniej niż 40 % dochodu netto świadczeniobiorcy,

2) poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,

3) konieczność korzystania, z co najmniej dwóch specjalistycznych usług opiekuńczych,

4) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia oraz za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej i leczniczo-opiekuńczej,

11. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczeniobiorca wnosi w terminie i wysokości określonej decyzją na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim z dopiskiem - zwrot za usługi opiekuńcze.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama