reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/62/12 Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr. 80, poz 717, Nr. 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 , poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) w związku z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Gminy Klukowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych , określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i ustala się następujący wymiar godzin:

L.p.

Dyrektor szkoły liczącej

Tygodniowy wymiar zajęć

1

do 5 oddziałów

10

2

od 6 do 8 oddziałów

8

3

od 9 do 13 oddziałów

5

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z postanowieniami § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym zlecono im zastępstwa.

3. Do realizacji godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw oraz dodatkowego zatrudnienia w innej placówce przez osoby wymienione w ust. 1 wymagana jest każdorazowo zgoda Wójta.

§ 2. 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, którzy z przyczyn organizacyjnych szkół oraz braku dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z posiadaną specjalnością, ustalony plan zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych łączą w wymiarze różnego pensum w ramach jednego etatu - ustala się pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych wg podanego wzoru: W = ( X1 + X2 ) : [ ( X1 : Y1 ) + ( X2 : Y2 ) ], gdzie: X1, X2 oznacza ilość godzin przydzielonych nauczycielowi na poszczególnych stanowiskach w arkuszu organizacyjnym szkoły; Y1, Y2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych określony dla stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Uzyskany wymiar o którym mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że do 0,49 pomija się, a co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną godzinę.

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama