| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/83/12 Rady Gminy Narew

z dnia 19 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 Nr 175 poz. 1417 Nr 181 poz.1337,z 2007 r. Nr 48 poz.327 Nr 138 poz.974 Nr 173poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 233 poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011r Nr 21 poz. 113,,Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777Nr149 poz.887 Nr 217 poz. 1281) i art. 211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092,Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów - 11 957 096 zł z tego:

- bieżące w wysokości 11 710 884 zł,

- majątkowe w wysokości 246 212 zł,

2) po stronie wydatków - 14 198 868 zł z tego:

- bieżące w wysokości 11 118 158 zł,

- majątkowe w wysokości 3 080 710 zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 2 241 772 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 1 726 725 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 515 047 zł.

§ 4. Zmienia się:

1) Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/83/12
Rady Gminy Narew
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

ZMIANY W DOCHODACH

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

dochody
związane z
realizacją
zadań z
zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t.
innymi
ustawami

Środki na realiz.
zad. z
udz. śr. art. 5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

dochody
majątkowe

750

Administracja publiczna

200

200

75011

Urzędy Wojewódzkie:

200

200

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

200

200

852

Pomoc społeczna

14 000

4 000

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1 000

85216

Zasiłki stałe

13 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

13 000

85295

Pozostała działalność:

4 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

31 118

85415

Pomoc materialna dla uczniów

31 118

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

31 118

x

ogółem

45 118

4 200

200


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/83/12
Rady Gminy Narew
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

ZMIANY W WYDATKACH

Dział
Rozdział
Paragraf

TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

w tym:

Wydatki
związane
z realizacją
zadań
z zakresu
adm.
rządowej
i innych
zleconych
j.s.t. innymi
ustawami

Środki na
finans. wyd.
na realiz.
zad. z udz. śr. art.5
ust.1
pkt 2i3
u.f.p.

wydatki
majątkowe

600

Transport i łączność

150 000

150 000

60016

Drogi publiczne gminne:

150 000

150 000

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000

150 000

750

Administracja publiczna

200

200

75011

Urzędy Wojewódzkie:

200

200

4120

składki na Fundusz Pracy

200

200

852

Pomoc społeczna

14 000

27 600

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1 000

1 600

4130

składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 000

1 600

85216

Zasiłki stałe

13 000

21 000

3110

świadczenia społeczne

13 000

21 000

85295

Pozostała działalność:

4 000

3110

świadczenia społeczne

4 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

38 910

85415

Pomoc materialna dla uczniów

38 910

3110

świadczenia społeczne

38 910

ogółem

202 910

26 800

200

150 000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/83/12
Rady Gminy Narew
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 544 940

1.

Kredyty

§ 952

2 029 893

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku JST

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

515 047

Rozchody ogółem:

303 168

1.

Spłaty kredytów

§ 992

37 632

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

105 060

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

160 476

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/83/12
Rady Gminy Narew
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Lata
realizacji

Ogólna
wartość
zadania

Planowane wydatki

Rok
2013

rok 2012
(7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody
własne jst

kredyty
i
pożyczki

środki
pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

010

01010

6050

Wydatki inwestycyjne jednostki na dokumentację: przydomowych oczyszczalni ścieków (55 sztuk 32 000 zł.) oraz rozpoczęcie kanalizowania osiedla Gnilca w Narwi (18 750 zł.)

2012

50 750

50 750

50 750

2

600

60016

6050

Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w Narwi : Mickiewicza ,Białowieska, Żeromskiego zgodnie z posiadaną dokumentacją

2011-2012

2 945 065

2 479 607

752 882

1 726 725

3

600

60016

6050

Wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w Podborowisku

2012

73 100

73 100

73 100

4

700

70095

6050

Dokumentacja i wydatki inwestycyjne na adaptację budynku garażowego na cele mieszkaniowe we wsi Narew

2012

50 000

50 000

50 000

5

750

75023

6060

Zakup sprzętu elektronicznego do UG.

2012

6 000

6 000

6000

6

921

92109

6050

wydatki inwestycyjne na remont świetlicy wiejskiej w Waśkach

2012

76 053

76 053

29 841

46 212

7

900

90015

6050

wydatki inwestycyjne na projekt budowlano-wykonawczy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego we wsi Saki

2012

2 400

2 400

2 400

8

900

90095

6060

Zakup pieca olejowego do kotłowni przy Mickiewicza 18

2012

15 000

15 000

15 000

9

801

80195

6060

Zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi

2012

27 800

27 800

27 800

10

600

60016

6050

Wydatki inwestycyjne na przebudowę ulicy Ogrodowej we wsi Narew

2012

150 000

150 000

150 000

ogółem

3 396 168

2 930 710

1 157 773

1 726 725

46 212

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »