| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 29/12 Wójta Gminy Radziłów

z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 12 Uchwały nr XVIII/119/12 Rady Gminy Radziłów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Radziłów na rok 2012 Wójt Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 454.953 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 13.200 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 469.553 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 27.800 zł

§ 3. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- Plan dochodów - 17.671.067 zł z tego

- bieżące - 14.234.093 zł,

- majątkowe - 3.436.974 zł,

- Plan wydatków - 16.772.952 zł Z tego

- bieżące - 13.696.393 zł,

- majątkowe - 3.076.559 zł,

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów


Robert Ziemkiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

509 331,00

- 3 000,00

506 331,00

85216

Zasiłki stałe

71 000,00

10 000,00

81 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

71 000,00

10 000,00

81 000,00

85295

Pozostała działalność

202 000,00

- 13 000,00

189 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

143 000,00

- 13 000,00

130 000,00

Razem:

15 331 116,00

- 3 000,00

15 328 116,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

443 953,00

443 953,00

01095

Pozostała działalność

0,00

443 953,00

443 953,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

443 953,00

443 953,00

750

Administracja publiczna

77 000,00

- 200,00

76 800,00

75011

Urzędy wojewódzkie

77 000,00

- 200,00

76 800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

77 000,00

- 200,00

76 800,00

852

Pomoc społeczna

1 820 300,00

1 000,00

1 821 300,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

0,00

1 000,00

1 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 000,00

1 000,00

Razem:

1 898 198,00

444 753,00

2 342 951,00

Wójt Gminy Radziłów


Robert Ziemkiewicz


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

290 404,00

0,00

290 404,00

60016

Drogi publiczne gminne

280 921,00

0,00

280 921,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 983,00

7 700,00

28 683,00

4270

Zakup usług remontowych

15 133,00

- 10 000,00

5 133,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

0,00

2 300,00

2 300,00

750

Administracja publiczna

1 615 157,00

0,00

1 615 157,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 396 276,00

0,00

1 396 276,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 000,00

- 1 100,00

39 900,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

1 100,00

2 600,00

801

Oświata i wychowanie

6 122 024,00

0,00

6 122 024,00

80101

Szkoły podstawowe

3 618 284,00

0,00

3 618 284,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 600,00

- 2 500,00

3 100,00

4270

Zakup usług remontowych

28 000,00

- 1 000,00

27 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

26 170,00

3 500,00

29 670,00

852

Pomoc społeczna

795 002,00

- 3 000,00

792 002,00

85216

Zasiłki stałe

85 200,00

10 000,00

95 200,00

3110

Świadczenia społeczne

85 200,00

10 000,00

95 200,00

85295

Pozostała działalność

293 456,00

- 13 000,00

280 456,00

3110

Świadczenia społeczne

215 200,00

- 13 000,00

202 200,00

Razem:

14 433 001,00

- 3 000,00

14 430 001,00


Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

443 953,00

443 953,00

01095

Pozostała działalność

0,00

443 953,00

443 953,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 052,00

1 052,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

153,00

153,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

6 150,00

6 150,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

350,00

350,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

435 248,00

435 248,00

750

Administracja publiczna

77 000,00

- 200,00

76 800,00

75011

Urzędy wojewódzkie

77 000,00

- 200,00

76 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500,00

- 200,00

3 300,00

852

Pomoc społeczna

1 820 300,00

1 000,00

1 821 300,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

0,00

1 000,00

1 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00

1 000,00

1 000,00

Razem:

1 898 198,00

444 753,00

2 342 951,00

Wójt Gminy Radziłów


Robert Ziemkiewicz


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/12
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 443.953 zł następuje
na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2012 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012r. Powyższe środki z rezerwy celowej cz. 83, poz. 7 związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja Publiczna - na kwotę 200 , 00 zł następuje
na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012r.

3. Zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 - Opieka Społeczna - następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 oraz realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012r:

- zwiększenie 10.000 zł - zasiłki stałe,

- zmniejszenie 13.000 zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania,

- zwiększenie 1.000 zł- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

4. Dokonuje się przeniesień wydatków w dziale 600- Transport i łączność, 750 - Administracja Publiczna,
801- Oświata i Wychowanie, w kwocie 14.600,00 w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu materiałów, szkoleń pracowników oraz wypłat odszkodowań za zajęcie gruntu pod drogi - wg złożonych wniosków.

PRZENIESIENIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Kwota w

Dział

Rozdział

§

Kwota w

750

75023

4210

1 100,00

750

75023

4700

1 100,00

UG

600

60016

4270

10 000,00

600

60016

4210

7 700,00

UG

4590

2 300,00

UG

801

80101

4170

2 500,00

801

80101

4300

3 500,00

SP-S

4270

1 000,00

SP-S

Razem:

14 600,00

Razem:

14 600,00

Wójt Gminy Radziłów


Robert Ziemkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »