reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wody powierzchniowe położone na terenie województwa podlaskiego w granicach obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie jako wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych wskazane jako jednolite części wód powierzchniowych, zwane dalej JCWP:

Lp.

JCWP (rzeczne/jeziorne)

kod JCWP

1

Awissa

PLRW20001726157499

2

Brok do Siennicy

PLRW2000172667649

3

Brok Mały

PLRW2000172667669

4

Brok od Siennicy do ujścia

PLRW200019266769

5

Bug od Kołodziejki do Broku

PLRW200021266759

6

Dopływ z Kobylina-Cieszym

PLRW200017261946

7

Dopływ z Kostr

PLRW2000172666752

8

Dopływ z Sikor

PLRW2000172619472

9

Dopływ z Trojanowa

PLRW2000172666754

10

Gać od Jabłonki do ujścia

PLRW20002426349

11

Gać od źródeł do Jabłonki bez Jabłonki

PLRW200017263419

12

Jabłonka

PLRW200017263429

13

Kołomyja

PLRW200017263489

14

Leśnica

PLRW200017263449

15

Liza

PLRW200017261549

16

Markówka

PLRW200017266668

17

Mianka od Dzieży do ujścia

PLRW2000192666699

18

Mianka od źródeł do Dzieży

PLRW2000172666669

19

Nitka

PLRW2000172666789

20

Nurzec od Nurczyka do Siennicy

PLRW200024266673

21

Nurzec od Siennicy do ujścia

PLRW20001926669

22

Płonka

PLRW2000172666729

23

Pukawka

PLRW200017266729

24

Ślina od Rokitnicy do ujścia

PLRW2000192619499

25

Ślina od źródeł do Rokitnicy z Rokitnicą

PLRW2000172619449

26

Pobondzie

PLLW30603

27

Tajno

PLLW30039

§ 2. 1. Określa się obszary o łącznej powierzchni 105429,21 ha położone na terenie województwa podlaskiego w granicach obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie jako szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego, zwane dalej OSN, z których należy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód, o których mowa w § 1.

2. OSNobejmują obręby geodezyjne określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia.

3. Przebieg granic OSN określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Dyrektor RZGW w Warszawie


Leszek Bagiński


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 1/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz obrębów ewidencyjnych objętych OSN

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 1/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.jpg

Granice Obszarów Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego na obszarze województwa podlaskiego


Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia określonego w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145). Na tej podstawie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wyznaczył wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu należy ograniczyć (OSN).

Dotychczas na terenie województwa podlaskiego nie było wyznaczonych wód wrażliwych i OSN.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadził weryfikację wyznaczonych wód i obszarów w celu uwzględnienia zmian czynników nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania. Podstawą weryfikacji była ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - "Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego" oraz wyniki państwowego monitoringu środowiska. Wody wrażliwe zweryfikowano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093).

Przeprowadzona weryfikacja była elementem trzeciego cyklu wdrażania dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych, zwanej DyrektywąAzotanową.

Dotychczasowa realizacja Dyrektywy Azotanowej w Polsce nie w pełni akceptowana była przez działającą przy Komisji Europejskiej Dyrekcję Generalną Środowisko (DGŚ) ze względu na niewystarczającą powierzchnię wyznaczonych OSN oraz niepełne wskazanie wód wrażliwych. W dniu 24 listopada 2011 r. Komisja Europejska skierowała do Rzeczpospolitej Polskiej uzasadnioną opinię na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z uchybieniem zobowiązań wynikających z art. 3 wraz z załącznikiem I oraz art. 5 także w związku z załącznikiem II pkt A(2), A(3), A(4) oraz załącznikiem III pkt 1(1)-(3), pkt 2(1) dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. Opinia ta dowodzi, że Komisja Europejska powzięła wobec Polski kroki formalne. W przypadku niezadowalających działań ze strony Polski, sprawa zostanie skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W związku z powyższym przeprowadzona weryfikacja uwzględniła także uwagi Komisji Europejskiej dotyczące oceny realizacji Dyrektywy Azotanowej w Polsce.

W wyniku weryfikacji wskazano na terenie województwa podlaskiego wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, wobec tego konieczne jest wydanie rozporządzenia, w którym Dyrektor Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wyznaczy te wody jako wrażliwe i określi OSN. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został uzgodniony z Wojewodą Podlaskim.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama