| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/79/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art.212, art. 217, art 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się , co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z ząłacznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchway Nr X/62/29011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie budżetu gminy na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.761.400 zł, z tego:

a) dochody bieżące.6.967.292 zł, w tyym:

- dochody na zadania własne 6.028.965 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 29.997 zł,

- dochody na zadania zlecone 938.327 zł,

b) dochody majatkowe w wysokości 2.794.108 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 325.600 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.468.508 zł;

2) wydatki ogółem.8.983.540 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.551.326 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.612.999 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 29.997 zł,

- wydatki na zadania zlecone 938.327 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.432.214 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.173.164 zł.

§ 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 777.860 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek.

§ 8. Ustala się limity zobowiazań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciagniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.173.164 zł;

2) wyprzedzającego finansowania zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.173.164 zł.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2012 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/79/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 marca 2012 r.

"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.

Dz.

Roz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki na wyprzedz. finansow. działań

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057, 6059

Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda

3 901 262

1 940 262

179191

0

0

1761071

Urząd Miejski w Kleszczelach

2.

010

01010

6050

Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna

10 700

10 700

10 700

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

3

010

01010

6050

Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa - Białowieska

9 600

9600

9 600

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

4

600

60016

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kościelna-Puszkina w Kleszczelach

15000

15000

15000

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

5

700

70005

6057, 6059

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany

232 902

232 902

89 725

0

0

143 177

Urząd Miejski w Kleszczelach

6

754

75412

6060

Zakup pieca c. o do budynku OSP w Kleszczelach

10 000

10 000

10 000

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

7

900

90095

6060

Zakup przyczepy ciągnikowej

30 000

30 000

30 000

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

8

900

90095

6060

Zakup ciągnika z osprzętem

100 000

100 000

100 000

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

9

900

90001

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków

13 750

13 750

13 750

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

10

926

92695

6050

Dodatkowe roboty na budynku socjalnych przy zalewie w Repczycach

70 000

70 000

70 000

0

0

0

Urząd Miejski w Kleszczelach

Ogółem

4378214

2432214

527966

0

0

1904248

x


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/79/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 marca 2012 r.

"Załącznik Nr 5"

Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2012 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji celowej

Kwota dotacji podmiotowej

1

2

3

4

5

6

7

1

921

92109

2480

Miejski Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

0

400 000

2

921

92116

2480

Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach

0

56 140

Ogółem

0

456 140

Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych

1

921

92195

2630

Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej

2 000

0

2

926

92695

2630

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

30 000

0

Ogółem:

32 000

0

Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

1

851

85111

2800

Dotacja na remont oddziału dla SP ZOZ w Hajnówce

1000

0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/79/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/79/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 marca 2012 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r.

1) Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano w oparciu o:

a) kwotę 1.800 zł na pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sptrawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w ramaach rządowego programu wspierania niektórych osob pobierajacych świadczenia pielęgnacyjne,

b) kwote 29.997 zł na realizację zadań w ramach programu operacyjnego kapitał Ludzki pn."Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat"

c) kwotę 23.043 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jako II transza dotacji - refundacja poniesionych wydatkow w 2011 r. na realizację "Odbiór i unieszkodliwienie azbestu"

d) kwotę 1.453 zł zwrot zasików przez osoby pobierajace świadczenia z Opieki Społecznej.

e) zmieniono klasyfikację budżetową dochodów w wysokosci 5.000 zł. związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2) w ramach dokonania zmian w planie wydatków zwiększono:

a) w Dz. 010 kwotę 38.800 zł na sporządzenie dokumentacji o zmianę przebiegu ułożenia kanalizacji ściekowej na ul. Plac Parkowy, opłatę odsetek, aporządzenie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji i sieci wodociągowej w Dobrowodzie i Kleszczelach oraz 20.000 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Kleszczele,

b) w Dz. 600 kwotę 30.700 zł na sporzadzenie dokumentacji technicznej przebudowy ulic w Kleszczelach oraz przegląd dróg gminnych,

c) w Dz. 750 kwotę 27.502 zł na remont dachu w budynku administracyjnym przy ul. 1 Maja 10 w Kleszczelach, zwiękzenie wynagrodzenia za obsługę prawną, zakup materiałow oraz koszty poboru podatków i opłat,

d) w Dz. 754 kwotę 13.363 zł na zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach, badanie lekarskie członków OSP , wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłata sądowa za wydanie statutów jednostek OSP,

e) w Dz. 900 kwotę 113.750 zł na zakup ciagnika oraz sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

f) w Dz. 926 zwiekszono kwotę 3.000 zł transport uczniów na basen w ramach projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych.

g) w Dz. 851 kwotę w wysokości 1000 zł przeznaczyć na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Mefrologicznym w szpitalu w Hajnówce.

h) w Dz. 801 kwotę 302 zł na opłatę pochodnych od wynagrodzeń za m-c 12.2011 r oraz badanie techniczne samochodu do dowożenia dzieci,

i) w Dz. 852 kwotę 3.000 zł na wynagrodzenie pracowników społecznie użytecznych.

3) Zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach dokonano w oparciu o brak realizacji planu wydatkow.

4) Wykreślono w załączniku nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r." kwotę 50.000 zł na dokumentację techniczą rozbudowy oczyszczalni scieków oraz wprowadzono nowe zadania wskazanie w ramach dokonania zmian w planie wydatków,

5) w załaczniku nr 4 "Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2012 r." dokonano korekty klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2820 na 2630 oraz dotację w wysokosci 1000 zł dla SP ZOZ na remont oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Mefrologicznym w szpitalu w Hajnówce.

6) w załączniku Nr 5 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r." określono zerowy stan środków obrotowych na poczatek i na koniec roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »