| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/104/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 115306zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 260011zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 145234złzgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1932932zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17750829zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16081012zł

- dochody majątkowe w wysokości 1669817zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 17508878zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15052605zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2456273zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241951zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie (w wysokości 241951zł) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115306

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

758

75801

2920
własne

115306

Zwiększenie planu dochodów bieżących o część oświatową subwencji ogólnej

Razem

115306

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 260011zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

700

70005

0770
własne

218839

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do mienia gminy

756

75621

0010
własne

41172

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa

Razem

260011

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 145234zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

400

40002

4210
własne

20000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w ramach dostarczania wody

754

75495

6050
własne

31000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z budową stref bezpłatnego dostępu do internetu na terenie miasta Goniądz

801

80101

4210
własne

27313

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w szkołach podstawowych

801

80101

6050
własne

15000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkolnym

801

80101

6060
własne

20000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z zakupieniem urządzeń interaktywnych i multimedialnych w szkole podstawowej

854

85415

3260
własne

26821

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

900

90015

6050
Własne

2000

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goniądz

921

92109

6050
Własne

3100

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

Razem

145234

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1932932zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

754

75495

6057
6059
własne

1642992
289940

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją projektu inwestycyjnego pn." System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych"

Razem

1932932

§ 9. .Zgodnie z Uchwałą Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2012 paragraf 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500000zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1381192 zł

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1044669 zł

§ 10. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2012 paragraf 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500000zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1381192zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1044669zł

§ 11. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1139241zł , oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1381192zł, z tego spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 241951zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/104/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2012r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1139241

1.

Kredyty

§ 952

1139241

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0

Rozchody ogółem:

1381192

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1139241

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

241951

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok /w zł/

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Dokumentacja na wykonanie wodociągowania na terenie gminy Goniądz

197000

197000

197000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

2

600

60016

6050

1.Przebudowa chodników przy drogach gminnych

25000

25000

25000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

2.Dokumentacja i wstępne projekty podziału działek na drogi gminne

50000

50000

50000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

3

754

75495

6050

System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków zycia społeczności przygranicznych

3000

3000

3000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

4

754

75495

6050

Budowa stref bezpłatnego dostępu do internetu na terenie miasta Goniądz

31000

31000

31000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

5

801

80101

6050

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkolnym w Downarach

15000

15000

15000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

6

900

90001

6050

Budowa poletek trzcinowych przy oczyszczalni ścieków ( dokumentacja i wykonawstwo)

110 000

110 000

110000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

7

900

90001

6059 6057

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz

1623058

1623058

146472

0

486917

989669

Urząd Miejski w Goniądzu

8

900

90001

6050

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Goniądz ( dokumentacja )

10000

10000

10000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

9

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goniądz ( dokumentacja i wykonawstwo)

27000

27000

27000

0

0

0

Urząd Miejski w Goniądzu

10

921

92109

6057 6059

Remont pomieszczeń szkolnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Białosuknia Gmina Goniądz wraz z wyposażeniem

124341

124341

69341

0

0

55000

Urząd Miejski w Goniądzu

Razem

2215399

2215399

683813

0

486917

1044669

1. poz.7 - Planowane zadanie do realizacji w 2012 roku z udziałem mieszkanców Gminy w wysokości 486917zł , udziałem Gminy w wysokości 146472zł oraz dofinansowaniem w wysokości 989669zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2. poz.10. Planowane do realizacji w 2012 roku zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem w wysokości 55000zł z PROW oraz ze środków własnych w wysokości 69341zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Gabriel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »