reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/87/12 Rady Gminy Poświętne

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków zgodnie z wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) art. 5 ust.2, art. 6 ust. 2, art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259; z 2008 r. Nr 225, poz. 1487; z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 , art. 48 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie do 250 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uprawniające osoby i rodziny, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , do korzystania z bezpłatnych posiłków , świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności albo pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 2. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 250 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Wydatki poniesione na wskazane w § 2 świadczenie podlegają zwrotowi w części lub całości zgodnie z następującymi zasadami:

L.p.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu posiłku wyrażona w %

1

Powyżej 250 do 300

70

2

Powyżej 300

100

§ 4. 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w § 2, określając jego wysokość i zasady zwrotu zgodnie z § 3 uchwały, przy uwzględnieniu sytuacji osoby lub rodziny, ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Zwrot wydatków, o których mowa w § 3, następuje na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 7. Tracą moc:

1) uchwała Nr XIV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania,

2) uchwała Nr XXIX/160/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania,

3) uchwała Nr XXIX/159/06 Rady Gminy Poświętnem z dnia 25 października 2006 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama